Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zbyek,
ztra Monika.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Litvou a Lotyšskem


Tak jsem se zase rozhodl pro dovolenou smr východní. Tentokrát Litvou a Lotyšskem. Pro poznávání krásné a nedotené pírody je to asi dobré ešení. V zájezdech je také hodn pírody asi z dvodu, e tch památek a katedrál tolik není. Ne e by nebyly vbec.


Vyjel jsem se svou láskou Pavlou a dlouhodob pouívanou a oblíbenou cestovkou. Vybírám si drsnjší cestování. Myslím tím poznávací, pod stanem a polopenze. Tento zájezd ml ješt podtext – pší a vodní turistika. Zejména ta vodní turistika nás nadchla, protoe jsme oba ji nco sjeli a tento zpsob pohybu milujeme.
  


Po pejezdu Polska jsme v ranních hodinách dojeli do Litvy nedaleko Kaunasu. U pehradního jezera byl umístn skanzen Rumšišks. Na ploše asi 170 ha byly rozmístny desítky staveb ze 18 a 19. století. Byly to moc hezké devné stavby s vybavením a zaízením piblin také z té doby.

 

     

Kaunas hrad, Klášter Paaislis

 

Prohlídka nám v podstat zabrala celý den. Navštívili jsme ješt nedaleký klášter Paaislis, kam nás pustila z protekce matka pedstavená. Sama nás provedla hlavn kostelem. Klášter se pozvolna upravuje a tak mimo kostela byly ostatní budovy ješt v alostném stavu po bývalém socialistickém vyuívání. Díky válce byl ale i kostel bez jednch vních hodin a chybí ješt ti zvony, které byly roztaveny. Velké mnoství výzdoby kostela bylo odvezeno Nmci. Podobn to vypadalo i v ostatních historických a církevních stavbách.

 

  

Skanzen


Moc jsme se tšili na první kemp a monost se zase natáhnout. S radostí jsme uvítali kempování pímo v areálu skanzenu. Co se týká kemp, tak tam je ješt co vylepšovat. Ne e by jich v obou zemích bylo málo. Jsou, ale jejich vybavenost je dost bídná. Vtšinou suché záchody, tureckého typu (šlapky a díra). Teplá voda málokde a ješt navíc asto jen venku za takovým jakýmsi paravánem. Dobíjel jsem baterky do kamery, fotoaparátu a mobilu jen na recepcích rzné kvality. No, jsou zkrátka dost sparanské. Jinak jsme byli vtšinou na travnatém povrchu, do kterého se dalo zarazit kolík. Tyto nedostatky nahrazovala vtšinou krásná okolní píroda. Po noním pejezdu z domoviny i ten stan byl balzám. Nkteí se zašli vykoupat do jezera. My se jen v té dosti studené vod opláchli. Také jsme stihli ochutnat pivo ve skanzenovém oberstvení. Nebylo špatné…


Další den nás ekal Kaunas. as na nj byl vymezen píliš krátký a také jsme tam byli dost brzo. My se chtli zajít podívat do muzea ert, které je takovou zvláštností. Bylo ješt zaveno. Škoda. Jako loutkáe m to zajímalo. Dost takových organizaních nedostatk nám pobyt trochu kazilo.

 


Po prohlídce historické ásti msta, která byla v klusu, jsme se pesunuli ke Kuršské kose do msteka Klaipeda. Tady jsme mli trávit dva dny peván koupáním. Poasí v tuto dobu bylo chladné - podobné jako u nás a i Balt nám pipomínal dovolené v NDR. Teplota okolo18 ° C byla jen pro otuilé. Ale i takoví se našli.

Na poznání Rezervace Kuršská kosa jsme mli dost asu. Pejeli jsme trajektem na tuto vlastn obí písenou dunu, která je dlouhá skoro sto kilometr. Navštívili jsme kopec arodjnic.

 

Kopec arodjnic

 

V zalesnném kopci bylo plno devných soch - pohádkových postav a výjev. Myslím, e tam bylo nejvíc arodjnic. Zašli jsme na hnízdišt kormorán, kterých posedávalo na jednom míst na stromech stovky. e tam sídlí dlouho a ve velkém potu dokazoval i trus, který se vyuívá k výrob hnojiva. Další zajímavostí byla procházka velkými písenými dunami. Bylo dost vtrno a tak se lovk cítil jako na poušti.

 

 

Písek byl jemný a za chvíli jsme ho mli všude. Bál jsem se dost o kameru. Procházka vedla podle tyí, jako v zasnených horách. Byly tam i krásné písené pláe. Škoda, e ta voda nic moc. Po pespání na pobeí jsme i druhý den pejeli trajektem na Kuršskou kosu a navštívili na severní ásti akvárium umístné ve staré pevnosti. Hned vedle bylo delfinárium. Samozejm jsme nemohli vynechat vystoupení delfín a tule. Program byl fantastický.


Další den jsme trávili v lázeském msteku Palanga. Tam se nachází i nejvtší muzeum jantaru na svt. Marn se neíká této ásti Litvy jantarová riviéra. Jantar a devoezby byly vidt všude. Samý stánek s tímto zboím. Další den jsme pejeli do Lotyšska, do Národního parku Fauna a penocovali na behu eky Gauji. Zstali jsme tam ti dny, z toho dva dny jsme jeli po ece asi 50 km.

 

    

 

Pjili nám lod a vybavení. Zaili jsme krásnou plavbu „Lotyšským Švýcarskem“. Behy eky lemovaly pískovcové skály. Kemp byl v bezovém lesíku a kdyby se tam ukázal ddeek híbeek, pipadal bych si jako v Mrazíkovi. V blízkosti jsme navštívili pírodní park – lesní safari v Lígatne. V oborách ijí místní zvíata a nkteré jsme dokonce i vidli. Také nás tu pekvapila velká bouka, která ukonila chladnjší poasí a další dny u byly teplé a slunené.


Po dojezdu do kempu v Siguld jsme ješt vyrazili na procházku okolím. Zajímavostí byla lyaská sjezdovka - v Litv ani v Lotyšsku nejsou ádné velké hory, ani kopce. Tato sjezdovka je vlastn na svahu kaonu eky. Pekvapením bylo i to, e kousek vedle byla jedna z nejvtších bobových drah na svt. Mne samozejm nenapadlo nic jiného, ne sejít si celou bobovou dráhu. Povolili nám to. Probhli jsme 1350 metr dlouhým korytem. Další den jsme navštívili blízký hrad Turajda a jeho krásném okolí.

Hrad Turajda

 

Tam jsem se zase setkal s nejsilnjším echem Jiím aloudkem. Dali jsme e… V Rize se práv konalo neoficiální mistrovství svta nejsilnjších mu. To jsou ti co tahají kamiony a zvedají skály apod. Cítil jsem se mezi nimi jako drobeek mezi horami masa.


Další den nás ekala prohlídka nejsevernji na svt poloeného vinohradu. Byl i košt. No a potom prohlídka Rigy. Byla asi taky hodn poniena válkou. Pár hezkých objekt ve staré ásti a pár hezkých nových staveb. Opt jsme v rychlosti prolétli staré msto a rychle pejezd zpt do Litvy.

 

     


V Litv jsme kempovali u Národního parku Aukštaitios plné jezer. Tady jsme ti dny jezdili na veslicích. Byla to nádhera. Poasí u bylo parádní. Mli jsme dost asu se i koupat. Jezera byla tsn vedle sebe a tak bylo nejhorší jen najít prjezd rákosím a proplout úinou mezi nimi. Byla to paráda. Tady jsme taky asi po 50 m výstupu došplhali na nejvyšší horu Litvy, „vysokou“ celých 155 m. Byl odtud ale krásný rozhled asi po osmi jezerech rzné velikosti. Nevil jsem tomu, e jsme po této stojící vod urazili za den i 45 km. Pi obou plavbách jsme konzumovali prbn rzné alkoholické nápoje. Voda nás dala dost dohromady. Nedaleko jednoho jezera jsme navštívili muzeum velaství ve Stripeikiai a taky jeden starý vodní mlýn v Ginuiai. Muzeum velaství bylo rozsáhlé a plné starých velín. Plno jich bylo dokonce i funkních.

 

     


Co se týká místních lidí - byli vstícní a kdy jsme ekli, e jsme eši, tak s námi mluvili i rusky. Naštstí jim to šlo asto tak bídn jako nám. Potraviny a jídlo byly cenov pijatelné a pivo bylo dobré.


Na konci plavby po jezerech jsme od cestovky byli pozváni na veei do hospdky. Dostali jsme obrovskou porci jednoho z typických jídel - cepelíny. Jsou to takové velké šišky z bramborového tsta plnné mletým masem. Sedlo na to jedno orosené pivko – také pozornost cestovky.

 

  

 

Celkov zájezd byl zajímavý a na organizaní potíe jsme díky pírod pozapomnli. Litva i Lotyšsko jsou zem EU a jsou u dost evropské. Oproti Podkarpatské Rusi, kterou jsem projel loni, velký rozdíl. Zstaly hezké vzpomínky, plno natoeného a nafoceného materiálu. Kdo má rád pírodu v isté podob, tak doporuuji. Píroda nás nezklamala.

Vladimír LindnerKomente
Posledn koment: 21.02.2013  21:44
 Datum
Jmno
Tma
 21.02.  21:44 vicha@seznam.cz
 14.08.  06:15 Bobo :-)))
 13.08.  20:01 ZdekaT.
 13.08.  10:46 Vesuvanka dky
 13.08.  06:24 Lenka
 13.08.  06:15 Blanka
 13.08.  06:06 Hany