Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Radim,
ztra Ludk.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pamtníci, vzpomínejte!


Vzpomínky, které nosíme v hlav mají jednu nevýhodu, dokud je nenapíšeme na papír nebo nevyprávíme, neme do nich nikdo nahlédnout. Je velká škoda odcházejí-li do nekonena s námi, ani by pouení i radost odevzdaly jiným. V této rubrice se snaíme zabránit jejich ztrát. Spolu s vámi popisujeme djiny všedního dne obyejných lidí od dtství, pes poznávání svta a po pekáky, které pípadn museli pekonávat.


Tšíme se na píspvky, které posílejte na info@seniortip.cz Nemáte-li autorské vlohy, nevadí, vaše píspvky redakn upravíme tak, aby byly tivé.


Do jedné vzpomínky se te s námi peneste.


Kamejk - Mlýn


Hodn nepesné vzpomínky mám na mlýn, ve kterém dda stárkoval. Podle máti jsem se tam uil chodit na násypce v obilí. Abych si nenatloukl.


Další si vybavuji ddovu od mouky zaprášenou mlynáskou kšiltovku. Kdy se s ní kleplo, krásn se zaprášilo do bla.


Pocit strachu ve mn vyvolávala transmise. To bylo nkolik kovových kol, šajeb, svištících a pomlaskávajících si pi pohánní rzných mlýnských zaízení emeny. Ped nimi jsem byl hodn varován. A jejich rychlost a hlas stail k získání respektu. Taky jsem se jich bál.


Nemohu nevzpomenout na šplouchání vody na lopatkách velkého kola. Bylo na spodní vodu. To pohánlo palení kolo které velice asto zlobilo. Stail njaký zádrhel a palce, co byly devné špalíky, se vyrazily. Zpátky se naklepávaly. Patilo k nejzákladnjším dovednostem mlynáským palce vysekávat ze špánku tak, aby se u jen naklepávaly. A nevyuená, byla v tomto díle prý mistrem babika.


 

Dalším magickým místem bylo stavidlo. Ovládalo se otáením šikmo ozubeného kola po šroubovité hídeli. Nejdív cákala voda jen malými rky v místech na podlaze ale jak se stavidlo zdvihalo, mohutnl proud vody, zaal být hlasitý a fascinující. Kolem stíkala pna a drobné krpje co nkdy vytvoily náznak duhy. Nebylo koncem léta vzácností, e proti této síle vyskoil pstruh ve snaze pokraovat v cest k trdlištím. Já u ne, ale dda na tchto místech pamatoval lososy. O jedné píhod s touto rybou se bude povídat jinde.


Zde se také nacházely slupi, to byly devné bedny s roštovým dnem pro odtok vody. Vlastn pasti na úhoe. Ale našly se tam i jiné ryby. Velmi asto mlo toto zaízení svoje samostatná stavidla. Koist se vybírala keserem. To byla devná vidlice odpovídající síly s dradlem. Síovinu si vtšinou upletl kadý sám. Znova vzpomínám šikovnost babiky. S ddou dokázali zhotovit za zimu v pohod sít 2 metry do hloubky a v délce 40 metr. O nich také pozdji.


Pod kolem zaínala mlýnská strouha Boreka(nebo Borejška). Byla jen asi 200 metr dlouhá. Ale i v té délce jedno z mých, skoro vlastních loviš.


Tok eky, zde skoro 100 metr široký pacifikoval prostední náhon. Na pravo byla plavba pro vory a lod, vlevo s nacházej jez a šlajsna. Pod ní byla hlava a po velkých vodách loue plná ryb i nástraních rybek. Rozprostíral se zde ostrov porostlý vtšinou akátem. pod jezem, který pamatuji u protrený, byly vrbiky s mlinami. Také jedno z mých klukovských teritorií.


Nad Kamýkem, v míst kde je nyní pehrada byla vytvoena pi regulaci eky - Horní a dolní íka. Z horní strany šla voda kanálem a ve spodní odtékala. Povodn zarybovaly spolehliv. Na pravém behu touto cestou vznikly tvercové špery. Byly také propojeny kanálem ale mlké. Ryby se zde moc nezdrely. Navíc byly hust zarostlé travou.


Pod tím byla hráz pístavu pro lod z doby, kdy se ješt plavila sl a ostatní zboí po vod.
A pod pístavem spojoval ob ásti Kamýka most.  Po ddovi byl na mlýn pan Spurný. Nevím pesn jak se co s mlýnem za socialisace událo. Jisté je, e pestal klapat.

 


Stavidla zde byla dv Jedno na mlýn a druhé na pilu. Tu u nepamatuji v provozu. Ale v tom jalovém stavidle se voda stíbila pnou. Chodil jsem tam chytat do té tíšt na slunky. To byl název náš. Ve skutenosti se jednalo o oukleje pruhované, které jsem znal z našeho potoka pod Senoaty. Byla to jakási poukázka na candáty. Snad na nic jiného tito vlci Vltavy lépe nebrali. Staila minirybka bez hlavy. Jen na ocásek. Na bílé ervíky se tam daly nachytat. Pekvapení bylo, kdy se ve vodním víru dal vidt i pstruh. Bývali to chlapíci. Potom bylo teba rychle dom, nahrabat hnojáky, dát silnjší foršlág a vit ve štstí. Nkolikrát se to povedlo.


K mlýnu asi patila zábava pana Spurného, mlynáe. Z okna házel do vody kousky chleba. Kdy na nj velcí tloušti vyjeli zkoušel je trefovat flobertkou. Dost asto se mu to podailo. Uml. To potom vyrazil po lávce syn Karel, nebo dcera Marcela a sákem rybu vylovili. Zkoušel jsem tam házet chleba jen tak na vlasci. Nebylo to ono pravé, oechové.


Ale mimo pod zbranmi se pod pilou naproti mlýnu dali po velké vod v pohod chytat na hnojáky líni. Bylo pod kolem mlko a tak tam nebyli ševci(jedíci), kteí by íalku shltli, co bylo pravidelné na vod. Tvrdil ale dda, nedostiný diagnostik pítomnosti rybích druh, e kde jsou ševci, tam jsou kapi.


Chudáci jedíci byli asto obtmi naší surové zábavy. Zátka od lahve napíchnutá na jejich bodliny byla velikou legrací pro nás. Pro postiené u mén .


Pi jedících se mnil dda v chirurga. Vtšinou kdy ryba našla íalku, spolkla ji tak, e se nedala vyndat. Následovalo utrení hlavy a vyproštní udice. To dda komentoval. Operace se podaila ale pacient to nevydrel. A byly ve výhod doma koky, které tlíka i kdy plná slizu, však jsem se sešel i s názvem pro jedíka slinták, byl pouívána. Dali se ale docela dobe pouívat jako nástraní rybky. Na štiky.


Tradovalo se, e z nich je nejlepší polévka. Tak jsme mli v Borece menší haltýek s nimi. Byli krmeni hnojáky. Nejsem si však jistý, e vyjímenost vánoní rybí polévky byla v nich, nebo v kumštu babiky. Snaím se jí vait podle jejího receptu a zatím vdy s úspchem. Moná, e je to zpsobováno pomrn vtším mnostvím strouhaného muškátového oíšku. Je prý halucinogenní. Bez nj by však polévka nebyla tou babiinou.

 

Antonín Suk

* * *

Zobrazit všechny lánky autoraKomente
Posledn koment: 08.01.2015  09:43
 Datum
Jmno
Tma
 08.01.  09:43 Von
 08.01.  04:57 Bobo :-)))