Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zuzana,
ztra Klra.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Dnes má svátek Ondej

Mimo jiné je to také znamení, e Vánoce jsou za dvemi.
 
Význam jména znamená, e jeho nositel muný. Vychází to z eckého slova andréiós, které má práv tento význam. Ondej byl Jeíšovým vrstevníkem a pocházel z Betsaidy v Galileji. V mládí il spolu se svým mladším bratrem Šimonem, který je více znám jako apoštol Petr. Bydleli v Kafarnau a na ivobytí si vydlávali jako rybái. Ondej se stal pozdji uedníkem Jana Ktitele a jako první apoštol pistoupil k Jeíši. Od té doby nese také pívlastek - Prvn jmenovaný. Ondej pivedl mezi uedníky i svého bratra. Pi té píleitosti jim Jeíš ekl: Následujte mne a uiním z vás rybáe lidí. Ondej absolvoval misijní cesty, které jej zavedly a k ernému moi a pozdji i do ecka. Podle jiné povsti se dostal a do Gruzie.
 
Okolo roku 60, v dob Neronovy vlády, jej ímský místodrící Egee nechal zatknout. Apoštola krut týral a nutil jej, aby obtoval ímským bohm. To však Ondej odmítl a tím nad sebou vyslovil rozsudek smrti. A tak 30. listopadu roku 60 nebo 62 jej vojáci ukiovali. Jeho poprava se uskutenila na šikmém kíi, kterému se od té doby íká Ondejv. Ondej se stal oblíbeným svtcem.
 
Svatý Ondej byl v lidové tradici také povaován za patrona nevst, a proto na jeho svátek zkoušela dvata rznými zpsoby poznat svého vyvoleného. Napíklad na Slezsku lily v tento den dívky olovo. Roztavily je na líci nad svíkou a pes klí, jeho zuby vytváely kí, ho rychle vylily do studené vody. Z tvaru, ve kterém olovo ztuhlo, se potom vštilo, jaký bude enich: jestli štíhlý nebo tlustý, krásný i ošklivý… Podle tvaru olova se ale také napíklad usuzovalo, zda bude enich emeslníkem nebo sedlákem. Jinde dívky hledaly podobu budoucího enicha ve vysekané díe v ledu, kde jim stíny mly prozradit jeho zjev. Ale dlaly se i jiné vci: táslo se stromem nebo se hledlo na hladinu vody ve studni, kde se mla zjevit podoba milého.

Ovšem nezstalo jen u lití olova nebo dr v ledu, ale arovalo se i se zvíaty, respektive se ábami. Mrtvá ropucha se zahrabala do mraveništ, kde ji stovky malých mravenc nenechaly na kostech ani kousek masa. Ze zbylých kostí se potom vštilo: kstka v podob háku mládence pitahovala, lopatkovitá odpuzovala. O plnoci ped svatým Ondejem se také klepalo na kurník. Pokud se dívce ozval jako první kohout, mla se do roka vdát, pokud slepice, zstala svobodná. O plnoci bylo také moné spatit obraz nastávajícího na hladin vody v díi, v zrcadle nebo dokonce v komín! Nkde nenechaly dívky radji vbec nic na náhod a hledaly si manela po svém: posledního listopadu odevzdaly hospodyním napedenou pízi a odmnou dostávaly peníze, za n mládence hostily v šenku.
 
Pro vštní budoucnosti se v lidové víe povaoval den svatého Ondeje vedle Štdrého dne za nejdleitjší. Je tomu tak pedevším proto, e stojí na zaátku  adventu. Dodnes se vypráví, e vštní na svatého Ondeje souvisí s kultem pohanských démon, ochranou ped zlem a mocí nastupující zimy. Vštilo se také na rzné zpsoby. tymi hrneky se obvykle piklopila trocha hlíny, kus chleba, heben a prsten tak, aby ten, kdo chce znát svj osud, nevdl, kde se která vc nachází. Potom se hrnky postupn odkláply. Ten, kdo pod svým nalezl hlínu, ml být do roka mrtev. Pokud nkdo pod svým hrnekem objevil heben, ml se mít na pozoru ped záludnou nemocí, chléb byl symbolem majetku a prsten znamenal blízkou svatbu.
 
Jan Kareta
 
Tento den je také bohatý na pranostiky:
Na svatého Ondeje konec pocení.
Na svatého Ondeje ješt se nám oheje, ale na svatého Mikuláše u je zima celá naše.
Kdy na Ondeje sní, sníh dlouho poleí.
Ondejv sníh zstane leet sto dní.
Sníh svatého Ondeje, oziminám nepeje.
O Všech svatých vtry-li jsou, znamenají zimu promnlivou; pijdou-li ale s Ondejem, dobré zimy se nadjem.
Poletují-li na svatého Ondeje vely, bude neúrodný rok.
Svatého Ondeje slzíce, naplní ovocem truhlice.
Svatý Ondej dlá led a svatý Jií jej láme.
Ondej mosty staví, Jií je doplaví.


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma