Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Richard,
ztra Ivana.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Bajka o jedné milé zoologické zahrad


Byla - nebyla, no samozejm spíše nebyla, ale mohla být, jedna milá a pekrásná zoologická zahrada. Na rozdíl od jiných zoologických zahrad, které vybudovali pro své potšení a snad i studium lidé, v této zahrad ili a spravovali ji ivoichové sami. Jednoho krásného dne, mírnix dýrnix, z ista jasna, kde se vzala tu se vzala. Na jednom velmi malém ostrveku uprosted Pacifiku dala místní fauna hlavy dohromady a zaloila si Zoo. Neví se pesn, kdy k tomu došlo, bylo to opravdu pradávno, moná u nkdy tsn po vyhynutí dinosaur. Je to pouhá domnnka, ale protoe nám nic jiného nezbývá, zstame u ní!


Ten malý ostrvek si ta ivoišná hav samozejm nevybrala náhodn. Leel v bájeném tropickém klimatu, pesn tam, kde se protíná zemský rovník se stoosmdesátým poledníkem. Na ádné map byste ho nenašli, protoe ádnému kartografovi dodnes nestál za to, aby ho do mapy zanesl, co našim ivoichm pochopiteln vyhovovalo.


Po tisíciletí si budovali všichni ti ivákové svou Zoo, kterýmto jménem svj ostrvek pojmenovali a samozejm perfektn spolupracovali s místní FLO - íší flóry, která byla pochopiteln starší. Nejprve si vylosovali do svého ela sedmilennou Radu, její sloení se optovným vylosováním obnovovalo v kadém roce. Radní toho moc na starosti nemli, pouze bedliv naslouchali hlasu Matky Pírody, té mocné arodjky, a vývoj jednotlivých druh ponechali na ní. Bylo to moudré rozhodnutí, protoe v ádném referendu by se fauna nikdy sama nedokázala spravedliv rozdlit na býloravce, masoravce a všeravce, tím mén pak na predátory a koist.


Asi tak v polovin tvrtohor jednou usoudila Rada, e by nebylo na škodu osvit místní populace novou, nejlépe studenou krví. A šlo se na to od lesa, samozejm palmového. Na všechny svtové strany se zaaly vysílat signály pomocí speciálních feromon, které všude na zemkouli pijímali všichni tvorové, z nich nkteí se teprve vyvíjeli. A tak se bhem jistého asu pímo zázran podailo nalákat na ostrvek Zoo malé skupinky tch nejodvánjších tvor - od malikých termit po kolohnáty slony.

 

 

Pravda, zejména nkterým chladu milným zvíatm se do trop moc nechtlo, ale nakonec si všechna dala íci. Nepatrný problém byl zpoátku s moskými ivoichy, protoe prakticky nebylo moné urit hranici jejich teritoriální vody kolem ostrova. Nakonec to ale bylo vyešeno šalamounsky. Práv úadující Rada moude usoudila, e ešení tohoto problému ponechá koovi, nebo u tehdy se vdlo, e má vtší hlavu a navíc byl práv jedním ze len Rady. A k-povenec nezklamal. Mazan povolil rybám, ploutvonocm, kytovcm i vší té drobnjší vodní havti vetn planktonu zcela voln vyuívat vody kolem ostrvku do libovolné vzdálenosti.


Perfektn a zcela v souladu s pírodou organizovaná spolenost fauny na tichomoském ostrvku Zoo prosperovala k všeobecné spokojenosti po další tisíce let, a jednou i tam dorazily z íše lidí poplašné zvsti o klimatických zmnách. Svtové ledovce prý nasadily rychlé tání, hladiny oceán se budou zvedat a kdejaký ostrov i pobení oblasti kontinent pjdou pod vodu, co nechávalo v klidu pouze vodní ivoichy. A e za to me jakýsi oxid uhliitý, s kterým pracují rostliny, njaký smrdutý metan a také bezzápachová vodní pára. Ihned se bilo na poplach, a e se s tím musí nco dlat! Bohuel na Zoo práv rozhodovala intelektuáln jedna z nejslabších Rad v historii ostrvku a na malér bylo zadláno.

 


Rada nejprve direktivn nakázala Rostlinné íši, aby postupn sniovala fotosyntézu, a býloravcm aby mén bzdili, k emu jim práv vydatn pomáhala zmenšující se produkce zelených rostlin. Hlubinným rybám a korýšm bylo zakázáno šourat se v moském dn, aby se neuvoloval onen nebezpený metan, který se v hlubinách zem po tisíciletí usazoval a bohuel se nepodailo naídit vod, aby se mén vypaovala!


Musíme to ale zkrátit. Není zapotebí velké pedstavivosti, abychom seznali, k emu všechna tato „bájená“ rozhodnutí vedla. Netrvalo dlouho a dosud vzkvétající nádherný tichomoský ostrvek sice nebyl zalit oceánem, le jak veškerá flóra tak i fauna zde rychle skomírala. A tak šastnjší jedince, kterým se podailo emigrovat, meme dnes obdivovat pouze v našich botanických a zoologických zahradách!


A ponauení?
Do pírodních proces nikdy nezasahuj, nebo dojde k poádnému pršvihu!


Vladimír Vondráek

* * *
Koláe pro SeniorTip © Marie Zieglerová

Zobrazit všechny lánky autora

Komente
Posledn koment: 09.02.2014  00:21
 Datum
Jmno
Tma
 09.02.  00:21 Ivan
 05.02.  15:13 Kvta
 05.02.  11:11 ferbl
 05.02.  11:05 Blanka K.
 05.02.  09:37 Von
 05.02.  08:43 Vesuvanka dky
 05.02.  08:22 Karla I.
 05.02.  08:21 LenkaP
 05.02.  08:10 Milan Dubsk
 05.02.  07:40 Inka
 05.02.  06:34 La K.
 05.02.  05:46 Bobo :-)))