Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zbynk,
ztra Adolf.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Dnes má svátek Martin

Svátek svatého Martina byl a je jedním z nejoblíbenjších svátk roku. Dti i hospodái ekali na první sníh, hospodyn pekly posvícenskou martinskou husu a martinské rohlíky nebo podkovy, zvané martiny, roháe, zahýbáky – prost posvícení jak se patí.

Svatomartinský den ml v echách bohatou tradici:

eledi konívala sjednaná sluba, dostávala mzdu a hledala nového hospodáe, pípadn o rok prodluovala dohodu.
V tento den se uzavíraly smlouvy mezi obcí a obecním pastýem, ovákem, ponocným a dalšími lidmi.
Konávaly se dobytí i výroní trhy.
Na mnoha místech se konaly pout, nebo sv. Martin byl patronem koní. Hojn se poádala martinská posvícení.
Toho dne se hodn slavilo a existují hojné záznamy o rozpustilostech, ba i výtrnostech, provádných “martínky” – eledí.
Tradici, zvlášt ve vinaských oblastech neb je Martin také patronem vina, má v tento den také slavnost nového vína.
Legenda íká, e svatý Martin byl pvodn ímským vojákem. Pozdji pijal kesanskou víru a stal se misionáem a následn biskupem v Tours. Tomu ale pedcházela tato píhoda: Martin, pi své skromnosti, nechtl biskupskou hodnost pijmout a schoval se ped vyslanci do husince mezi hejno hus. Ty jej však svým silným kejháním prozradily.
Jiná verze íká, e ho pi kázání tak rušily svým kejháním, e je za to odsoudil, aby v den jeho památky pykaly za svoje provinní na pekái.
 
Kdo byl sv. Martin 

Martin Tourský il ve 4.století.  Jeho ák, Sulpicius Severus, sepsal jeho ivotopis.
Martin se narodil na pelomu let 316 – 317 v ímském posádkovém mst Sabaria v Panonii. Jeho otec byl vyšší ímský dstojník a tak i jeho syn se ml stát vojákem, co v té dob zaruovalo finanní zabezpeení a úctu a do konce ivota. Kdy byl hochem jeho otce peloili do Pavie v severní Itálii. Zde studoval,  ale v jeho patnácti letech otec rozhodl a pinutil ho stát se vojákem.
 
Jeho rodie  byli pohané a hlavn otec uctíval staré ímské tradice. Jako vojáka jej peloili do Amiens ve Francii. Tam se mu stala píhoda, je jej od té doby symbolizuje.
Za temné zimní noci projídl Martin mstem a kontroloval vojenské hlídky. Na ulici uvidl polonahého ebráka, který jej poprosil o almunu. Ale Martin peníze neml a tak chtl alespo uboáka ochránit ped zimou. Meem tedy peal svj vojenský pláš na polovici a jednu daroval ebrákovi. Následující noci se Martinovi zjevil ve snu Kristus s polovicí jeho plášt.  A tak na Velkou noc roku 339 pijal kest a chtl svj ivot zasvtit slub Bohu. Ale jako len císaské gardy nemohl jen tak opustit vojsko. Musel ješt odslouit asi 15 let ne dosáhl dstojnické hodnosti.
 
V roce 354 se zúastnil vojenského taení proti nmeckým Alemanm. Bylo zvykem, e ped útokem dostali vojáci zvláštní ástku penz. Martin tuto prémii nepijal a oznámil svému veliteli, e chce vojsko navdy opustit, nebo jak sám ekl: jako vojáku Kristovu mu není dovoleno bojovat zbraní. Velitel jej prohlásil za zrádce a zbablce. Martin se však nabídl, e pjde proti nepíteli ped vojskem jen s kíem. Stalo se, a k boji vbec nedošlo, naopak pijeli nmetí poslové s nabídkou míru. Všichni v tom vidli zázrak a tak byl Martin u bez prtah propuštn z vojska.
 
Odešel  do Poitiers v západní Galii, kde se mohl hloubji vzdlávat v církevní slub a vd.
Jedné noci ml Martin opt sen, který vidl jako Boí pokyn – ml získat pro kesanství své ji velmi staré rodie. Odešel tedy do Panonie, ale podailo se mu pesvdit pouze matku. Zde se nepohodl s místními církevními bludai a tak odešel do Milána, a na okraji msta il jako poustevník do té doby, ne jej biskup Auxentius vyhnal. Martin odešel do Ligurie, kde il s pítelem-knzem na ostrov Gallinaria jako poustevník.
Stal se velmi známým a tak se k nmu zanedlouho pipojilo více spoleník a dsledkem toho bylo zaloení kláštera Liguge (co je dnes nejstarší známý klášter v západní Evrop).

ivotopisci pipisují Martinovi zázraky, kterými uzdravoval posedlé zlým duchem, malomocné a dokonce i kísil mrtvé. Zastával se nespravedliv vznných a odsouzených lidí.  Doil se poehnaných 80ti let.  Zemel 8. listopadu roku 397 pi pastorizaní návštv na venkovské farnosti v Candes a tak jeho tlo pevezli po ece Loire do Tours. Zde byl 11. listopadu, za velké slávy - v ele pohebního prvodu kráelo dva tisíce mnich a Bohu zasvcených panen - a velkého mnoství lidu, na hbitov za mstem pochován do jednoduchého hrobu mezi ostatní vící tak, jak si to sám pál. Pozdji byla nad jeho hrobem postavena a jemu zasvcena bazilika.
 
Svatý Martin Tourský patí mezi svtce, jejich památka se rozšíila po celém svt, nebo vykonal mnoho nejen jako doruitel osvícení, ale pro kesanskou kulturu znamená jednu z nejvtších postav stedovké misie.
 
Letitými zkušenostmi lidé zjistili, e nejvtší teplotní rozdíly nastávají práv na svátek sv. Martina a proto tento den spojili s pranostikami:

Na svatého Martina, bývá dobrá peina 
Na svatého Martina kouívá se z komína
Martinv led, bude vodou hned
Svatý Martin pijel na bílém koni
Na svatý Martin, ješt se vrátím, ale na svatého Mikuláš m tu najisto máš
 
Poslední pranostika je zajímavá v tom, e upozoruje na znanou nestabilitu trvání tohoto období s tím, od kdy je moné oekávat nástup trvalých mraz. Je to as výrazn chladný, pochmurný a mlhavý. Na vtšin míst eské republiky se práv v tomto období objevuje první snení.
 
Jan Kareta


Komente
Posledn koment: 12.11.2023  14:39
 Datum
Jmno
Tma
 12.11.  14:39 Vesuviana
 11.11.  20:46 Jaroslava
 11.11.  16:40 Von