Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Petr,
ztra Svatopluk.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Nadje umírá pedposlední
Betislav Olšer nedávno vydal svoji desátou knihu, tentokrát výbr svých blog. Pette si rozhovor o tom, pro píše a jak ho málem zahubila mozková píhoda, i tom, pro je celebritou v jeho oích profesor Barnard a ne Roman Abramovi, majitel Chelsea. Vzpomeme také teba jeho televizní rozhovor s Jaroslavem Wykrentem.


*


Betislav Olšer, ostravský noviná a scénárista a také dlouholetý a úspšný bloger iDNES.cz. Ped nedávnem se po mozkové píhod ocitl na dohled od zem, z ní není návratu. Do ivota ho podle vlastních slov vrátilo práv psaní.

 

Jako noviná procestoval za svj ivot desítky zemí, miluje Izrael, Vietnam a ínu, stal se prvním zpravodajem exodu eských Rom do Kanady ped nkolika lety. (Na snímku s manelkou na rodném Valašsku.)

 


Svoje blogy nyní vydal v kniní podob pod názvem Lete, pane ministe. Ne, to vy lete, pane poslane... Rozhovor jsme poídili po mailu poslední nejarní den.


*


Jak je dnes na Ostrav?
Pod mrakem, pt stup nad nulou, poád ekám, kdy zane svítit to slibované sluníko. Ale, jak vidt, sliby chyby jsou nejen v politice…


Jako pílohu jste s panem nakladatelem do vaší nové knihy pidali DVD vašich rozhovor. S kterým echem z tch, s nimi jste dosud nehovoil, byste chtl rozhovor udlat?
lovk, jeho si váím snad nejvíc, tedy po svém tátovi, byl Jan Hus. Chtl bych pochopit mue, který se nebojí hranice, na ní má být upálen pro svj názor, jen nehodlá zmnit. Palach sice také dobrovoln zemel upálením, ale jak mi ekl Josef Škvorecký, byl to psychicky labilní jedinec, který nebyl v bezprostedním ohroení svého ivota. Vojska pti armád Varšavské smlouvy netvoila smrtelné nebezpeí, ped ním by byla jeho smrt vykoupením...


A s kterým jinozemcem?
Golda Meirová. V mládí pvabná dívka, ve zralém vku nejrazantnjší politika, premiérka Izraele. ádný izraelský politik nejednal tak pragmaticky jako ona. idé jsou famózní; objevili pro lidstvo Boha, dali mu Starý zákon, Desatero i Jeíše, který byl obezaný id. Nesmím zapomenout ani 171 nositel Nobelových cen pro vdce idovského pvodu…
Jak se rozhovory dostaly do knihy blog?
S šéfredaktorem Repronisu Lukášem Kremerem jsme vyuili nápadu Oldicha Burgera z LTV Plus a ze zhruba 110 televizních povídání Celebrity za humny, kam pozvání pijali prof. Blohradský, Kristián Kodet, Patrik Banga, Jarda Wykrent a další, jsme vybrali patnáct tch nejzdailejších…


Pro Celebrity za humny? íkáte tím, pro hledíme kdovíkam, kdy ty skutené osobnosti máme asto kolem sebe?
Celebrity je zprofanovaný termín pro významné osobnosti. Chceme proto vrátit pvodní význam tohoto slova, z nho si udlali byznys rychlokvašené hvzdiky na jedno pouití…
Zajímá m vaše definice toho pojmu. Zprofanovanost a instantizace svta je ím dál masivnjší. Kdo je pro vás skutenou celebritou?
Celebrita je významná osobnost, pesnji znamenitá, váená a proslulá osobnost. Celebritou pro m je profesor Barnard, který za svj ivot transplantoval jako první na svt desítky lidských srdcí… Za hubiku. Kdyby poteboval srdce branká ech z Chelsea, šel by za Abramoviem, nebo za Barnardem?


Z Celebrit za humny zmime teba rozhovor s Jaroslavem Wykrentem. V rozhovoru si tykáte. Jste pátelé?
S Jardou se známe asi ticet rok, on dlal v televizi, já psal scénáe, setkávali jsme se v té samé hospdce, oba nás potkala stejná nemoc, trošku jsme si na sebe podobní…

 

 

Do té hospdky chodili všichni kluci z Plameák i Jarek Nohavica, Vrka Špinarová… Boe, co my toho kdysi spolu vypili. Myslím si, e si te vzájemn jeden druhého váíme a respektujeme se…


Kterou písniku od nj máte nejradji? Dá se njaká vbec vybrat?
Tch písniek je spousta: Agnes, Slunenice, Pentle rová, eka lásky, Stapatá, nohatá… i text o lásce, co nevyme po peslici, který napsal pro Marušku Rottrovou. Skvlé byly jeho písn do poadu: „Mj táta byl…“


Co vás nejvíc štve v tom našem dnešním esku?
Nikdy jsem nebyl u voleb, protoe nikde nevidím jediného lovka, pro kterého by stálo za to hlasovat… A nejvíc m štve to jejich bezostyšné lhaní. U se pi tom ani nezaervenají… Navíc, noviná musí být apolitický...
Nemyslím jen v politice…

Mimo politiku musíte fungovat jako lovk – ít, nechat ít a peít… Staí pouhých deset pikázání a je to v kabeli…

 


A co jinde ve svt? Procestoval jste toho vpravd hodn…
Svt je stejný – války, muení, hlad, bída, komerce a nemravné platy fotbalist i europoslanc, piem lékai, kteí jsou géniové, si za rok nevydlají tolik, co oštulpnovaní negramotové v kopakách za týden… To je ds. Nikdy si nezvyknu na holocaust a genocidy. Od toho všeho se odvíjejí moje vztahy…


Máte docela neuvitelnou produkci lánk. Od dubna 2008, kdy jste na blog pišel, jste a do dneška napsal 1664 lánk. To je ticet lánk na msíc, kadý den vetn sobot a nedlí v prmru jeden nový text. Kolik asu vám píprava jednoho lánku vezme a kde ten as berete?
Pes ticet rok novinainy se pozná. K tomu pes 70 zemí svta, asi ticet tisíc snímk, desítky kazet s rozhovory… Zkrátka dost poznání. Lepší jednou vidt, ne stokrát slyšet… Píšu rychle, k tomu mám velmi obsaný archiv. Miluji analytické materiály, svj názor na dní kolem. Kdy k tomu pipotu fakt, e jsem písn apolitický, nebyl jsem nikdy v ádné politické stran, mohu být pyšný na svoji objektivitu. Bez másla na hlav se to píše dobe…


ekal jste od blog a bloger víc? Vidíte rezervy a smry, kterým by se blogei i blogy mohli a mli ubírat?
Nechci nikoho kritizovat ani urovat, jak a o em mají blogei psát. Bloger je existence, která píše blogy, protoe v tom je jeho svoboda psaní. Mnozí objevili originální styl. Teba pan Vtvika. Píše, jako by si dlal velkou srandu, ale obsah jeho blog má pitom úasnou lidskou filozofii…


A co témata? Chodí sama, nebo je sbíráte cílen?
Píšu, jak jsem psával jako noviná, kdy jsem ješt il. Aktuáln reagovat na to, co se kde šustne. A nikdo m nenazýval grafomanem. Od toho je noviná novináem, aby toho hodn a kloudn psal. Témat je milion, jen je teba je umt vzácn uchopit…


Naráíte na vaši mozkovou píhodu…
Byl to ds; já na to, e chodím, nikdy nemyslel, bral jsem to jako samozejmost. Dnes vím, e chodit je jedna z nejúasnjších záleitostí… A proto te chodím nejradji do schod a trénuji mozkové závity. Nerad bych il a nevdl o tom…
U jsem to v jednom z blog zmioval; byl jsem nesmrtelný novináský frajer, který byl víc v tramvaji a letadle ne doma. Pak pišla nemoc a já si uvdomil, e ivot je smrtelná choroba. Musel jsem se znovu uit chodit a poteboval ve své nemohoucnosti mít spojení se svtem, tak m zachránila moje paní, co mi nainstalovala poíta, internet, a já se dal do holportu s iDnes. To vše dohromady je dnes mj celý svt…


Ješt na cesty: která zem na svt je vám nemilejší?
Kdysi jsem si zamiloval Vietnam, protoe v této zemi ijí nejhouevnatjší lidé na svt. Ubránili se Mingm, Japoncm, Francouzm i Amerianm, proili peklo, ale dál se usmívají. Pedstavte si stát, na který dopadlo na 12 milion tun bomb, který je na sto let znien herbicidy a defolianty, a pesto je plný optimismu… Kdy zaala vietnamsko-americká válka proti komunismu, byl komunistický pouze sever Vietnamu, kdy válka po dsivých deseti letech a tech milionech mrtvých skonila, byl komunistický celý Vietnam. Kde je americká logika...?

 


Kterou zemi nejvíc uznáváte a pro?
Uznávám Izrael, je jako Fénix, který vstal z popela. Úasná je ína, jako dnes nejbohatší a kdysi nejmoudejší národ svta. Objevili kompas, papír, stelný prach, porcelán, hedvábí…


A která vám nejvíc pije krev?
Polsko, se svým fanatickým katolictvím, pestoe já osobn jsem ktný valašský katolík. Moná práv proto…


Co vám na fanatickém katolictví vadí?
Do jedné ze svých kníek jsem napsal: Své Pavlince, protoe mi uvila, e Bh neexistuje jenom v chrámech, mešitách a synagogách, ale v kadém z nás… Kdysi jsem ministroval, ale abych drel celibát, e se to musí, a pak znásiloval tajn mladé kandidáty knství …


Kolik dáváte svtu šancí? Peije? Znií se sám, jak mnozí varují?
Podle pedpovdí demograf to kolem roku 2050 skoní bídou a hladem. Svt bude islámský a barevný. Nejsem rasista, mám doma dokonce barevnou televizi, ale nedlím svt na levici a pravici, ale na chudé a bohaté, poctivé a vyrané, pracovité a líné… Bohuel, za vším hledej komerci. Dopadneme jako sedlák, co tak dlouho mnil, prodával a šmelil, a byl najednou na mizin…


Bible hovoí o tom, e pijde doba, kdy se vlády na Zemi ujme Jeíš, a e svt eká velký válený stet. Jak nahlííte proroctví Bible jako sympatizant Izraele?
Bible je Kniha knih, její obsah je jedna velká pedpov. Píše se v ní také o tom, co jsem u vyslovil – pijde Armagedon, vlastn ten u probíhá…


Politika tvoí podstatnou ást vašich blog. Máte ješt nadji, e bude lépe?
Kdy chci, aby m bylo líp, tak si zajedeme s mojí paní nkam do svta, kde se meme kochat krásami všeho druhu. Viz ína a Tibet koncem loského roku… Bylo to fascinující, i kdy poád ve svt umírají lidé hladem, bídou nebo muením. Je teba si nalézt chvilku na relax, nco jako time out uprosted Armagedonu…


Nco radostnjšího. Které místo na svt je vám nejmilejší?
Moje rodné Valašsko, protoe tam ili moji rodie a ijí mí nejbliší…


Na výstav fotek bloger v Karlových Varech jste ml úasnou fotku, kterou jsem vám – kaju se – pejmenoval na Paí. Jak jste ji poídil?
Byl podveer, kdy jsem dorazil k Notre Dame. Kvapem se blíila tma a já uvidl, jak jedna dáma krmí hejno vrabc. Tak jsem to nkolikrát bouchl od boku. Jedna dáma byla hrdinka a hrst s obilím nastavila, druhá se skrývala ped hororovými ptáky…

 


Které své fotky si ceníte nejvíc?
Je jich hodn proto, e nejsem fotograf a mám postupn rád ty, kterými mn podle toho, jak stárnu, zásobují moje vnuci a vnuky, hodn jich také do rodinného alba fotím sám…


A co zítra, pozítí, popozítí…? Jaký bude Betislav Olšer 2012, 2013, 2014 a dál...?
ít, nechat ít a peít… V duchu mého rení: Nadje umírá pedposlední, poslední umírá lovk…

S Betislavem Olšerem po mailu rozmlouval Jan DvoákKomente
Posledn koment: 29.05.2016  16:56
 Datum
Jmno
Tma
 29.05.  16:56 Poch mejd
 25.07.  21:16 Tonk
 26.04.  09:29 Jelena
 25.04.  12:27 Alena
 25.04.  10:07 ferbl
 25.04.  08:43 Blanka
 25.04.  06:57 pepa