Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek arlota,Zoe,
ztra Sttn svtek.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Jakub a Cedrik
 
Motto:
Epilepsie je nemoc na celý ivot.
Nic vám není, ale pitom nic nemete.

 
Všichni ti se mi od samého zaátku moc líbili. Kluk Jakub, jeho maminka, a samozejm i zlatý retrívr Cedrik. K mamince jsem u po chvilce zaala cítit obdiv. Obdiv k síle eny, která by snesla modré z nebe, kdyby to jejímu synovi pomohlo! Obdiv k laskavému humoru, kterého, zdá se, má na rozdávání. Jak to dokáe? Vysvtlila mi to jednoduše: „Pan doktor mi ekl, e niemu a nikomu nepomu, kdy se zhroutím, tak jsem se musela vzchopit.“
 
Zaalo to tak, e ml Jakoubek u odmala obtíe se sluchem a asté zánty stedního ucha. Do tí let neslyšel. Podrobil se nkolika ušním operacím, objevil se nádor. Šance mu lékai dávali tak padesát na padesát...
 
Navíc se u Jakuba od útlého vku objevovaly slabé absence, take byl sledován rovn neurologicky. Po operacích a narkózách se jeho stav stále zhoršoval. Zaaly se u nj objevovat silné epileptické záchvaty, a to v takové etnosti, e za tyi msíce byl jen pt dn ve škole. Do šesté tídy u proto nenastoupil. Maminka podala ádost o povolení individuálního studia, zstala doma ze zamstnání a zaali se uit spolen. Do školy chodili jednou za týden na pezkoušení a pro úkoly. Jakub se uil dobe, ml samé jedniky, ale etnými záchvaty byl velmi vyerpaný a utlumený. Jeho organismus musel pochopiteln dostat njaký as na to, aby se zregeneroval. Jene s kadým dalším záchvatem asu na obnovu sil ubývalo.
 
Maminka zmobilizovala nejen svoje síly, ale bojovala i s lékai, kteí jí pipadali ponkud konzervativní. Pravda, epilepsie je nemoc na celý ivot, pi ní se nikam nepospíchá... Pomoc hledala také na internetu, kde se dozvdla i to, co nevdli nkteí lékai. Nejdív vymnili byt v inovním dom za domek se zahradou, aby se Jakub vbec dostal ven. Nato zaídili domácnost tak, aby minimalizovali monost úrazu alespo doma. A koupili psa.
 
Canisterapie – neboli terapie prostednictvím psa –  není urena pímo nemocným trpícím epilepsií, ale Jakubova maminka se rozhodla, e to zkusí – a stal zázrak, a to doslova a do písmene. Od té doby, co Jakub dostal psa, jeho záchvaty prakticky ustaly. Neznamená to  samozejm, e by se zázran uzdravil. Uívat léky musí i nadále, nemoc tu je, ale u bez onch drastických velkých záchvat, co samo o sob v jeho ivot znamená výraznou zmnu k lepšímu. Navíc pes Jakubov mamince ásten ulevil od strachu, e se klukovi v její nepítomnosti nco stane, e se pi záchvatu udusí nebo se zraní.
 
Sedmdesát pt procent nemocných epilepsií uvádí, e zaívají jakousi stálou psychickou úzkost. lovk si uvdomuje, e je nemocný, mnohdy má pocit, e ho spolenost podceuje nebo neakceptuje. Je nesporné, e pítomnost psa, samozejm za pedpokladu, e si s ním lovk rozumí a je v jeho spolenosti spokojený a uvolnný, psobí na lovka blahodárn a má velmi pozitivní vliv na citový, spoleenský i rozumový vývoj kadého dítte. Nijak to samozejm nezmenšuje vliv rodiny, školy, kamarád. Pes tu funguje navíc jako ivá bytost, která pomáhá harmonizovat vzájemné vztahy. Usnaduje kontakt s vrstevníky a zvyšuje zájem kamarád. To všechno platí pro zdravé dti a pro nemocné pak dvojnásob. 
 
Krom toho dokáou psi s pedstihem vycítit picházející záchvat. Pro tomu tak je, se zatím pesn neví. S nejvtší pravdpodobností to souvisí se zmnou elektromagnetického pole lovka. Vzhledem k tomu, e epilepsie me zapíiovat i projevy ástené a pechodné zmatenosti, poruchu orientace apod., je i tady pes skvlým pomocníkem. Na tomto míst je teba poznamenat, e záchvaty nebývá postien intelekt nemocného.
 
Náleit vycviený pes dokáe pivolat pomoc. Není teba zvláš zdrazovat, e tohle všechno je dleité jak pro dosplého lovka, tak pro dít a e je to dobrým dvodem, pro si psa poídit, a to i v pípad, e dít ije ve kvalitní a harmonické rodin.
 
Je známo, e se epileptické záchvaty provokují nepohodou, nesouladem, stresem. Amerianka Stevensová je autorkou testu, ve kterém se pacientovi pokládají píjemné a nepíjemné otázky. Po tch nepíjemných se na EEG objevují typicky epileptické kivky. To je diagnosticky dleité. Nkdy toti nelze dobe odlišit pravé epileptické záchvaty od hysterických, epilepsii podobných atak. Pitom epileptický záchvat nemusí nastoupit bezprostedn po nepíjemné situaci, ale a s nkolikahodinovým zpodním. 
V lékaské praxi jsou známy pípady i jiných psychických poruch, u nich tyto pln nebo aspo ásten zmizí, má-li pacient ve své péi zvíe. Exaktními pokusy pak bylo dokázáno, e nejvhodnjším spoleníkem je práv pes.
 
Zlepšit zdravotní stav se me kupodivu i alergikm, co zní na první pohled hodn paradoxn. Musíme si však uvdomit, e ichem pichází do organismu spousta molekul, které by se do tla jinak nedostaly. Je tedy docela dobe moné, e zvíe „vypocuje“ jakési látky, které lovk vdechuje a vnímá a které blahodárn pispívají k jeho léb.

 

Bhem rozhovoru psobil Jakub velmi píjemným a vyrovnaným dojmem. Stále hledal se psem kontakt, a u dotykem nebo pohledem. Kdy se mnou mluvil, co chvíli oima zavadil o Cedrika. Je samozejm velmi dleité, e chlapec nemá záchvaty, u to samo osob by stailo ke štstí, ale jeho maminka se nespokojuje jen se zlepšením Jakubova stavu. Jeho pípad byl prakticky prvním pokusem cílené výchovy psa na epileptika u nás a bylo by dobré sledovat tento pokus dlouhodob a publikovat pak jeho výsledky. Doufejme, e Jakub s Cedrikem zaujmou lékae z praské motolské neurologie natolik, e se této práce ujmou. Smutné je, e na ministerstvu práce a sociálních vcí zatím neuvaují o tom, e by psy pro epileptiky postavili na rove vodicích ps pro nevidomé.
 
Paní Zuzana Daušová ze sdruení HELPPES (Centrum výcviku asistenních ps), která se výcviku Cedrika vnovala, shrnuje výcvikové zásady, je by mly být dodreny, asi do dvou hlavních bod: zjistit reakci psa na pibliující se záchvat, a pokud u k záchvatu dojde, nauit ho štkotem pivolat pomoc. Podle zahraniních zkušeností musí pes projít 150 – 200 hodinami výcviku, nejlépe pímo za pomoci a pítomnosti konkrétního lovka postieného epilepsií. Pokud hovoíte o celé záleitostí s paní Daušovou, dospjete k názoru, e jednodušší je vycviit psa, ne jednat s úedníky, a na obecní i ministerské úrovni. A to je dost smutné, ne?
 
***
 
S píbhem malého Jakuba jsem se seznámila v rámci svého psobení v asopise Pes pítel lovka. Výše napsané ádky vznikly v ervnu roku 2002. Po dvou letech v kvtnu jsem se s Jakubovou maminkou vidla znovu. Nemohla jsem se samozejm nezeptat na Jakoubkv zdravotní stav a na jeho souití s Cedrikem. Ten se asem bohuel ukázal pro tento druh terapie nevhodný. Maminka Jakuba dopluje:
 
„My jsme si ho toti kdysi vybrali sami, take nebyl z chovu vyloen zameného na canisterapii. U jeho rodie mli písnjší povahu a u Cedrika se pak vyvinula a nezdravá árlivost. Stále si Jakuba hlídal a pro kousnutí nešel daleko. Po dohod s paní Daušovou jsme mu nakonec našli uplatnní vodicího psa, pro kterého byla jeho povaha vhodnjší. My te máme nového pejska Teddyho. Je to takové naše zlatíko! Loni jsme se s ním dokonce odváili k moi, protoe Jakub moc rád plave, ale víte, jak je to s touto nemocí ošemetné. Teddy se však náramn osvdil. Hned po píjezdu jsme se vypravili k moi, ale Tedoušek správn vycítil, jak moc je Jakub unavený z dlouhé cesty a vbec ho do vody nepustil!
 
Neustále se stavl mezi nj a vodu a tlail ho zpátky na deku. Kdybych to nevidla na vlastní oi, tak tomu nebudu vit. Druhý den, kdy si Jakub ádn odpoinul, byl klidný i Teddy,“ vypráví a spokojen se usmívá Jakubova maminka. A práv o tu spokojenost v rodin jde. Harmonie a klid je velice dleitá zbra proti Jakubov nemoci.
 
Pro Teddyho se podailo najít patrona, který pispívá na jeho krmení. Je jím spolenost, která se zabývá prodejem elektiny, a tak je Jakubv tynohý kamarád také nazýván Duhový asistenní pes.
 
Zuzana Trankovská
 
Z knihy Václava idka a Blanky Kubešové „Kolja... to neznáte mého psa!“.
 
Zuzana Trankovská po maturit nastoupila do redakce asopisu Kynologie (asem pejmenovaném na Pes pítel lovka), vysokou školu studovala dálkov. Je to a k nevíe, ale celý ivot je vrná jedné redakci. Od roku 1983 vedla redakci a nezdá se, e by to bylo v neprospch jedné ani druhé strany.
 
Prvního psa si její rodina poídila a kdy byly dti odrostlé. Byl jím hladkosrstý standardní jezevík Cid ze idovského hbitova. Po jeho smrti následoval rovn jezevík Endy Aeskulap. „Koupi psa se snaím lidem nejdíve spíše rozmluvit. Je to zodpovdnost, kterou si vtšina lidí nedovede pedem ani pedstavit. Moje zkušenost praví, e k jednomu psovi jsou poteba alespo ti lidé, aby bylo zajištno, e se o nj vdycky nkdo z rodiny postará. Musíte toti poítat s tím, e budete muset jet na sluební cestu, na dovolenou nebo e onemocníte. To vše musíte vzít v úvahu.“

 
* * *
Všechny lánky z knihy "Kolja... to neznáte mého psa"
Míšenka, krasavice z Pekingu (Blanka Kubešová)
ivot na psí kníku (Václav idek)
Vildóóó k noze! (Václav idek)
Naše Jessy aneb vliv psa na polidštní lovka (Jaroslav Vlach)
Mj pes má rád drobeky…(Vlastimil Brodský)
Pro nkteí dvounoci ijí na psí kníku? ! (Václav idek)
Jak si psi ochoili lidi (Jaroslav Kovaíek)
Psí rozhovory (Josef Fousek)
Louení se psem (Jaroslav Kovaíek)
Mj ivot s fenkou Anny (Petr Hromádko)
Mla Kolinka obdivuhodnou duši? (Emilie Krulíková)
Bojare, Bojare…! (Radovan Lukavský)
Medvídek, Montík a kolekái (Blanka Kubešová)
Nesahejte na nj, patrn má blechy! (Pavlína Filipovská)
Hajný ve slubách ertíka Bertíka (Zdenk Hajný)
Láska na první pohled (Ctirad Pánek)
Óda na Kaenku (Jana Reichová)
Moje baby Jesty (Stella Májová)
Moji pejskové  (Miloš Nesvadba)
Andulka, Fanynka, Boenka (Soa ervená)
Vzpomínka na Neru (Miloslav Švandrlík)
S tím Švandrlíkem musí bejt švanda (Miloslav Švandrlík)
O psí cestománii (Václav idek)
Nuda?... aneb Chlapeek a jeho štteek (Václav idek)
Objevilo se štn (Marta Kubišová)
Mají netopýi psí duši? (Kvta Fialová)
Rufík a Všichni moji dobí rodáci (Vojtch Jasný)
Jen rolnika cinkla a on tam stál...(Marina Huvárová)
Náš Profesor (Alice Frostová)
Parák (Milan Dibák)
Jakub a Cedrik ( Zuzana Trankovská)


Komente
Posledn koment: 21.11.2016  16:35
 Datum
Jmno
Tma
 21.11.  16:35 Vclav idek
 21.11.  14:49 Mara
 21.11.  10:05 Von
 21.11.  09:54 kusan
 21.11.  09:48 ferbl
 21.11.  09:27 hera