Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zbyek,
ztra Monika.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Novodobá plavební sezóna


Blíí se zahájení 16. Novodobé plavební sezóny


Kvapem se blíí zahájení 16. novodobé plavební sezóny na Schwarzenberském plavebním kanálu. S ní zane i další roník šumavského folklorního festivalu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu. Letošní roník bude dost jiný, ne byly ty pedchozí. U zahájení bude jiné. Letos se odehraje ve dvou termínech a na dvou místech.

 


V nedli 19. kvtna se zaíná na esko-rakouských hranicích u hraniního potoka Pestice-Rothbach nedaleko hornorakouského Sonnenwaldu. Polínka poplavou z ech do Rakouska poprvé po jednom stu jednadvaceti letech. Bude to v místech, kde ješt ped rokem mnohde ani nebylo znát, e zde njaký plavební kanál je.


Správa Národního parku a chránné krajinné oblasti provedla v rámci projektu „Schwarzenberský plavební kanál - kulturní ddictví oívá“ velkorysou rekonstrukci plavebního kanálu mezi Medvdím potokem a Pesticí, která byla spolufinancována z prostedk Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj – programu Evropská územní spolupráce – Rakousko – eská republika 2007 – 2013.


Program zane pímo na hranicích mezi Zvonkovou a Sonnenwaldem ve ti tvrt na dv (13:45) vystoupením rakouské hudební skupiny "quatRO". Aby as do prvního vhození polen na hladinu plavebního kanálu utíkal rychleji, bude tam nejen muzika, ale také monost oberstvení.


O pl tetí pete plavební editel první letošní plavební rozkaz:

Plavební rozkaz .1/2013 k provedení ukázkové plavby díví


Naizuji tímto u píleitosti zahájení 16. novodobé plavební sezóny provést ukázkovou plavbu díví v nedli dne 19. kvtna 2013 v oblasti kíení s potokem Pestice / Rothbach na esko-rakouských hranicích.


Plavbu naizuji provést od stavidel 48 sáh za sáhovým kamenem 78 (na eském území) 10 sáh za druhá stavidla na potoce Pestice / Rothbach (na rakouském území).


Splaveno bude zhruba 1/2 sáhu palivového deva.


Naizuji dále, aby se k plavb dostavil v dostateném potu plavební personál s potebným náadím.


Nástup personálu bude o pl tetí hodin po poledni.
Plavebnímu personálu i pípadným divákm naizuji, aby se chovali dle mých rozkaz a dbali všech bezpenostních opatení, aby nedošlo ke ztrátám na ivotech i úrazm.


Hynek Hladík, plavební editel
Dáno v Prachaticích na prvního máje roku dvoutisícího tináctého.

 

 

O necelý týden pozdji, v sobotu 25. kvtna 2013, zane plavební sezóna na Jeleních Vrších. Bude to o hodn slavnostnji, bude se hrát, zpívat, tancovat. Bude se i vyprávt…

 


Pamatujete si, co psal editel panství eský Krumlov Ernst Mayer v roce 1828 ? Opravdu ne?


V dob, kdy se plavilo palivové díví ze severních úboí Šumavy k ece GroßeMühl a po ní a k Dunaji, bylo ped ústím do Dunaje poteba všechno plavené devo z vody vytáhnout a pipravit je v další doprav do císaského hlavního msta Vídn.

 

 


 

K tomu bylo poteba zhruba ti sta a ti sta padesát plavc. Tolik volného personálu v okolí nebylo, proto docházely za prací celé skupiny dlník z jiních ech. Práce to byla tká, pracovalo se od pti ráno do sedmi veer. Navzdory únav po nebohaté veei, s jídlem byl problém, chléb býval asto kyselý, asto vytáhli eši z domova pinesené housle, citery i v echách tehdy ješt obvyklé dudy, veer se pak povídalo, hrálo, zpívalo, ba i tancovalo.
Holt byli to eši, navíc z ech pišly skupiny mladých mu a en. Zábava trvala asto dlouho do noci. V pt hodin ráno plavci stáli opt u vykládacích kanál s plavebními háky v rukou, u vysokých hrání deva, opt tvrd pracovali, nebyly na nich viditelné stopy dlouhého veera, krátké noci.


Folklorní soubor Libín-S z Prachatic pivedl svým projektem Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu k plavebnímu kanálu opt nejen lidovou muziku, lidové písniky, lidový tanec a vyprávní pohádek.


Stedobodem bude tedy folklorní soubor Libín-S, který snad bude mít i njaké hosty. Vyprávní pohádek se ujmou pohádková babika Helena Svobodová a "skítek" ze Solné komory, nositel Zlatého prstenu nejlepšího vyprave, Helmut Wittmann.


Tehdy u ústí GroßeMühl do Dunaje se chlapi jist pedvádli ped enskými, soutili, kdo z nich je ten nejlepší. I na Jeleních Vrších se bude soutit, zapojit se budou moci nejen plavci a Libíáci, ale také diváci, moná i enské se budou snait vytáhnout.

 


Jaký bude v sobotu 25. kvtna program?
Zaíná se dív ne v minulých letech, první melodie zazní na pódiu amfiteátru na Jeleních Vrších u ped pl dvanáctou, v 11:25. Pak se asi do ti tvrt na jednu bude hrát, zpívat, tancovat. Taky dojde na první plavecké soute.

 

  


Ped jednou hodinou odvedou muzikanti malé i velké diváky k hornímu portálu plavebního tunelu, kde u budou pipraveni vypravi pohádková babika Helena a "skítek" Helmut.
O pl tetí pod lesovnou na okraji lesa budou pipraveni plavci i diváci, aby zaalo první letošní plavení díví na Jeleních Vrších.


Ne všichni diváci vydrí u plavení díví a do vytaení díví u potoka Huice. Ti první budou uvítáni ve ti tvrt na ti kapelou souboru Libín-S ped stodolou domu .p. 13, ve které je výstava EXPO KANÁL. Ve ti se toti práv tady budou vyprávt další pohádky.

 

 

 

 

Zhruba o pl tvrté se bude opt hrát, zpívat, tancovat a soutit. Bude to vrchol dne. Soubor Libín-S Prachatice pišel ped nedávnem hned se dvma premiérovými tanci, na premiée byla stovka divák, na Jeleních Vrších pod širým nebem to teprve bude ta opravdická premiéra.


Zahájení plavební sezóny na Schwarzenberského plavebním kanálu je souástí šumavského folklorního festivalu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu. Tento projekt folklorního sdruení Libín-S Prachatice a rakouského sdruení cestovního ruchu TourismusverbandBöhmerwald je spolufinacován z prostedk Evropské unie z Fondu malých projekt Jiní echy - Dolní Rakousko - Horní Rakousko.


Pi zahájení plavební sezóny na Schwarzenberského plavebním kanálu se setkávají dva projekty spolufinacované z prostedk Evropské unie. Tím druhým je projekt Správy Národního parku a chránné krajinné oblasti Šumava, státního podniku Lesy eské republiky a TourismusverbandBöhmerwald nazvaný Schwarzenberský plavební kanál - kulturní ddictví oívá. Dkazem, e opravdu oívá je i kvtnové dní u kanálu. Z tak zvané "mkké" ásti projektu jsou financovány nkteré náklady pi zahájení plavební sezóny.


Hynek Hladík

pedseda folklorního sdruení Libín-S Prachatice a
plavební editelKomente
Posledn koment: 18.05.2013  12:25
 Datum
Jmno
Tma
 18.05.  12:25 Inka
 17.05.  14:04 ferbl
 17.05.  03:56 pavel