Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Karolna,
ztra Jindich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pohled z okna
 
Postupn se poznáváme, zvykáme si na sebe a stávme se páteli. A tak je namíst (kdo chce - není podmínkou) piblíit ostatním své okolí, své milé, zájmy atd. Zaali jsme pohledem z okna. Dalším pohledm se však meze nekladou, samozejm v etických hranicích, daných provozem tchto stránek.
 
Chcete se také zapojit? Je to jednoduché, pošlete text (pípadn i foto)  na info@seniortip.cz a my z toho udláme dokument, který se objeví na hlavní stránce v tématickém okruhu - Pohled z okna.  Zatím to tak funguje a zde je jeden z dalších pohled - avšak pozor (!) název „Pohled z okna“ je jen penesený. Tentokrát je to vzpomínka na splnné pání…
 
TI DUBY

Dnes nabízím lánek "Ti duby", který není o letišti v Bratislav, ale o mých stromech, které jsem zasadila. lánek doplují svými obrázky. Snad nevadí, e to nejsou pesn ty, o nich píšu.

Kdyby umly stromy mluvit lidskou eí, dozvdli bychom se od nich mnoho zajímavého. Vyprávly by nám o tom, jak jejich semínko nkde v lese nebo u cesty i na behu eky, rybníka, spadlo na zem a o tom, jak a kde vyklíilo, dokonce moná i cestovalo, aby vyrostlo v dosplý strom.

Mám ráda stromy a mým oblíbeným stromem na naší rovnobce je dub. Obdivuji nejen jeho krásu, ale pedevším sílu, houevnatost, odolnost. V míst mého bydlišt byl koncem padesátých let ze zpustlého sportovního hišt vybudován park, vysazeny rzné okrasné stromy. Stromky se pkn rozrstaly a park se tšil pozornosti lidí z širokého okolí, kteí sem chodili na procházky. Jenom já jsem si posteskla, e tu není jediný dub. Uila jsem se malovat stromy, snaila jsem se zachytit celkovou charakteristiku stromu. Dub mi tu chybl a musela jsem za ním cestovat dost daleko.

Bylo to v roce 1966, kdy se vrátil bratr z výletu z Táborska a zeptal se m, jestli si nechci zasadit doubky a podal mi nkolik alud, které našel na hrázi rybníka. Prý jich tam byla spousta. aludy mly prasklou slupku, z ní vykukovaly ervenavé klíky - píslib budoucího dubu. Zajásala jsem a moje nadšení pro doubky se pkn rozhoelo. Zasadila jsem aludy v parku, ale tím to zdaleka neskonilo.

Zasadit si nco sám o sob do parku není jen tak, obzvlášt tak maliké sazeniky a navíc, moná, e bych se mla nkoho zeptat, zda vbec smím v parku nco zasadit. Ale snad z obavy, e by mi to nebylo povoleno, jsem se nikoho neptala. Jak se íká, kdo se moc ptá, moc se dozví a já jsem si tolik pála, aby tu doubky vyrostly. Starala jsem se o n, obas jsem je chodila zalévat, ale pedevším jsem kolem nich otrhávala trávu (srp jsem nemla), aby je nedusila a nebránila pístupu sluneních paprsk. Do zem kolem sazeniek jsem zatloukla vdy tyi kolíky a ovázala je provázkem, to aby byly ušeteny ped sekakou, které jsem se obávala nejvíce.

Pes veškerou péi i slunné místo, kde jsem je zasadila, se nkteré neujaly, ale ti ano. Objevily se první ti lísteky a pak další dva. To bylo radosti!!!

 
Byl to dub letní (Quercus robur) a já jsem si povšimla jak má kadý trochu jiné listy - zejména co do velikosti. Jednou z nich budou obrovské stromy, budou tu hnízdit ptáci (snila jsem svoje sny), ale v noci ke mn nejednou picházely dsivé sny v podob alujících malikých paízk.  Naštstí to byly jenom sny, jejich píinou byla zejm moje starost o stromeky, aby jim nikdo neublíil. Naštstí se jim nic nestalo a já mohla pozorovat, jak jejich lísteky dostávaly v íjnu okrový nádech a nkteré opadly…

Píští rok povyrostly jen nepatrn. Vbec prvních pt let rostly hodn pomalu - to doubky vnují pozornost svým koenm. Další roky rostly rychleji. Zjišovala jsem, e jeden se má k ivotu obzvlášt ile, ale i další dva rostly docela pkn. Kdy jim bylo pes deset let, u jsem nemusela mít obavy, e budou posekány souasn s trávou a dokonce doubky vzbudily sympatie i u místních lidí, kteí park zakládali.

A tak jsem se mohla kadý rok tšit na jaro, kdy zaínaly rašit. Zprvu byly maliké lísteky naervenalé, jakmile povyrostly, erve se promnila v jasn lutozelenou a nakonec v zelenou. Zele postupem léta dostávala sytjší odstín, v srpnu a zaátkem záí byla nejtmavší a pak se hlásil okr, který zvolna ukolébal doubky do zimního spánku. A tak se to kadoron opakovalo, doubky se pkn rozvtvovaly.

V osmnácti letech m všechny ti doubky u dávno perostly. Obzvlášt ten, co se ml tak ile k ivotu, se mohl pochlubit docela silným kmínkem a na jae m mile pekvapil - poprvé rozkvetl. Dub kvete velice nenápadn. Souasn s vyrašením list (koncem dubna i zaátkem kvtna - a to podle poasí, ale i nadmoské výšky) se objeví lutozelenavé ídké jehndy. Dub je jimi obalený a celá jeho koruna je taková nná, jako by mla vlásky. Na podzim se objevily první aludy. Píštím rokem vykvetly i další doubky. U to byly dosplé stromy, které dorostly své starší sousedy – lípy. V té dob mly ješt hladkou šedou kru, která se zaala vrásnit odspodu kolem jejich ticátého roku.

V parku se objevily první sojky, urit ne náhodou - jejich pozornost upoutaly aludy. Sojky je rády na podzim sbírají a schovávají si je na zimu (na mnohé samozejm zapomenou) a tak je pomáhají šíit do okolí mateského stromu. Také sojka má ve svém latinském názvu Garrulus glandarius (alud - glandus). Na jednom doubku si vybudovala hnízdo straka.
 
Tak se mi splnil sen a doubky se staly domovem pták…
A já dkuji bratrovi za skvlý nápad se aludy, díky nmu se mi to pání splnilo.
 
Text a kresba:Jana Haasová
 
Náhled do malíské tvorby Jany Haasové
eské stedohoí – obrazy Jana Haasová
Z vernisáe výstavy obraz
Básn - Jana Haasová
Být echem… Jana Haasová, souasná eská malíka a spisovatelka
 
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky
 
 


Komente
Posledn koment: 03.07.2024  16:32
 Datum
Jmno
Tma
 03.07.  16:32 Vesuviana Olga Jankov a Jaroslava
 03.07.  14:26 Jaroslava
 03.07.  14:04 olga jankov
 03.07.  12:31 Vesuviana Pemkovi
 03.07.  11:15 Pemek
 02.07.  16:36 Vesuviana EvaP
 02.07.  14:08 EvaP
 02.07.  12:33 Vesuviana Von
 02.07.  11:24 Von
 02.07.  11:09 Vesuviana Ludmile a Kvt
 02.07.  07:02 Kvta