Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ldie,
ztra Radana.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

 

 

Bylinky na naše revma


Není pochyb o tom, e naše pedky dokázal potrápit revmatismus stejn jako dnes nás.
Proto lidové léitelství i bylinkái shromaovali a dali dohromady mnoho návod na zmírnní tchto potíí. Mnohokrát se mluvilo i o ábelských úincích.


Dnes si povíme o nkterých zastaralých a ji pekonaných postupech z oblasti lidového léitelství. Patí mezi n tzv. hoiná placka. Vyrábí se z roztluených semen hoice rozetených na kaši s teplou vodou. Hoiné tsto by nemlo mít vyšší teplotu ne 40 stup C, jinak psobí na ki agresivn a drádiv. Ped její aplikací se doporuuje místo aplikace ošetit mastným krémem a hoinou placku nanést na gázu a ne pímo na ki. Pro zmírnní drádivosti se do hoiného tsta pidávala také itná mouka. Placku lze aplikovat jen do zarudnutí ke, co bývá zhruba tvrt hodiny, ale u citlivjších osob je as aplikace ješt kratší. Delší psobení me zpsobit tvorbu puchýk, které jsou bolestivé a špatn se hojí. Po odstranní placky se ke dobe omyje vlanou vodou.
Pouívání hoiné placky je ji ale peito stejn jako hoiné papíry, které se pikládaly na postiené místo. Nkde se ješt dosud uívá mazání z hoiné silice ve dvouprocentním lihovém roztoku.


Ke zmírování bolestí u kloubového, ale hlavn vleklého svalového revmatismu se hojn uíval i ken v podob kenové placky.
erstvý ken se jemn nastrouhá a smíchá s octem a moukou. Placka se také pikládá na ki pes gázu a lze ji ponechat jen do slabého zaervenání, protoe siln drádí ki. Myšlenka vyuití silic a alkaloid z kenu a hoice nebyly od vci, nicmén v souasné dob tyto zpsoby vnjší léby revmatických bolestí nahrazují bezpenjší a úinnjší látky.


Mezi pomrn drastické prostedky léby revmatických bolestí patilo i našlehání bolavého místa erstvými kopivami. I kdy nelze popít psobení v erstvých listech obsaené kyseliny mravení, není tak docela zejmé, e bolest daná podrádním ke jen nepehlušovala bolest revmatickou. Dalo by se íci, e to bylo opravdové vyhánní erta áblem. Velmi oblíbené byly té rzné druhy mazání. Jednalo se vtšinou o macerát rostlinných prostedk v oleji, lihovém roztoku nebo ve francovce. Mazání vtšinou mírn zlepšovala celkový stav a mírn ulevovala pi bolestech.


Mezi nejoblíbenjší druhy patilo jalovcové mazání. Pipravovalo se z jalovcového oleje a glycerínu. Opatrn se vtíralo na postiené místo a pekrývalo teplým obkladem. Dalším trumfem bylo voavé mateídouškové mazání, které se vyráblo z esenciálního mateídouškového oleje a lihu.


Pi listování ve starých receptech na pípravu mazání jsem nabyla dojmu, e naši pedkové zkoušeli postiená místa mazat prakticky ímkoli. Nicmén nkteré lihové roztoky mly pece jen jisté úinky a pinášely úlevu. Tak se napíklad povaovalo za osvdený prostedek puškvorcové mazání, které se pipravovalo smícháním jednoho dílu puškvorcového oleje s temi díly istého lihu.


Nkdy se pouíval také macerát z erstvých plod jírovce maalu - kaštan, kdy se rozkrájely kaštany a zalilo lihem nebo silnou pálenkou. Láhev se umístila na slunce a po týdnu u bylo mazání pipraveno. Velmi rozšíené bylo i uití rozmarýnu jak vnitn, tak zevn. Voavé mazání se pipravovalo z list rozmarýnu, list violky a list tymiánu, které se nechaly máet ve francovce. Spojení francovky a silic z list bylinek bylo jist píjemné a voavé a do jisté míry pinášelo i úlevu pi bolestech.


Dnešní byliná vezmte jen jako pipomenutí starých postup. Dnes je mnoho úinných léebných bylinných prostedk zmirující revmatické bolesti. Staí se doptat v lékárn.


Miluše Daková

 

Další lánky bylináe:

Co praví herbá

Síla strom

Šalvj lékaská

Kopiva

ekanka

Koukol

aj Stedohorák

Byliná - hloh

Další bylináeKomente
Posledn koment: 30.12.2010  13:39
 Datum
Jmno
Tma
 30.12.  13:39 Atzlerova
 29.12.  23:31 Pavel
 29.12.  21:17 venca
 29.12.  13:07 Atzlerova Bylinn arovn
 29.12.  09:31 KarlaA