Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Tana,
ztra Arnot.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Bajka ze ivota pírody neivé


Ješt ne váení a milí tenái zanete íst, musím vás všechny varovat. Tato bajka bude toti moná pro leckoho „nestravitelná“! Je toti historicky pelomová, nebo snad poprvé budou v tomto ánru hlavními protagonisty objekty neivé hmoty.


Je asi smutným faktem, e vtšina lidí ze zcela neznámých dvod se drze povauje nejen za pány tvorstva, ale dokonce celé zemkoule a rádoby i celého vesmíru. A takovýmto lidem se jistojist píliš líbit nebude, e svj „ivot“, nebo lépe eeno svj neivot mají i objekty neivé. A do tohoto jejich neivota by samozvaní lidští vládcové píliš zasahovat nemli. Ano, jak íkají Cimrmanologové – „me se nám to nelíbit, meme proti tomu protestovat, ale to je tak vše, co proti tomu meme dlat!“


Chtíc-nechtíc musíme uznat, e neivá píroda byla na naší šišaté kouli mnohem díve ne píroda ivá. U asi deset miliard let po Velkém tesku nebo Bh ví po em, tedy asi ped njakými tymi i pti miliardami let, na naší matice Zemi zaaly rst nerosty, nebo chcete-li pevné minerály a vznikla zemská kra. Ty nejrznjší minerály se pak pomrn rychle, tedy bhem „pouhých“ pár desítek milion let, zaaly sdruovat do jakéhosi prvního spoleenství na této naší tehdy ješt proklat havé planet.

 


Samozejm to vbec nebylo lehké. Nebyly s tím ádné zkušenosti a navíc - do rodícího se exkluzivního spoleenství se hlásil doslova kdekdo a kdeco. Trvalo drahnou dobu, ne se ty kameny a šutry samozadefinovaly a potom hned do jednoho z otc zakladatel byl vytesán „Kodex Spoleenství Minerál“. Dodnes pitom nevíme, jaká technologie byla tehdy vyuita. V tom svém kodexu pak byly pesn popsány parametry, které musí kadý len spoleenství splovat. Poádek prost musel být od samého poátku!


Prvotní Kodex Spoleenství Minerál byl velmi struný a jednoduchý. Za minerál se mohl povaovat a do SM mohl být pijat kadý pírodní objekt, který vznikl jako výsledek geologických proces a pitom musel být krásn krystalický, nebo na estetiku se dbalo doslova od nepamti. A tady se objevil první kámen úrazu a další brzy následovaly.

 

  


Nejvíce si stovaly plyny, se kterými se vbec nikdo nebavil, pesto byly mnohem starší ne minerály. Nebyly pece pevné, ale naopak vtšinou tkavé a ani tm taskavým ádné exploze nepomohly. Marn se do SM dobývala hustá ropa a pevné uhlí, které u tehdy právem poukazovaly na svou budoucí nepostradatelnost. Namále mla dokonce i voda, která se do exkluzivního spoleenství protlaila velkolepým lobingem svých ledových krystalk. Samozejm zcela bezproblémové bylo pijetí drahokam, které se u tehdy ohánly svou cenností. Tak se do SM napíklad dostal i opál, akoliv nikdy neuml a dodnes neumí tvoit krystaly. Smlu ml naopak krásný a jist i cenný jantar, který to také neumí. Nakonec pak slavilo velkolepý úspch zajímavé guano, na které zadlali z geologického hlediska teprve „nedávno“ a ptáci svým – s prominutím – trusem a ve stedovku pak zcela neekan i tká, tekutá rtu, která prokázala, e umí prohnat doslova kadého, kdo si troufne jí líznout! Pes velký a dlouhodobý odpor zatvrzelých konzervativních geoxenofóbních nerost pak byly do Spolenosti Minerál pijaty i meteority z cizáckých kosmických tles.


Nakonec se jak fakticky tak i organizan minerály spojily v rzné horniny. A teprve kdy se nkteré pestárlé a rzn metamorfované horniny a nerosty zaaly sešlostí vkem rozpadávat, mohla se vytvoit doslova ivná pda pro ivé organizmy. Na Zemi se tak zaaly dít vci a dje nikdy nevídané. Postupn se vyvíjely ím dál tím sloitjší organismy, které si zaloily svá nová spoleenství a ten vývoj zatím skonil u lovka. Vrame se ale do pírody neivé k minerálm a horninám.


Na popud pozemského nerostného staešiny – kemiitanu zirkoniitého - poádalo rozšíené Spoleenství Minerál a Hornin u od prahor as od asu své velkolepé dýchánky, pi nich nkdy nkde doslova nezstal kámen na kameni. Tu se v zemské ke nco zvedlo, tu nco propadlo, tam vyvela láva, onde vytryskl gejzír, obas se zachvla zem, obas se zvedlo dno oceánu a vytvoila se tsunami. Ano - i mlící neivá píroda se obas umí ozvat!


Oprášíme-li své zasuté znalosti z chemie o vlastnostech rtuti a vzpomeneme-li si na etná tsunami, pouení z této nekonvenní bajky je nasnad - nepodceuj mlenlivé, nebo t proenou!


Vladimír Vondráek

* * *
Zobrazit všechny lánky autoraKomente
Posledn koment: 22.12.2013  12:01
 Datum
Jmno
Tma
 22.12.  12:01 Vesuvanka pro Von
 20.12.  08:18 Von
 19.12.  16:43 Vesuvanka Ince a jet autorovi
 19.12.  11:35 Inka
 19.12.  05:19 Bobo :-)))
 19.12.  01:45 Vesuvanka dky