Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Bedich,
ztra Aneka.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

ínský kalendá


ínský kalendá je pravdpodobn nejstarší na svt. Základy tohoto kalendáe jsou staré asi pt tisíc let. První ínský kalendá byl sestaven v roce 2637 ped n.l. ínský kalendá se stále pouívá v ín, Taiwanu, Japonsku a v Koreji.


Západní kalendá je odvozen od pohybu Slunce - ínský od pohybu Msíce. Proto se také setkáváme s názvem ínský lunární kalendá. Msíc je velmi silné nebeské tleso, které má v našem ivot vliv na spoustu vcí. Msíc ídí píliv a odliv. íané vili hodn v jeho sílu a vliv na pozemský ivot a tak kalendá odvodili práv od nho.


ínský rok zaíná obvykle na pelomu ledna a února. Kadý rok má v kalendái k sob piazeno zvíe podle ínského zvrokruhu. Jsou to: myš, buvol, tygr, králík, drak, had, k, ovce, opice, slepice, pes a prase. Tato zvíata urují dvanáctiletou periodu, která se kombinuje s další ptiletou periodou. V period se stídají základní elementy:devo, ohe, zem, kov a voda.
 


Nco o základních elementech
Devo
reprezentuje tvrí sílu a pedstavivost. Vlastnosti jsou krása, cudnost a fantazie. Devo ídí játra a oi. Oblíbené barvy:modrá a zelená. Tento prvek patí ránu a jaru.


K ohni patí krása, štstí a radost, ale me být také spojen s utrpením, horkem a jasnovidectvím. Ohe vládne srdci a krvi. Oblíbené barvy: barvená. Tento prvek patí k poledni a létu.


Zem zastupuje úspšnost, vytrvalost, pelivost a strategické myšlení. Zem vládne slezin a ústm. Oblíbená barva je lutá. Tento prvek patí k odpoledni a nejteplejším letním dnm, akoliv ovlivuje všechny další prvky po celý rok.


Vlastnostmi kovu jsou rozhodnost a ambicióznost. Kov reprezentuje sílu a tvrdohlavost. Kov ídí plíce a pokoku. Oblíbená barva je bílá. Tento prvek patí veeru a podzimu.

 

Voda reprezentuje plodnost a sílu. ivel voda ovládá ledviny a uši. Oblíbené barvy jsou erná a tmav modrá. Tento prvek patí noci a zim.

 

Jak u bylo uvedeno, kadému ínskému roku je piazen zvíecí symbol - v roce 2024 je to drak. ínský Nový rok 2024 zaíná 10. února a v tento den zaíná také Rok draka - nejpíznivjšího znamení ínského zvrokruhu. Drak je tvor mýt a legend. Ve staré ín pedstavuje nebeský Drak vládce a moc. V dnešní dob pak jde o hlavní symbol úspchu a štstí. Drakovi pedává vládu zajíc, který panoval v roce minulém.


Drak je v ín znakem vznešenosti a štstí. Je bájným zvíetem a jako takový byl spojen s císaem a bohy. Jako jediný má monost vzlétnout a dotknout se nebes a nesmrtelnosti. Drak miluje vše abstraktní stejn jako je výjimený sám, není lehké jej trvale uspokojit. Je vrtošivý a rád vystavuje na odiv svou vznešenost. Je taky obdaen císaskými vlastnostmi jako je hrdost, velkorysost, statenost, spravedlnost, estnost a smysl pro fér jednání, ale také nadutost a ješitnost a hlavn neschopnost odejít vas z bojišt. Radji padne, ale je vítzem alespo morálním. Není však ádný taktik a je velmi dvivý. Oklamat jej je proto docela snadné, protoe nezná faleš. Drak miluje humor a nadsázku. Jeho inteligence, šarm, charisma a vkus je mimoádný. Všude záí a osluje.


Podle horoskopu lze oekávat velmi komunikativní a emocionální rok. Bude to rok, který otese starými základy a nabídne nové píleitosti. Prbh roku bude kolísavý. Zane poklidn, ale postupn budou pibývat neekané události. Velmi silnými budou zejména msíce kvten, erven i prosinec. Oekávat se dá i rozruch v pírod. ivel, který v tomto roce bude pevládat je voda, co se me projevit dešti a záplavami.


V souhrnu se dá íci, e rok 2024 bude úspšný pro ty, kteí mají rádi zmny. Píze draka si zajistte tím, e si opatíte sošku i jiné vyobrazení draka. Umístíte si ji na místo, kde se vám dobe relaxuje. Pohled na Draka nám ukáe pekáky na cest a umoní zvolit takovou cestu, která bude bezpenjší a jistjší.


Zdenka FrankováKomente
Posledn koment: 11.02.2024  05:00
 Datum
Jmno
Tma
 11.02.  05:00 Ivan
 10.02.  17:04 Jaroslava
 10.02.  16:18 Jaroslav
 10.02.  14:09 Pemek
 10.02.  13:00 Vesuviana
 10.02.  09:39 KarlaA
 10.02.  08:58 Von