Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Berta,
ztra Jaromr.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Nejtší zápas (1/2)


Zamíil jsem do stedu ringu. Protivník u tam ekal. Došli jsme a tsn k sob, tak blízko, e naše tváe dlilo sotva pár centimetr. V nose jsem ucítil štiplavý pach potu. Borec byl o nco vyšší, moná i silnjší, na druhou stranu v mj prospch hrálo zase víc zkušeností i vyhraných zápas. Nejdleitjší roli ovšem stejn hraje srdce.


„Chci vidt férovej box!“ zaval rozhodí a ukli jsme si rukavicemi na pozdrav. Poprvé a naposledy, co se tká kladiva setkala v klidu. Od nynjška se budou pouze nemilosrdn bít. Budou vysílat jeden úder tvrdší ne druhý. Ránu za ránou. Tak dlouho, dokud se jen jeden z nás udrí na nohou, zatímco druhý zstane bezvládn leet mezi rohy. Málokdy se vyerpal plný limit dvanácti kol.


„Do sebe!“


Slyším gong a natšený ev divák. Oba zvuky obsahují cosi výjimeného, cosi magického. Jakoby otvíraly bránu do jiného svta. Krouíme kolem sebe a vykáváme. Nikdo nechce udlat první chybu, odkrýt se, inkasovat. Pozorujeme jeden druhého, poznáváme se. Padne pár ran. Jsou to ale spíš jen letmé pozdravy pro zahátí. Úvodní tíminutovka pipomíná první nesmlé rande.


„Druhé kolo!“


Opt v sob. Rány zaínají získávat na pesnosti i tvrdosti. Tký stroj na obou stranách se pomalu rozjídí a nabírá na tempu. Zdá se, e diváci se dokají slušného boxu. Diváci… Kolik se jich vlastn pišlo podívat? Skoro je neslyším. Z hledišt se neozývá ádné fandní. Sem tam nám dolétne k uším osamocené povzbuzení i nadávka. Moc lidí si sem cestu nenašlo. Sto, moná dv st? Slabota. Jene tady nebojujeme o titul mistra svta v tké váze. Nebijeme se v arén s kulisou šedesáti tisíc voucích hrdel. A my dva nejsme ádní šampioni. Jen prmrní, zapomenutí boxei, co se mlátí pro pobavení hrstky podobn uvadajících existencí v zaplivané tlocvin pamatující zlatou éru budování socialismu.


„Tetí kolo!“


Tsn ped zaátkem jsem ml v šatn podivnou návštvu. Chybla sotva minuta do zaátku, kdy se ve dveích zjevil neznámý chlap s igelitovou taškou. „Prohraj a dostaneš jednou tolik,“ sykl na m, vrazil mi do rukou zmuchlaný balíek a zase se rychle vytratil. Odehrálo se to neuviteln rychle. Zstal jsem zkoprnle stát mezi futry a nechápav civl ped sebe. Probral m a sílící hukot davu ekajícího na zápas. Honem jsem zašmátral v igelitce. Vytáhl jsem z ní obálku s paklíkem neurovnaných bankovek. Spšn jsem je promnul mezi prstem. Odhadem o nco víc, ne vyinkasuju, pokud bych vyhrál.


„tvrté kolo!“


Pomalu zaínám ztrácet. Je to tím, e druhý borec je lepší? Nebo kvli tomu, e se nesoustedím? V ringu lovk nesmí polevit ani na vteinu z ostraitosti. Jakmile se pestanu koncentrovat, skoní to špatn.


„Aaa!!“


Drtivý pravý hák. Zatoí se mi hlava, zavrávorám a ztrácím rovnováhu. Škobrtnu, ale dokáu se ješt chytit za provazy. Naštstí nespadnu, jene se dostávám do rohu! A u je u m! Jako šelma, co zavtila koist. Buší do m z obou stran. Snaím se krýt. Marn. Rozráí mou obranu. Stupuje intenzitu.


„Vypadni! Vypadni z toho rohu kurva! Dlej!“


Zkouším kontrovat. Na kratiký okamik ho odráím, ale hned je zpátky a zakusuje se do m s ješt vtší vervou ne prve. Vysvobodí m a gong. S obtíemi se dobelhám ke stolice, vyplivnu chráni zub a nechám si mokrým runíkem otít zmlácený obliej.


„Co to s tebou do prdele je?! Vzpamatuj se, chlape! Koukej makat a ne se motat jako voralej! Rozumíš?! Hejbej tím svým líným zadkem!“


Pokývám hlavou, i kdy vbec nevnímám. V pátém kole získává sok ješt výraznjší pevahu. Zaíná to být jasné i tm desítkám maníkm, co si na m vsadili. Slyším, jak se vztekají, jak nadávají, místy se dokonce ozývá buení! Zejm na m dneska šlo tolik sázek, e se nkomu vyplatí vyrovnat mi na devo dvojnásobek odmny pro vítze. Moná se za tím skrývá nco jiného, kdoví. To m ale pece vbec nemusí zajímat.


„Šesté kolo!“

 


Pro bych vlastn tenhle zápas nemohl pustit? Co se stane, kdy prohraju? Nebude to poprvé ani naposled. Nejsem šampion a nikdy jím nebudu. Dív jsem o tom snil, jene… Jene jak šly roky, pochopil jsem, e na to nemám. Léta diny, potu, tvrdého tréninku a odíkání a k emu? Jsem jen stárnoucí opotebovaný boxer, který to nikdy nikam nedotáhl a za celou kariéru si nevydlal víc ne na chudé peití. Zhuntoval jsem si tlo, zniil klouby, schytal stovky úder do hlavy a pro? Jiní aspo vzpomínají na asy zašlé slávy, na pár let, co je aspo nkdo znal a mluvil o nich. Na dobu, kdy v ringu stáli proti nkomu, kdo ml aspo trochu jméno, na roky, kdy na n nechodily desítky, ale tisíce lidí. A ti jim fandili a vali jejich jména. Kdo z tchhle pupkatých strýc, opilc a ztracených existencí zná to moje? Nikdo. Jsem pro n jen další pivandrovalec, stejný jako ten, co tu plival krev minule a podobný tomu, kdo se tady bude svíjet v bolestech píšt.


„Sedmé kolo!“


Udlám to. Spousta boxer prodává zápasy a nejedná se o ádné tajemství. Lidé, kteí se pohybují v brani, dobe vdí, kdy a za kým jít, kolik nabídnout. Nejenom v boxu. Fotbal, hokej, tenis… nesejde na tom. ím víc penz se v tom toí, o co vtší zisky a sázky kráí, tím smradlavji zapáchají nkterá utkání. Sport u dávno není tím, ím kdysi. Kadý se zajímá akorát o to, jak z nj vytískat co nejvíc penz. Není to sport, ale byznys. Ani olympiáda u neznamená to, co dív. Pro bych ml být jiný?


Ped adou let jsem mluvil s boxerem, který celou kariéru bral peníze za ovlivnné zápasy. Kdy zaínal, vilo se, e v nm dímá talent porvat se o vrchol. Potenciál vyzvat na rovnocenné klání ty nejlepší. Moná mohl být mistrem, kdyby del… Ale zlákala ho monost snadno vydlaných penz. Zaal prodávat a nikdy se šampiónem nestal. Zeptal jsem se ho tenkrát, jestli toho nelituje. Te, kdy koní a ví, e u nic nevyhraje. e to nezkusil, kdy se mu naskytla píleitost. Jenom zakroutil hlavou.


„Osmé kolo!“


Tehdy m zajímala ješt jedna vc.


„A co est? Nejde tu pece jen o prachy, ale hlavn o est a o lidi, co se na nás pišli podívat, co obtovali svoje peníze a as a jeli sem, aby vidli poctivej box! Zaplatili si za nj, zaplatili si za box, ne za hloupou frašku! Jde tady pece o všechny, kteí nám fandí, o naše kamarády, rodiny, lidi, co nás podporují, co s námi proívají úspchy i neúspchy! Všichni ví, e do toho dáváme maximum, e se rveme do posledního dechu a potíme krev, e bychom se radši nechali zabít, ne abychom hodili do ringu runík! Jsme tady pro pocit vítzství, náš i jejich! Kvli tomu pece lezeme mezi provazy, ne kvli penzm! Bojujeme o nco víc! Máme svoje zásady a est! Není to jen o nás, my nemáme právo se na to vykašlat!“


Shovívav se na m usmál a lehce mi zacloumal ramenem.


„Hochu, ješt z tebe mluví ideály mládí. asem vystízlivíš. Pochopíš, e svt není hezký místo, kde se k sob lidi chovaj fér. Ne, nechovaj! Nejlepší kámoš t podrazí, sotva dostane píleitost. Známej ti vojede starou, hned jak vystríš paty z baráku. Kdy budeš slušnej a poctivej, všude s tebou vyjebou. A kdy mi nkdo nabídne prachy za to, e se místo dvanácti kol nechám mlátit jen sedm a dostanu tikrát tolik? Za est si nic nekoupíš. Ani podlanej chleba ne. Radši budu prodávat zápasy a vdt, e se mý dti mají eho najíst, ne si hrát na hrdinu a nemít co do huby.“


Gong a konec kola. Klesám na idliku ve svém rohu. Po tle mi stékají proudy potu a v uších mi huí, sotva lapám po dechu. Jene poád mám sílu, abych ten zápas zvrátil! Mu ho vyhrát. Porazil jsem u lepší borce. Ale musím chtít. Tak zní celé tajemství úspchu. Dát do toho všechno, dát do toho srdce…


„Do sebe!“

 


Deváté kolo. Zaínám trochu opatrnji. Dávám si vtší pozor, zlepšuju pohyb a dslednji vykrývám ataky. Sám se snaím pevzít trochu iniciativy a as od asu vypustím nepíjemnou ránu. Nkolikrát ho slušn zasáhnu, jednou dokonce skoní v provazech. Mezi diváky se mírn mní nálada, ti, co u m dávno odepsali a zmakali tiket s mým jménem, oívají, a naopak píznivci protivníka si mrzut mnou bradu. Vítzství leí na zemi ringu, staí se pro nj sehnout a zvednout ho. Zvládnu to? Urit. Staí chtít… Ale chci?


Ne.


Starý boxer ml pravdu. Za est si nekoupím ani benzín do auta. Kdy prohraju férov, tch pár šprdlík mi nezaplatí ani cestu. Kdy vyhraju, stí s tím vydríme do dalšího zápasu. Ped rokem se nám narodilo dít. Musím myslet i na n. Na to, jak se o n postarám. A i kdy tímhle podvodem nevydlám majlant, kadá koruna se poítá.


Tomáš Záecký

* * *
Koláe © Marie Zieglerová

Zobrazit všechny lánky autoraKomente
Posledn koment: 08.12.2014  10:19
 Datum
Jmno
Tma
 08.12.  10:19 Ferbl
 08.12.  09:25 Von
 08.12.  09:17 LenkaP