Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Sobslav,
ztra Roman.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Základní píjem

Utopie nebo ešení?


Svj nedávný lánek Media bez servítk   jsem zakonil slovy, e kníka nutí tenáe k zamyšlení nad souasností i budoucností. Napsal jsem, e smr souasného vývoje nedokáe pedpovdt s velkou mírou pravdpodobnosti nikdo. Patrn ani ti, kdo stojí v pozadí, na vrcholu moci a vrtí lidskou myslí. Poté, co jsem optn narazil na zajímavý film Základní píjem, musím svá slova poopravit. Nabízí se v nm promyšlené ešení nejen souasné finanní, hospodáské i politické krize souasného kapitalistického systému, ale zejména stoupající nezamstnanosti. Nejde pi tom ani o revoluci, ani o komunismus, ani o odstranní soukromého vlastnictví.


Co je to ten základní píjem?
„Základní nepodmínný píjem je oznaení pro pravidelnou penní dávku vyplácenou ve stejné výši všem obanm státu. Jak název naznauje, vyplácení takové dávky by nebylo podmínné niím dalším, jde o dávku zcela nezávislou na píjmech, sociální situaci apod.“ (Wikipedia)


Myšlenka všeobecného základního píjmu sahá svými koeny a do poloviny devatenáctého století a je inspirována Charlesem Fourierem. Dnes však u v sob nemá nic utopického. O tomto neobvyklém pokusu o sociální spravedlnost ve spolenosti se diskutuje v Severní Americe (na Aljašce se uplatuje u od r. 1999), v Brazílii, tam to mají dokonce ve vládním programu, v Jihoafrické republice, ale i v Evrop, zejména v SRN a Švýcarsku. U nás je základní píjem souástí programu Pirátské strany, na Slovensku ji propaguje pedseda SaS R. Sulík.


Základní myšlenka tkví v tom, e máme ústavou zajištna základní práva, která nám mají umonit svobodn ít, vyjadovat se, pracovat a vytváet hodnoty. Základní právo kadého z nás je dstojn ít, mít kde bydlet, mít co jíst, mít monost se vzdlávat, atd. Dalo by se to srovnat s dobou, kdy osvobodili otroky a kadý dostal právo mít svou pdu, aby byl sobstaný a mohl se uivit. Dnes bychom také mli mít nárok na svou pdu, ale v podob základního píjmu. A to nejen pro pracující stední vrstvu, která sice pracuje, ale zpravidla jen pro úely obivy a základního zajištní, ale také pro mladé, kteí práv vstupují do ivota, jsou plní ideál a nápad, jak a co kde vylepšit a zvelebit, a samozejm také pro starší obany, kteí spolenosti pinášejí zkušenosti a hodnoty zralých lidí.


V ekonomickém systému moderních spoleností jsou pracovní místa jedním z nejvýznamnjších nedostatkových zdroj. Tím lze zdvodnit po odpotu základního píjmu progresivní zdanní lidí pracujících ve prospch tch, kteí pracovní místa nemají. Znamenalo by to získání píjmu pro mladé, chudé, rodiny s dtmi, dchodce a rapidní sníení píjmu horní skupin obyvatel, která akumuluje nejvtší ást.


Tady vyvstává otázka, kdo by ješt pracoval, kdy by nemusel. V SRN udlali przkum, a zjistili, e 80 % lidí by pracovalo i v pípad, e by jim základní píjem zajistil existenci. Nkteí pipustili, e by njakou dobu volný as vyuívali jinak, ale pak by stejn nastoupili do práce. Další ást respondent odpovdla, e by pracovala na ástený úvazek, jiní se vyjádili, e by pracovali jinde, v oboru, který by je tšil, a byli tam prospšnjší. I mnozí z tch (60%), co si ivot bez práce nedovedou pedstavit však dodali, e ostatním neví, e by z píjemc nikdo nepracoval, co je smutná nedvra, která neodpovídá výsledkm výzkumu.


V souasné dob mizí v ekonomicky vysplých státech pracovní místa a tento trend bude pokraovat. Lidé po generace deli, vymýšleli a usilovali, aby jednou pracovat nemuseli. Ta doba pichází. Tém na všech pracovištích za lovka pracují výkonné a sofistikované stroje, v ídicích slokách poítae, které neustále potebu lidské práce sniují. Stroje pracují levnji, rychleji a efektivnji. Lidé se snaí ostrými lokty vydobýt si své místo na slunci, získat obivu a uchovat si práci. Práce však bude stále mén a její plody, namísto aby patily lidem všem, si pivlastuje jen nepatrná hrstka bohá.


Pak je tu další otázka, kde na základní píjem vzít peníze.
Mezi moné zdroje patí da z píjmu, ale i ekologická da, da z pdy, z energie, z pidané hodnoty, da za mezinárodní finanní transakce i ze zisk státn vlastnných firem. Odpov je však trochu sloitjší a netroufám si ji tady vysvtlit. Zastánci teorie základního píjmu odpov znají a podrobn ji vysvtlují. Chcete-li ji znát i vy, nezbývá ne si udlat na sto minut as a pustit si o tom film.
http://media.bloguje.cz/772701-zakladni-prijem.php  - nebo
www.mustwatch.cz/film/zakladni-prijem/  


Protoe vím, e mnozí nechtjí, nebo neumjí vyslovovat své názory, a u kladné i záporné oteven a písemn, vybral jsem jich nkolik na ukázku z jiných web.


Anonym:
Toto je dost dobrééé! Chtlo by to njakou politickou stranu zaloit a mít základní píjem jako hlavní myšlenku. Obané by byli proti sob, kdyby ji nevolili. A vzali bychom vítr z plachet i socanm apod.


Trast:
...obavám se, e bílej mu ve své podstat není reformovatelnej ( celá jeho historie je o jednom módu, který dneska cyklicky kumuluje, aby po potebném masakru nabral opt vítr do plachet), chce to prost jinou zdegenerovanou opici, která by se na zadní stavla v jiným pralese - naše proitá stigmata zásadn vyluují podobný zpsob existence, bohuel...)


Troll:
Ten film by bylo poteba dostat do televize, nejlíp do hlavního vysílacího asu a vyvolat všeobecnou diskusi. Kdo znáte nkoho, kdo má vliv na tvorbu programu nejlíp v T nebo i jinde, nech se jej snaí s filmem seznámit. Rozesílání linku na všechny strany by mlo být takovou samozejmostí jako je dýchání.


Penzista:
Zdravím. Ti "vládnoucí" na vrcholku pyramidy Vás ovládají a zotroují pouze skrze jimi implantovanou falešnou moc distribuovanou penními poukázkami bez reálné hodnoty, slouící pouze k penosu ekonomického výsledku pracujících v reálném ase do kapes tch na vrcholku pyramidy rznými sofistikovanými finanními instrumenty apod. Penní píjem bného pracujícího nelze zhodnotit v dlouhodobém horizontu na reálnou hodnotu penzijním pipojištním ani niím jiným, protoe systém u je od nich takto asi 100 let nastaven: inflace, rzné opakující se malé a vtší krize a po hyperkrizi. Peníze jsou jeden z nejvtších vynález lidstva zjednodušující mu ivot, ale byl zneuit a zprofanován povýšením na bostvo. Kdy si toto lidi kolektivn uvdomí (a nic jiného jim nezbude) jejich "moc" se rozplyne jako pára nad hrncem a ani nebudou muset být násiln odejiti. Zatím zmny vdy probíhaly negováním starého systému a pehnaným oekáváním od nového. Nikam to nevedlo. Zmna, která má být úspšná, neme být dsledkem Revoluce, ale Evoluce.


ZM SVOJE MYŠLENÍ A ZMNÍŠ TÍM SVT!


Ivo KrieshoferKomente
Posledn koment: 22.03.2013  15:20
 Datum
Jmno
Tma
 22.03.  15:20 videafilosoife.webnode.cz
 03.01.  10:13 jisuch53
 02.01.  15:50 bea
 02.01.  15:45 Ivo
 02.01.  08:55 ferbl