Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Tana,
ztra Arnot.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Blue berry hill
aneb
Jak se nám zachtlo borvkového koláe


Houby, maliny, ostruiny, brusinky, borvky. Nevím ím to je, snad tím, e se tyto plodiny našich les a pasek dají stále ješt získat zadarmo, ale vtšina lidí zane v lét po tchto darech naší pírody prost šílet. A tak i my jsme astokrát podlehli tomuto volání pírody.

 


Tato píhoda je staršího data, kdy ob naše dti byly ješt zcela závislé na páních a rozkazech nás, neomylných rodi, tedy nkdy koncem sedmdesátých let minulého století. Piznat si tak nízký motiv jako jsou ušetené peníze, to pro nás nepicházelo v úvahu, a tak starší z enské poloviny rodiny, pes boulivé protesty všech ostatních len bez ohledu na pohlaví, vyhlásila jednou takhle v pátek heslo: Do lesa – za istým vzduchem a vitamíny!


Tu sobotu o prázdninách jsme si a neradi pivstali a brzy po východu slunce vyrazili na jih. U cíle, který z pochopitelných dvod nemohu prozradit, jsme na jedné lesní cest ješt našli volné místo na zaparkování auta, i kdy to bylo o prsa! V lese samotném jsme se vbec nemuseli bát, nebo se nám zdálo, e lidí je na dohled piblin stejn jako strom. Se známým songem Blue berry hill na rtech jsme se však nenechali odradit, po chvíli jsme narazili na borví a konen spatili první trs asi deseti modrých bobulí. Hrd jsme ho pešli v oekávání, e co nevidt musíme narazit na modrofialovou ílu a zabereme pro sebe výnosný claim. Le lovk míní, les mní, prost – nenarazili jsme! Naopak, borvek bylo ím dál, tím mén, co krok, to borvka, nkdy sice i dv, ale zato malé. Nechtli jsme to ale vzdát, dopedu nás hnala vidina borvkového koláe.


Jednotlivé depy jsem u pestal poítat, a protoe má kolena výrazn rušila lesní ticho, pešel jsem na jiný styl sbru, pesnji eeno hledání borvek. V hlubokém pedklonu jsem se plíil sem a tam tak dlouho, dokud jsem nenarazil hlavou do hlavy dalšího hledae, který pouil stejné metody. Omluvili jsme se, zatlaili své boule a hledali dál. Snad jediná výhoda borvek byla, e nemli trny. Zato je hlídali komái!
Hned zpoátku byli doslova všude, ale po chvíli, snad proto, e jsme byli namazáni repelentním olejem, shlukla se ta hav kolem nás. Své nálety komái nejprve
avizovali vysokým pištním, pak se u ale s ním vbec neunavovali a napadali nás bez výstrahy!


Asi po dvou hodinách pes etné komáí pupence jsem ml svj malý hrníek tém plný. A byl jsem pesvden, e by byl dokonce vrchovatý, kdybych ho pi jednom výpadu za obzvlášt vypasenou borvkou nepevrhl. I tak byl ten výpad zcela zbytený, nebo dotyná bobule mi mezi prsty splaskla jako mýdlová bublina. as plynul pod stálou kontrolou komár, a kdy se slunko chystalo kulminovat, sešli jsme se na pasece. Kupodivu po sesypání našich parciálních kontingent byla rodinná litrová bandaska tém plná. Byl na ni docela hezký pohled, i kdy nejen já, ale i další rodinní úastníci by spíše uvítali v této duté nádob bu perlivý mok s bílou epicí pny nebo njakou tu limu!


Pak jsme se vydali zpt hledat své auto. Nebyla to malikost, nevili byste, jak stromy v lese vypadají všechny stejn! Ne jsme ho našli, narazili jsme hned tikrát na ceduli se zajímavým výstraným nápisem: „Pozor – tato oblast lesa je chemicky ošetena proti krovci! Poití lesních plodin je ivotu nebezpené!“ Krve by se v nás nedoezal, manelka se slzami v oích u u vysypávala tak tce nabytý obsah bandasky. Le já ji zarazil. Prohlásil jsem, e je to zcela jist jen záludná finta místních domorodc na nás nenávidné Praáky, a i kdyby nebyla, mstský lovk je pece otrlý a s jakýmikoliv chemikáliemi ve vzduchu, ve vod i v plodinách se snadno vyrovná. A následují chvíle mn dala zapravdu. Kolem nás se trousili lidé s plnými kbelíky borvek, které zejm nasbírali za pomoci rzných heben.


A tak jsme mli borvkový kolá a ekali jsme, zda peijeme. Modré prsty po nkolika dnech opt zblely, ale skvrny na kalhotách a trikách zstaly. Nkteré skvrny opravdu nelze odstranit bez poškození podstaty látky.


K tomu musím ješt dodat mnohem erstvjší vzpomínku. Kamarád, který emigroval do Švýcarska mi vyprávl, jak tam si lidé mohou z lesa odnést pouze malé mnoství jakýchkoliv lesních plod pro vlastní spotebu, jinak je eká poádn mastná pokuta. I pomyslel jsem si – šastná to zem!


Fota borví a koláe - internet, foto komára - Svatoslav Vrabec


Text: Vladimír Vondráek

* * *

Zobrazit všechny lánky autoraKomente
Posledn koment: 22.08.2014  10:10
 Datum
Jmno
Tma
 22.08.  10:10 Vendula
 21.08.  19:51 Jarmila Blue beryy hill
 21.08.  14:43 Blanka B.
 21.08.  10:55 Vesuvanka dky
 21.08.  06:32 Bobo :-)))