Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Radim,
ztra Ludk.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

DOYENKA OSTRAVSKÉ INOHRY ZORA ROZSYPALOVÁ
Nositelka ceny Thálie slavila na podzim 85. narozeniny
 
…A jak jinak, ne mezi svými milovanými kolegy, tedy v divadle. U bohuel nestála na prknech, nemocné oi jí nedovolují to, co štstna pála jiným jejím slavným pedchdkyním, které ješt v pokroilém vku hrály pro radost nás divák.
 
Vzpomeme teba na praskou Leopoldu Dostalovou, i na ostravskou hvzdu minulosti Táu Hodanovou. Zorinka - tak jí íkáme my, kteí ji osobn známe – sedla  jen v hledišti, obklopena páteli, herci, kteí neúinkují v muzikálu Kabaret, který se po prázdninové pestávce hrál a pijímala gratulace. Nejdív od šéfa inohry Janusze Klimszy, ten pedal také obrovskou kytici, a pak od kolegy Jana Fišara, který piblíil ivot a umní jubilantky pítomnému publiku. A to nadšen, potleskem i posléze upímnými ovacemi ve stoje, dkovalo za všechny nádherné role nejen na divadle, ale i v rozhlase, televizi a filmu, které Zora Rozsypalová vytvoila.
 
Zora Rozsypalová - rodaka z Kromíe zaínala v Horáckém divadle, co byl perný ivot. V autobusu po 84 štacích, jen minimum pedstavení se hrálo v domácí Jihlav. Za pouhé dva roky tam stihla Zorka odehrát dvaadvacet premiér u tehdy i velkých rolí. Do Olomouce u odchází jako vyhraná hereka do party Františka Paula, Josefa Raušera, Josefa Beka a pozdjšího manela Františka Šece. A od roku 1961 u Ostrava, které zstala vrná dodnes.
 
Krátký lánek neme vypoítávat všechny slavné role jubilantky, byly vtšinou velké, nejvtší i ty docela malé, le dleité. Dokonce se staly objektem disertaní práce nkdejší studentky Palackého univerzity Olomouc.
Ale jednu pipomene sama Zorka: “Zvláštní z mých velkých rolí byla antická Medea, jenome já jsem zpoátku nebyla tou postavou píliš nadšená. Pece ádná matka neme zabíjet své dti, tu figuru jsem nemohla vzít za svou. Ale pak jsem Medeu hrála ráda, leccos jsem pochopila po výkladu reiséra. Tragedie se pak dostala i na televizní obrazovku, tenkrát samozejm v pímém penosu.
Druhý den následoval telefonát do bytu:
“ Paní, vy jste ta verejší Medea?“
„Ano, jsem, kdo volá?“
„To je jedno, kdo vám volá, jen tolik vám eknu, e jsem z Prahy a ptám se vás, zda jste vbec enská, kdy mete zabíjet vlastí dti!“
 
Tento telefonát vyslovil vlastn mé pvodní pochybnosti, i takové je divadlo.
Pro tenáe dodávám, e Zorka je maminkou úspšného kameramana Martina Šece a babikou pti vnouat, které velmi miluje.
 
Stejné píjmení jako jubilantka má i její mladší kolegyn Irena, dnes profesorka Janákovy konzervatoe Ostrava. „ Paní Zoru jsem znala jako nadšená divaka u jako studentka, ale osobn jsem se s ní setkala v roce 1977, kdy jsem se stala lenkou inohry. Tenkrát mne pemlouvali, abych si zmnila jméno na Palová, aby si nás diváci nepletli, ale já to hned odmítla, nás si urit zamovat nemohli, akorát obas jsem byla docela pyšná na to, e se mnozí domnívali, e jsem dcerou takové velké kumštýky“.
 
Není tajemstvím, e manelé Šecovi,  František i Zorka, byli postieni normalizací, tedy ádný film, ádná televize, dokonce i rozhlas sml jejich umní vyuívat jen obas se svolením nadízených. A práv v posledn jmenovaném mediu se setkávala hereka s Vrou Praákovou - Drozdovou. Ta ji tentokrát doprovázela na Kabaretu, kdy za mládí v Kromíi se scházely jedna jako malá skautka (Vra) a druhá jako její vedoucí oddílu. Pozdjší reisérka našla v Zorce oddanou interpretku rozhlasových  dramatických rolí, verš, ale i jiných slovesných útvar. Na otázku v em si reisérka nejvíc Zorky cenila, jen rozhodila ruce a odpovdla: “S ní bylo vše bájené a pracovat s ní byl vdy záitek, všechno umla dokonale.“
Umla, vdy také jako jediná ostravská inoherní umlkyn získala v roce 1995 prestiní hereckou cenu Thálie za celoivotní tvorbu. Všichni jí ocenní páli a moná u tehdy vzpomínali na legrace, které si se Zorinkou uívali a vlastn uívají dodnes.
Dlouholetá inspicientka inohry, Soa Francová, která nechybla ani v divadle, zaila následující:“Hrála se Williamsova Noc s leguánem, Zorka mla vstoupit na jevišt a zvolat Shannone ! (jméno protagonisty hry), jene to jméno zapomnla, a tak jen bez hlesu stála ped diváky, pak dramaticky rozhodila ruce, nic, ticho…. Ale byla pohotová, nenápadn pímo herecky se odsunula za kulisy, za mnou,  a kikla: “Do p….. jake se ten chlap jmenuje?“ Povdla jsem ŠENON a hra mohla úspšn pokraovat, nikdo nic nepoznal a to vytekované slovo nikdo krom mne neslyšel.“
Ale leccos slyšíme, i spíše neslyšíme od jejich nkterých mladších koleg. Však i to pipomenul pední len Národního divadla Moravskoslezského - Jan Fišar.“  Zorku i jejího nezapomenutelného manela Františka Šece jsem zail v dob jejich nejvtších úspch. Ona byla mou druhou školou, hlavn jsem obdivoval její  jevištní e, která byla dokonalá ve všech hrách, v kterých jsem ml tu radost s ní úinkovat. Zorka je osobnost, všestranný profesionál, který dnes urit chybí nejen na našem jevišti.“
 
Zora Rozsypalová je stále plná závidníhodné energie, nedávno stihla nevelkou roli ve filmu Vry Chytilové „Hezké chvilky bez záruky“, pedala pomyslnou štafetu po svém manelovi novému vrchnímu v seriálu „Šumná msta“, uklízí byt po emeslnících, ale hlavn se tší na další setkání s divadlem a jeho herci, které miluje nadevše. Oni zas milují ji, stejn jako na ni nezapomíná publikum.
Pavla Pešatová
 


Komente
Posledn koment: 23.11.2009  19:42
 Datum
Jmno
Tma
 23.11.  19:42 Helga
 19.10.  07:39 Jana Muroov
 17.10.  07:08 Zdena