Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vladimr,
ztra Jana.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Jak se stát dopisovatelem

 

Webmagazín SeniorTip dává prostor svým návštvníkm, aby se mohli s ostatními podlit o své záitky, fotografie, znalosti a zkušenosti. Nabízí se vám monost, kdy se mete podílet také na tvorb a obsahu webových stránek.

Pispívání se netýká jen lánk. Mete se vzít na starost moderování stávajících rubrik, pípadn njakou novu rubriku navrhnout a stát se tak jejím redaktorem. Aktivn se zapojujete do diskuzí, komentá, fotogalerie, kuchaky, ale vaše píspvky mohou být publikovány i jako samostatné autorské lánky. Pidejte se k nám zkušenostmi, názory, vzpomínkami… State se jedním z nás a podílejte se na zajímavé a smysluplné náplni stránek www.seniortip.czKdo se me stát dopisovatelem/redaktorem?
Kdokoliv bez ohledu na vk, profesi i místo bydlišt. Díky internetu virtuální svt pestal mít hranice. Pispívat mete do všech tématických okruh, které jsou umístny na hlavní stránce vpravo. Stávající témata je moné podle vašich námt rozšiovat. K publikování zasílejte pouze své autorské lánky. lánky staené z jiných stránek bez souhlasu autora nezveejujeme!

 

Jak zpracovat podkladový materiál?
Obrázky mohou být vloeny pímo do lánku anebo pipojeny jako pílohy ve formátu JPG. Fotografie a ilustrace pouívejte výhradn své vlastní, pípadn od autor, kteí vám k tomu dali svolení. Píspvky zasílejte editorovi ludmila.holubova@seniortip.cz Vydavatel si vyhrazuje právo na výbr píspvk.
Další moduly webových stránek jsou k dispozici pro vaše zprávy, diskuse, komentáe…
Do všech sekcí mete pispívat bez omezení s výjimkou vulgárních, urálivých a protizákonných text.
Chcete cokoliv sdlit, navrhnout i pipomínkovat – pište na adresu provozovatele SeniorTipu info@seniortip.cz

 

Nezapomete!

Pi jakékoli spolupráci je poteba dodrovat autorský zákon . 121/2000 Sb.

 

Nkteré zásady publikování na stránkách www.seniortip.cz

• Stránky jsou neziskové a všichni autoi píší bez nároku na honorá, výhradn dobrovoln a z dvod realizovat své myšlenky, nápady a zkušenosti.
• Odpovdnost za autorství lánku, jeho obsah a pravdivost informací nese autor píspvku.
• Provozovatel stránek neovuje ádná fakta, uvedená v autorských láncích, a to zejména ve vztahu k dalším subjektm citovaným v láncích.
• Autor se podepisuje svým vlastním jménem, pípadn po dohod se správou stránek pseudonymem. Jeho pravé jméno je však vydavateli známo.
• Autor souhlasí, e jejich autorské lánky, fotografie a další materiály mohou být pouity na základ souhlasu vydavatele k publikování v jiných médiích bez nároku na honorá s podmínkou, e u kadého petištného lánku nebo fotky bude výslovn uvedeno: Jméno autora a odkaz "Pevzato z www.seniortip.cz"
• Pokud se na stránkách vyskytují pevzaté texty, fotografie nebo jiný zdroj informací, je vdy uveden jejich pvodní zdroj nebo autor.

 

Vydavatel webových stránek:
Spolenost senior
Na Jízdárn 18
702 00 Moravská Ostrava

 

Za Spolenost senior: Ludmila Holubová