Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Radim,
ztra Ludk.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Píbh polského knze
 

psobícího v regionu Slezska a severní Moravy
Duchovní správce Tškovic – P. Mgr. Piotr Rak

 

Jak jsem se stal knzem
„Svtlo svta jsem spatil první srpnový den roku 1974 v Tychách, v Polsku. Odmalika jsem il a vyrstal v Imielinie, co byla pvodn obec, ale od roku 1990 to je malé msteko, vzdálené 20 km od Katowic, na trase Katowice-Owicim. Imielin je takové zvláštní msteko, nemá nap. ádný panelák ani ádný klasický mstský dm, všech asi 6 tisíc obyvatel bydlí v rodinných domcích. V jednom takovém jsem bydlel i já spolu s rodii a bratrem, u domku byla zahrádka ...více   


Pohled z druhé strany
P. Mgr. Piotr Rak u také nkolikrát navštívil Ronov pod Radhoštm a bylo by neodpustitelné nevyuít jeho návštvy ke krátkému rozhovoru.


Neovládl jste obdivuhodn jen eský jazyk, neobyejn dobe znáte také Moravskoslezské Beskydy, jako by jste se ve zdejších horách narodil.
„Jsem toti velký fanda hor a velký turista. Dalo by se íci, e prakticky nejsou dva týdny, abych nkde na horách nebyl. Rád jezdím na kole i chodím po turistických znakách. Sbírám pohlednice, uím se poznávat rzné kvtiny a stromy. Mám rád pírodu. Navštívil jsem také kapli na Radhošti. Je krásná. Architekt, který ji projektoval ml smysl pro krásu. Kaple zapadá do prostedí hor, je z ní cítit nejen duch umní, ale také duch zbonosti. Návštva kaple na Radhošti je vdy pro mne záitek.“


Vidl jste také Ronov z balonu.
„Byla to lákavá nabídka a bylo by škoda nevyuít ji. letli jsme nad mstem práv v ase rekonstrukce místního kostela, take to byla taková historická chvíle. Poasí nám pálo. Šastn jsme pistáli na Bacov, kde jsem obdrel certifikát Piotr z Bacova.
V Ronov pod Radhoštm jsem pomrn astým hostem u Pavla (pozn. Ing. Pavel Onheiser, generální editel firmy myonic), setkáváme si pi rzných píleitostech. Posledn to bylo pi svcení krásné kapliky na jeho zahrad. Posvtili jsme ji s místním faráem P. Jiím Poláškem, pak posedli s páteli.
Lidé jsou zde velice pátelští, milí. Vbec je Valašsko povstné tím, e jsou tady lidé velice pohostinní. Prohlédli jsme si také nkteré zdejší kostely.“


Jak se vám psobí v Tškovické farnosti?
„Je to farnost excurendo, to znamená, e se tam dojídí. Tškovická farnost má svou právní subjektivitu, má své matriky, ale vzhledem k tomu, e v souasné dob je v eské republice málo kní, kteí mohou psobit v duchovní správ, dojídí se tam ze Slatiny.
V Tškovicích ani za minulého reimu nebyla perušena výuka náboenství v místní škole. A také dnes je tam spousta malých dtí, které chodí na kíek, na mši svatou. Je také spousta kt kadý rok, take mi to dlá radost. Vnujeme se dtem. U od 1. do 3. tídy se dti pipravují na první svaté pijímání, v roce 2009 jsme mli 14 sv. pijímání, co je krásné na takovou malou vesnici. Dá se íct, e 85 – 95% tškovických dtí chodí do náboenství. Náboenství máme od 1. do 5. tídy ve škole, pak pro ty starší dti vyuujeme paní katechetka nebo já náboenství po mši svaté na fae.“


Máte ve své farnosti nejvíce ministrant, ti dokonce zvítzili v krajské souti.
„Kadý rok se koná setkání ministrant z celé diecéze ostravsko-opavské. Konalo se v Opav v kostele sv. Ducha za pítomnosti Otce biskupa a zúastnili se ho naši ministranti z Tškovic, Slatiny a z Tísku. V ministrantské souti z vdomostí z oblasti náboenství, djin církve, znalostí o kostelech a památkách v eské republice, kde teba sídlí kardinál a jak se jmenuje, sv. Otec atd. získali naši ministranti 1. místo z celé ostravsko-opavské diecéze. To byl pro naši farnost velký úspch a také veliká radost. Otec biskup nám gratuloval, dostali jsme hezkou medaili, pkný pohár, ministranti si odnesli ceny, take byla to byla pro nás taková velká a významná chvíle.“


ím jsou práv Tškovice výjimené?
„Je tu krásná píroda, bezprostedn napojená na chránnou pírodní oblast Oderské vrchy. Z Tškovic je výhled pes Moravskou bránu a po Moravskoslezské Beskydy, práv tím je obec trochu výjimená. Vbec vtšina obcí v Oderských vrších má své místo na hebenech vrch, take krom krásných výhled je tam dost vtrno a v zim bývá dost snhu. Sice povtrnostní podmínky jsou tam trošku drsnjší, ale i to má své kouzlo.“


Poznámka: P. Mgr. Piotr Rak jako rodilý Polák úasn zvládl eský jazyk, má také vynikající vztah k eskému národu.


Podotknutí ing. Pavla Onheisera
„V Tškovicích jsem chodil do kostela odmala, ješt za as, kdy tam byli sídelní farái, spíš starší kní, kteí peovali o farnost Tškovice. V 60.-70. letech minulého století kní ubylo, do Tškovic dojídl knz ze Slatiny nebo z Pusté Polomi. A v závru 20. století se situace zlepšila. Po 90. roce pichází dosti výrazná pomoc z Polska a polští kní jsou vtšinou pozitivn pijímáni.


V roce 2003 pišel do Tškovic P. Piotr. Tehdy jsem byl na jeho první mši. Zahájil ji, jako by ve farnosti slouil odnepamti, jen obasný pízvuk nebo polská koncovka prozradily, e není zdejší. Jeho kázání bylo tehdy úasné.


Mám rád knze, kteí krom hlavního poslání, co je obtování a promování, krom vlastní eucharistie, dokáí také promluvit k lidem a vyslovit hlubokou myšlenku.


S píchodem P. Piotra nastalo v duchovní správ v Tškovicích jakési obrození. A nejen tím mládím, ale pedevším, e pišel s myšlenkou obnovy a zlepšení místní duchovní správy. Za nejkrásnjší povauji to, e u nho vdy vedla od myšlenky k realizaci pímá úseka, e její realizace netrvala roky, ale jen msíce, nkdy pouhé týdny.


Spolen s Tškovjákama jsme poídili novou stechu kostela. Tu jsme doplnili krásnou malou vkou s bakou, kam jsme vloili kroniku tškovické farnosti, a sklenici slivovice. Podailo se opravit oltá a renovovat nádhernou fresku. Také nainstalovat nové krásné lustry.


P. Piotr má v Tškovicích autoritu, jdou za ním nejen starší, ale i mladí lidé. Prozradil, e sluba v Tškovicích ho tší. A místní obyvatele tší, e mají takového duchovního správce.“

Text a foto:Richard Sobotka

 
Další lánky autora:
Hostýn
Pkné výletní místo
Památník u Palaova
Výprava za moským dnem
Výroí kaple na Radhošti
Lysá hora - královna Beskyd
Výstup na Ivanenu
Variace na téma Frenštát
Zvonika na Soláni
Botanické poklady Beskyd
ezbá z Bukového
Radhoš v zrcadle dvou svt
Výstava Ostravice
Údolí Smradlavky
Vrch Píšková
Kronika Jana Satiny
Místo, kde vcem vrací pvab


Komente
Posledn koment: 15.11.2009  11:46
 Datum
Jmno
Tma
 15.11.  11:46 Jitka I.