Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Richard,
ztra Ivana.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pástky 
aneb spoleenský ivot na venkov


Zima skonila a tak se ješt trochu ohlédneme.

Trávení asu u našich pedk v zimním období se odvíjelo od toho, e veškeré polní práce ji byly skoneny a bylo teba opravovat náadí, aby bylo k uitku zase jakmile je bude poteba, i napíklad vyrábt šindele, pokud se plánovaly jarní opravy stechy.


A zatímco se ve stodolách mlátilo sklizené obilí, ve svtnicích probíhala setkání pi pedení lnu. Pi spolených pástkách se lidé setkávali v jedné chalup, a to zejména z dvod ekonomických, nebo vytápní i osvtlení bylo drahé. Pedení lnu i konopí a nit, z nich se posléze tkaly látky, se eny vnovaly prakticky celou zimu a do masopustu, který pedznamenával brzké zahájení pedvelikononího pstu.

Svítilo se k práci louemi nebo oteveným ohnm, pozdji olejovými lampami, v nich pálili olej lisovaný ze semen lnu nebo konopí. Petrolej pišel na adu teprve v 19. století. Práci si eny zpestovaly zpvem i vyprávním, hostitelka mla za úkol pipravit pohoštní.

 

asto se také setkávali pi draní peí. Nezedrané peí bylo v sudu a hospodyn jej vyndávala na stl na kupu. Na stl se daly ješt mísy a pod n se strkalo sedrané peí, páprky se házely na klín. Po odchodu draek hospodyn uklidila, páprky se dávaly do pytl a sedrané peí se dalo do sypk.


Pro mladší generaci, která snad nemá pedstavu, jak vypadalo draní peí:
Ze stedního, silnjšího ale i slabšího brka se prsty odtrhne z obou stran pirostlé peí a holé brko i se špikou, která zstane, se odloí. Peí s ostrým brkem by nebylo píjemné v sýpku ani v povlaku peiny. Kde v rodin mli dvata, u dávno ped jejich vdáváním museli pro n pipravit peiny, protoe ty byly dleitou souástí jejich výbavy. V místnostech, kde se tehdy netopilo - krom kuchyn - bylo nemyslitelné spát bez pein. Vytápt v zim i ostatní místnosti a spát pod pikrývkou místo pein se to zaalo a pozdji.


Proto se v hospodástvích chovala hejna husí. Na podzim, na polích pásávala husy husopaska nebo kluci, kteí si pi pasení dlávali ohníek a husy sbíraly leící obilní klasy. O Martinském jarmarku pak vykrmené husy šly dobe na odbyt. Šetilo se, nikdy nebylo tolik penz a prodané husy byl dobrý píjem do domácnosti.
Draní peí trvalo peván a do období masopustního.


asto byli pi draní peí i pástkách pítomni i mui, kteí se bavili hrami v karty a popíjením. Mláde vyuívala tuto píleitost k blišímu poznávání se, take nebylo výjimkou, e sezení díky alkoholu konívalo bujae. Stalo se díky tomu té trnem v oku církvi a vrchnosti.


U v 16. století se objevily první úední zákazy poádání spolených draek, a to pod pohrku pokuty nebo tlesného trestu: „Dopustil-li by se kdo toho, den a noc v klád sedti má…“.


Existovaly pedpisy urené rychtám, které vymezovaly, jak zabránit nezbednostem a nemravnostem pi spoleném sezení. Výsledkem bylo, e se nekonalo alespo ve dnech církevních svátk a v dob pstu.
 

Tak to bylo nco málo k doplnní lánku o historii peiny.

Lenka LátalováKomente
Posledn koment: 31.03.2018  10:21
 Datum
Jmno
Tma
 31.03.  10:21 Vclav
 30.03.  09:30 Von
 29.03.  13:51 zdenekJ
 29.03.  12:58 KarlaA
 29.03.  12:43 oga jankov
 29.03.  09:29 Vesuvjana dky a odkaz...