Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Pemysl,
ztra Aneta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Vyprávní o trpaslících a kýi vbec
 
Bývaly v echách asy, kdy na trpaslíka lovk skoro nenarazil. Krom výjimené události, kdy jste se zastavili v Novém Mst nad Metují. Tam v pvabné zahrad byl trpaslík háj, v obou pohlavích, a totoných velikostech. Veselí a dobrosrdení, aby se panstvo pokochalo. Zato pravý, opršelý trpaslík, byl skutenou raritou, odsouzen stát se symbolem nevkusu a kýe. Co ovšem, jak ješt uvidíme, nehodlal malí Hlinomaz ponechat bez povšimnutí. 

V jeho sestav arcivévod, dam, tygr, kouzelník a akrobat nacházel se, pokud vím, jen jeden trpaslík, ale snad práv proto se onch malovaných skítk zastal. Ovšem oficiální rehabilitace se trpaslíci dokali a po listopadu 1989, kterého se Mistr nedoil. Tehdy se toti pustil do tématu dnešní editel Národní galerie Milan Kníák, který vytvoil "houbu Václavku", ale také trpaslíka, který nemohl nepipomínat dokonce hlavu státu. Všechno, vetn hub, v barv jedovaté a zelankavé, která mnoho napovídala. 

Také bylo kolem Kníákovy scenérie mnoho rozruchu, tisk i plakáty si pišly na své. Te u trpaslíci zdobí i hraniní pechody, nkteí dokonce s mobilem v ruce. Take pochlubit se skítkem u není ani originální ani odváné, snad jen milé. Ovšem v Hlinomazových asech se do tématu mohl pustit jen svéráz, jakým byl práv Pepík Hlinomaz. Dejme mu slovo:
 

Lidi se m asto ptají, co soudím o trpaslících a kýi vbec
 
Vkusotvorci povaují za píkladný vrchol kýe sádrového trpaslíka, Karlštejn nebo sklennou kouli na zahrad. ekl bych, e vkusníci si to sakramentsky zjednodušili. Kýem je napíklad kadá móda. A e je nco kýem se pozná a tehdy, kdy to vyjde z módy. Nebo (a myslím, e je to zákon), souasní snobové, jich nikdy není nedostatek, povýší vdycky kadý souasný ký na umní.
 
Vbec mi nevadí sádroví trpaslíci na zahradách. Jsou to absurdní, stupidní a tím krásné bytosti. Pohádkové bytosti, které se líbí dtem, ani by pokazily jejich vývoj a charakter. Jsou kýem dávno z módy vyšlým a u jejich stáí je úctyhodné. A stáím získávají vci na hodnot. Ovšeme je obrovskou pitomostí mít na zahrad trpaslíka na zahrad padesát let - dávno u vyšel z módy. Dejme však minusy vedle sebe a znásobme je a stane se zázrak. Vyleze z toho plus. Trpaslík má své kouzlo a nelíbí se snad snobm. Mám jej radji ne popularizátory vkusu.
 
A te teba opereta. Hrabata a veselé vdovy. Jsou vtší hodnotou ne cokoliv, co povýšilo pomocí snob samo sebe na umní. U proto, e snobové opererty jsou mrtví a nco, a cokoliv, tu doznívá a sní. Snad pitomost a nesmyslnost minulosti. Mám tedy radji sádrového trpaslíka ne mizernou sochu a mám radji Lehára ne dramatizaci velkého mrtvého autora s pti filmovými plátny, polyekranem, laternou magikou, umlými hmotami, s pipsanými scénami a hlavn s poukami, výchovou a varováním. Mám také radji upímný lascivní kankán na druhou pehodnocený, který kankán zesmšuje tím, e se od opravdového niím neliší. Uvdomlý kankán na druhou láká souasného diváka stejn jako pvodní nemravný kankán, ale tváí se pehodnocen jen proto, aby nenarazil.

Mám taky rád Chaplina, Friga, Harolda Lloyda. V "dtech ráje" herec pomocí pantominy znásobil svj výkon do obrovitých rozmr a pivedl tak pantomimu na nedostiný a nepekonatelný vrchol, protoe byl tak nmý, e nikdy nic tak nmého u nebude. Na druhé stran nemám rád divadlo provozované jako eholi. Nemám rád eholníky a askety umní. Umlec má vdt, e to, co dlá, byla dina, a kdy odpoívá. Umní není nádeniina.
 
A snad ani malování nemusí pedcházet nekonené cviení ruky. Nemám rád šikovné lidi v umní. Nemám rád vydené profesionály. Peceuje se emeslo. Snobové razili v posledních nkolika letech heslo: perfektní profesionál. Dosti tedy perfektních profesionál! A ijí diletanti. Perfektní profesionalizmus je ký. A proto jdi na jevišt, neumj roli a pive obecenstvo k bsnní. Vezmi Vezmi jakýkoliv nástroj, vyrábj zvuky a ui, a t v koncertní síni poslouchají se zatajeným dechem. 


Chop se šttce, namo jej do barvy, natírej plátno a nad plátnem a lidé kroutí hlavou. Vezmi hmotu, udlej sochu a a ti ji odlijí do bronzu a postaví na námstí. Pokrývej papír slovy a vtami, aby se to dalo íst a slova a vty a pekládají do všech jazyk a tisknou. Jde jen o jedno - dokázat to a budeš perfektním diletantem. To není lehké. Musíš se vyfláknout na káze, na pouky a hlavn na snoby. e je to všechno blbost, co tady íkám? Je mi známo. Znám ale vtší blbosti.
 
Diletant neumí emeslo a pere se s ním. Pomalu se mu uí, a zvládne všechno, co potebuje. Kadý zaíná jako diletant. Jde o to, nauit se emeslo, a nestat se perfektním profesionálem. Kde zaíná profesionalismus, koní umní. Jinak oprošuje se profesionál od všeho, co je nejdleitjší. 

Nastupuje dokonalá manýra, onglérství, ekvilibristika a manipulace. To všechno me být. To všechno musí být. Ale trpaslík taky není k zahození. Urit není upocenej. A hlavn není nebezpenej. Nepouuje.

A pitom se nemohu zbavit dojmu, e všechno vidí, a e si o nás, lidech, myslí, e jsme poádnej ký.
 
Slavomír Pejoch Ravik
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 05.01.2017  22:20
 Datum
Jmno
Tma
 05.01.  22:20 Bibi Vyprvn o trpaslcch a ki
 31.12.  11:36 ferbl
 30.12.  09:07 Von
 29.12.  16:49 Jaroslav
 29.12.  15:44 Milan
 29.12.  13:38 ZdenkaS
 29.12.  09:45 Marta U. Trpaslci