Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Karolna,
ztra Jindich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

„Nikdy jsem ádný podpis nekoupil za peníze“

 

íká sbratel autogram Jií Hanibal

 

Síla osobnosti – to Vás napadne pi prvním setkání s lovkem, který dokáe poutav vyprávt, váí kadé slovo i pozorn naslouchá názorm pátel a kamarád. Takový lovk je Jií Hanibal  (1. záí 1934), Libeák ktný Vltavou, ale u od roku 1955 ijící v Ostrav. V 55-ti letech odešel do dchodu, ale to pro nj znamenalo jen jakýsi time-out. Zhluboka se nadechl a šel dál. Našel si zajímavé zamstnání a „vedlejšák“ má hned nkolik:cestování, dálkové pochody a vtšinu asu mu zabere sbírání autogram zajímavých lidí z celého svta. Ostatn a se pedstaví sám:

„Cestování a píroda, to bylo moje hobby. Stal jsem se vyznavaem skautingu, jenome v komunistické dob to bylo vylouené. Tak jsem pod rouškou pionýrskou vedl turistický oddíl, mli jsme i svj kadoroní tábor – Klokovek v Oderských vrších. Ml jsem to štstí, e jsem se seznámil s panen Foglarem u v roce 1945 a naše pátelství trvalo vlastn a do jeho smrti. Te u nejezdím táboit, vnuji se dálkovým pochodm. Price nesmím nikdy vynechat. S manelkou cestujeme, dovolenou jsme i za totality proívali v exotických zemích, jako jsou Egypt, Tunisko, ína, Mongolsko atd.“

 

Sbratelská váše v moderním svt zachvátila milióny lidí, ale vtšinou je v dosplejším vku zase opustila. Vytrvalc u ani zdaleka není tolik.

„ Se sbíráním autogram jsem zaal a v roce 1969. Do té doby jsem sbíral poštovní známky, peván s leteckou tématikou, pozdji hotelové nálepky a znaky mst  Velké Británie. Sbírání autogram svtových osobností ze všech obor lidské innosti pozdji zahnalo do ústraní všechno ostatní a já najednou ml volný as jen a jen pro korespondenci naped s celou eskoslovenskou republikou, pozdji s Evropou a nakonec s celým svtem. Stal jsem se lenem Klubu sbratel kuriozit v Praze a sbírka se rozrstala navzdory mým písným kritériím, která jsem si stanovil: místo v mých sbratelských albech nacházejí jen lidí, které si sám vyberu, seenu o nich dostupné informace a ivotopisy, pedevším takoví, kteí si to zaslouí. A víte, e u mám takovou zkušenost, ím bývá lovk slavnjší, me to být i filmová nebo divadelní hvzda, sportovec, politik, kosmonaut, tím bývá skromnjší a autogram pijde bez zaváhání. astokrát mám opané zkušenosti , kdo toho ješt moc nedokázal, ten si o sob myslí nejvíc a vtšinou ani nemá pro sbratele autogram ádné pochopení“, pipomíná své letité zkušenosti.

 

Jií Hanibal je všemi deseti pro rozvíjení takové ušlechtilé innosti, jakou je sbírání autogram slavných. Je lenem Klubu sbratel autogram  v Ostrav-Porub, kde se se sbrateli schází kadých  trnáct dn. Pan Hanibal vede zájmový krouek chlapc a dvat. Takových ochotných lidí je pro rozvíjení innosti poteba daleko více.

 

Mezi sbrateli – odborníky se nemí sbírky podle mnoství, ale podle kvality získaných autogram, a pan Hanibal se vdycky trochu zamraí, kdy se ho neodborník první otázkou zeptá, kolik tch autogram vlastn má.

„ Víte setkal jsem se s rznými sbrateli, dokonce i s takovými, kteí mli autogramy ve vtším mnoství od jedné osoby a nabízeli mi, abych si autogram koupil. To pokládám za ránu pod pás, tohle sbírání neuznávám. Já mám ke kadému získanému autogramu celou dokumentaci, cizokrajnou obálku vonící exotickými zemmi, pípadn dopis nebo pozdrav psaný rukou onoho mue nebo eny. Nikdy jsem ádný podpis nekoupil ze peníze, ani bych ádný neprodal. Nkteré jsem si vymnil na burze, vtšinou tch slavných, kteí u mezi námi nejsou. Ale jinak se snaím sehnat adresu a píši jednomu teba i tikrát, a ho dopis zastihne.“

 

Jeho koníek mu pináší kadý den neekané radovánky. Na pošt v Ostrav-Porub má poštovní schránku, která ho dokáe rozjásat takka vdy novým dopisem z daleké ciziny, nkdy a z konce svta. Vzorn uspoádané alba dosvdují, e tahle dsledná práce zabírá obrovskou spoustu asu. K tomu psaní dopis, ádajících i dkujících, sám nezapomene nikdy zaslat gratulaci k narozeninám, take i v tomto smru má pesnou kartotéku s daty narození. Není to innost samoúelná, alespo v jeho pípad, nebo si to neschovává sám pro sebe. Naopak má velkou radost, kdy me na svých výstavách nabídnout tuto neobvyklou pokladnici slavných jmen dávné i nedávné minulosti i souasnosti. Sám kdysi dávno obdivoval sbírku herce Lubomíra Lipského, ve které si prohlédl i Einsteinv autogram!

Na prohlédnutí celé sbírky by lovk poteboval moná dva, ti dny. Kadý autogram je ním poutavý, ke kadému se váe njaká historka. Jií Hanibal tak ije vlastn ve dvou svtech vedle toho vlastního se vdycky na kus dne ponoí do širého svta ivot a osud tisíc nejslavnjších lidí.

 

Je nkdo z osobností, jeho podpisu si ve své sbírce zajímavých lidí váíte nejvíce?

      

Mnoho lidí se mne ptá na tuto otázku. Vdy jsem si váil lidí, kteí nco dokázali, a dokázali to úpln sami. Patí mezi n urit Richard Konkolski, slavný moeplavec z Bohumína. Ale vedle nho by mohli být napíklad Reinhold Messner, Edmund Percival Hillary nebo Junko Tabei, všichni svtoví horolezci, o kterých ví celý svt, co dokázali.

S Richardem Konkolskim jsem se seznámil v dob, kdy se chystal na plavbu kolem svta, ve své sbírce mám dodnes korespondenní lístek s logem Richard Konkolski to radio OK4 BRT/MM, s mojí adresou a pipsáno bylo AIR MAIL, POSTED ON THE HIGH SEA. Ano, to jsou ty vzpomínky na velkého lovka, kamaráda a moeplavce. Velké zázemí mu dlala jeho manelka Mirka, také obtavá osobnost, bez které  by asi nikdy nedosáhl  svého úspchu. Vzpomínky zstaly, mnoho fotografií, lánk z novin a asopis, dopisy od Richarda, jak z jeho cest, tak potom z jeho dalšího psobení v americkém Newportu. Ped pti lety jsem se díval na veerní zprávy v televizi a nevím svým oím, Richard na letišti v Praze-Ruzyni… Po tolika letech opt doma! Okamit volám dalšímu kamarádovi Pepovi Mikolášovi, aby ovil, kdy se Richard dostane do Ostravy. Ano, stalo se, za pár dní byl tady mezi námi, první setkání bylo na kurtech Baníku v Komenského sadech. íkal jsem si jestlipak mne pozná po tch dlouhých letech, ekal jsem a pijely dv auta. V jednom byl Richard, otevel za jízdy okénko auta a zavolal „Jirka Hanibal“, byl jsem tak trochu namkko, poznal mne…

Byl to opravdu velký záitek nejenom pro mne, vidl jsem to na všech pítomných. Ano, byl to velký návrat  lovka, sportovce a kamaráda, take u kadý ví, pro íkám tohle jméno, kdy se mne lidé ptají koho si nejvíce váím ve své sbírce. Richard odletl dom do Newportu v Americe, za manelkou Mirkou a synem Ríšou, as letí, Ríša u má 34 let a Richard je šedesátník.  Moná nkdo nepochopí, ale na pedním míst ve sbírce stojí korespondenní lístek s textem: Jirko, hodn zdravím z Indického oceánu, 9:28 N-63; 25 E.

Víte ji pro jej obdivuji?

Myslím, e mnoho lidí mne chápe…

 

Jií MuladiKomente
Posledn koment: 16.01.2013  10:21
 Datum
Jmno
Tma
 16.01.  10:21 Lydie Plakov
 13.08.  13:57 Martin
 20.02.  16:53 Vojtch Kopeck Prosm o kontakt na jiho Hanibala
 20.02.  16:52 Vojtch Kopeck Prosm o kontakt na jiho Hanibala
 20.02.  16:51 Vojtch Kopeck Prosm o kontakt na jiho Hanibala
 20.02.  16:50 Vojtch Kopeck Prosm o kontakt na jiho Hanibala
 23.06.  10:53 ludva
 11.05.  15:13 Standa Frais
 27.04.  13:10 Mila Nen sbratel jako sbratel...