Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jindich,
ztra Lubo.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Píse písní
 
(Nejkrásnjší z písní Šalamounových)
 
Bible je souborem nkolika knih. Jednou z nich je Píse písní, která sama má osm kapitol. Je sbírkou svatebních písní z rzných dob. Nkteré pocházejí patrn z 5 a 3 stol. p. Kr., kdeto jiné snad a z doby Šalamounovy. Ješt po její kanonizaci r. 90 po Kr. byly o ni vedeny spory a bývala oblíbenou písní pi rzných nevázaných zábavách. Od 5. stol. po Kr. je etba Písn doloena jako svátení etba o idovských Velikonocích.
 
ALEGORIZACE PÍSN: O výklad Písn se ve všech dobách vedly spory, které nejsou rozhodnuty dodnes. Do kánonu se dostala u jako alegorie. O pvodním zamení jejích jednotlivých ástí není nic známo.
 
Alegorický výklad, který je doloen pinejmenším od 1. stol. po Kr. a který umonil pijetí Písn mezi kanonické spisy pi jednání v Jabn (Jamnii) r. 90 po Kr., chápe vztah Milého a Milé obrazn jako vztah Hospodina k Izraeli. Kesané jej penesli na vztah Krista k církvi. Jsou tu ovšem moné i jiné závry. Chápáno mysticky šlo by o vztah Šalamouna k Moudrosti nebo Krista k lidské duši apod. Jen pro svou výlun náboenskou motivaci se jednotlivé starozákonní knihy zachovaly, zatímco spisy teologicky pochybné byly nieny nebo aspo odmítány.
 
LÁSKA BOÍ I LIDSKÁ: Patrn neporozumíme Písni správn, budeme-li jednostrann zdrazovat jen alegorický výklad. Co je v Bibli psáno, je psáno pro lovka a pro jeho kadodenní ivot. lovk potebuje jako vzor vrnou Boí lásku, ale pochopí ji jen z vlastní vrné lásky k bytosti blízké, která se pímo stane souástí jeho vlastní bytosti. Meme proto v Písni vidt jak chvalozpv na lásku lovka k lovku, tak ji chápat i jako obraz lásky Hospodina k jeho lidu i Krista k církvi.
 
 
1 ZROD LÁSKY
Touha

Ké políbí m polibkem svých úst! Vdy lepší je tvé laskání ne víno.
Píjemn voní tvé oleje, nejistší olej – tvé jméno. Proto t dívky milují.
Táhni m za sebou! Dáme se v bh.
Král uvedl m do svých komnat. Budeme jásat, radovat se z tebe,
pipomínat tvé laskání opojnjší ne víno. Právem t všichni milují.

Úskalí
erná jsem a pece pvabná, jeruzalémské dcery, jak stany Kédárc,
jako stanové houn Šalamounovy.
Nehlete na mne, e jsem a do erna opálená, e m tak oehlo slunce.
To synové mé matky se proti mn rozohnili, uloili mi vinice hlídat,
neuhlídala jsem však vinici vlastní.

Nejistota
Povz mi ty, kterého tolik miluji, kde budeš pást, kde necháš odpoívat stáda za poledne!
Pro musím být jako zahalená pobhlice pi stádech tvých druh?
Jestlie to sama nevíš, nejkrásnjší z en, vyjdi po šlépjích stád
a kzlátka svá pas u pastýských kolib.

Úas
Ke klisn vozu faraónova jsem t pipodobnil, má pítelkyn.
Pvabné jsou tvé tváe pívsky ozdobené, tvé hrdlo ovinuté šrou perel.
Pívsky zlaté ti udláme, poseté stíbrem.

Vonika myrhy
Pokud je pi stole král, vydává nard mj svou vni.
Vonikou myrhy je pro mne mj milý, spoívá na mých prsou.
Hroznem henny je pro mne mj milý v éngedských vinicích.

Setkání
Jak jsi krásná, pítelkyn moje, jak jsi krásná, oi tvé jsou holubice.
Jak jsi krásný mj milý, jsi líbezný! A naše lko samá zele.
Trámoví našeho domu je z cedr, deštní cypišové.
 
 
 
2 ZRÁNÍ LÁSKY
Láska je moc

Jsem kvítek šáronský, lilie v dolinách.
Jako lilie mezi trním, tak má pítelkyn mezi dcerami.
Jako jablo mezi lesními stromy, tak mj milý mezi syny.
Usedla jsem ádostiv v jeho stínu, jeho ovoce mi sládne na rtech.
On m uvedl do domu vína, jeho prapor nade mnou je láska.
Oberstvte m kolái hroznovými, osvte m jablky, nebo jsem nemocna láskou.
Jeho levice je pod mou hlavou, jeho pravice m objímá.
Zapísahám vás, jeruzalémské dcery, pi gazelách a pi polních laních:
nebute a nezburcujte lásku, dokud nebude chtít sama.
 
Láska je jaro
Hlas mého milého!

Hle, práv pichází, hory peskakuje, penáší se pes pahorky.
Gazele se podobá mj milý nebo kolouškovi.
Hle, práv stojí za naší zídkou, nahlíí do oken, dívá se míovím.
Mj milý se ozval, ekl mi: “Vsta, má pítelkyn, krásko má, a poj!
Hle, zima pominula, lijavce pešly, jsou tytam. Po zemi se objevují kvty,
nadešel as proezávat révu, hlas hrdliky je slyšet v naší zemi.
Fíkovník nasadil první plody, voní kvítky vinné révy.
Vsta, má pítelkyn, krásko má, a poj!”
Láska je píse
Holubiko moje v rozsedlinách skály, v úkrytu nad strí,
dopej mi zahlédnout tvou tvá, dovol mi hlas tvj slyšet.
Jak lahodný je tvj hlas! Jak pvabnou máš tvá!
“Lišky nám schytejte, lištiky malé plenící vinice, vinice naše, kdy kvetou!”
Mj milý je mj a já jsem jeho, on pase v liliích.
Ne zavane den a stíny dají se v bh,
pibhni, milý mj, podoben gazele i kolouškovi na Béterských horách.
 
 
 
3 HLEDÁNÍ LÁSKY
Odvaha lásky

Noc co noc hledala jsem na svém lku toho, kterého tolik miluji.
Hledala jsem ho a nenalezla.
Te vstanu a obejdu msto, ulice, námstí, vyhledám toho, kterého tolik miluji.
Hledala jsem ho a nenalezla.
Našli m stráci obcházející msto: „Toho, kterého tolik miluji, jste tu nevidli?“
Potom, jen co jsem od nich odešla, hned jsem nalezla toho, kterého tolik miluji.
Uchopila jsem ho a u ho nepustím, dokud ho nepivedu do domu své matky,
do pokojíku té, je m poala.
Zapísahám vás, jeruzalémské dcery, pi gazelách a pi polních laních:
nebute a nezburcujte lásku, dokud nebude chtít sama.

Prvod lásky
„Kdo je ta, je vystupuje z poušt jako sloup dýmu,
ovanuta vní kadidlovou z myrhy a z nejjemnjšího koení kupecného?“
Hle, jeho loe – loe Šalamouna, šedesát bohatýr okolo stojí, bohatýr z Izraele.
Všichni drí v rukou mee, vycvieni k boji, kadý po boku má me proti nonímu dsu.

Trn lásky
Nosítka král si zhotovil, král Šalamoun, ze strom libanonských.
Sloupky k nim zhotovil stíbrné, opradlo zlaté, sedadlo purpurové.
Vnitek je obloen láskou jeruzalémských dcer.
Vyjdte jen a pohlete, sijónské dcery, na krále Šalamouna,
na korunu, jí ho korunovala jeho matka v den jeho svatby,
v den, kdy jeho srdce naplnila radost.
 
 
Pokraování píšt…
Olga Janíková
* * *


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma