Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ferdinand,
ztra Kamila.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

JAZYKOVÝ KOUTEK
aneb co se nám u z hlavy vykouilo
 
Ped njakým asem se v komentáích pod vyprávním o souboji malého Vietnamce Taie se záludnostmi eštiny objevil nápad, aby se souástí magazínu stal jazykový koutek, který by pomohl omést prach z vdomostí, které jsme kdysi ve svém dtství do hlav pracn vpravili. A kdy se na osobu, která tento nápad vypustila z úst, nesneslo hromobití, byl nápad rozšíen o dotaz, zda bych se jazykového koutku neujala já. Ba dokonce se našla i taková „šprtka“, která slibovala, e si oee tutiku a posadí se do první lavice, aby jí neušlo ani slovo! (Zapomnla ovšem, e nejvtší „šprti“ sedí v lavici poslední a nevyznaují se oezanou tutikou, nýbr pytlíkem ovoce z vlastní zahrádky poloeným nenápadn na uitelský stolek…) Nu co! Mateština m ivila po nkolik desetiletí, tak se o takové malé poradenství pokusím. A kdy tenái nebudou spokojeni i pomine zájem, jazykový koutek prost skoní…
 
Podmiovací zpsob  na pání Jitky I.
 
aneb Kdybysem to byl býval vdl, tak bysem sem nechodil!
 
Podmiovací zpsob (kondicionál) bývá astým kamenem úrazu jak v projevu mluveném, tak v projevu psaném, zvlášt pak tvary 1.osoby ísla jednotného a 1. a 2.osoby ísla mnoného. Podmiovací zpsob vyjaduje dj, který je moný a stává se podmínkou nebo páním (zavolal bych ti veer, pál bych si nové kolo…), nebo dj podmínný, který by nastal, pokud by se splnila uritá podmínka (kdybys bel rychleji, zvítzil bys…).
 
Zpsob podmiovací je pítomný , ten vyjaduje dj uskutenitelný, tedy moný v pítomnosti nebo budoucnosti ( chtl bych se stát lékaem, kdybyste si dali záleet, mohli byste to dokázat…) a minulý, ten vyjaduje dj v minulosti moný, ale neuskutenný nebo neuskutenitelný  (kdybych to byl tušil, vbec bych tam nešel…).
 
Podmiovací zpsob pítomný se vyjaduje tvarem sloenýmpíestí inného a tvar bych, bys, by, bychom, byste, by.
 
Jednotné íslo:
1.os. dlal bych
2.os. dlal bys
3.os. dlal by
 
Mnoné íslo:
1.os. dlali bychom
2.os. dlali byste
3.os. dlali by
 
Take rozhodn NE  dlal bysem, chtl bysem, dlali bysme, nebo ješt horší, rádoby „spisovné“, dlali by jsme, chtli by jsme a úpln nejhorší  dlali by jste, chtli by jste !!!
 
Tvary bych,  bys, by, bychom, byste, by se spojují  ve spojkách kdyby a abyjeden tvar, nap.:
Kdybyste mohli pijít, byl bych rád. Kdybychom pijeli dív, mohli jsme je zastihnout…
Chtl, abych mu s prací pomohl. Páli si, abyste se vrátili
 
podmiovacím ase minulém se k tvaru pidává ješt byl, byla nebo býval, bývala, nap. byl bych dlal, byli bychom pinesli… byl bych býval chtl vdt, byli byste bývali odpovdli…
 
U sloves zvratných (koupat se, pát si…) se v 2.os. ísla jednotného oddluje  -s  od tvaru  „bys“ a pipojí se k zvratnému zájmenu, nap.:
koupal by ses, díval by ses, uil by ses
pál by sis, koupil by sis, hrál by sis
 
Kdybyste nemu z uiva o podmiovacím zpsobu (který je také souástí spojek „kdyby“, „aby“) nerozumli, radji se zeptejte znovu, abych mla jistotu, e jste uivo pochopili!:-)
Míla Nová
Další lánky autorky:
Taioviny - 1
Taioviny - 2
Taioviny - 3
Taioviny - 4
Taioviny - 5
Taioviny - 6
Taioviny - 7
Taioviny - 8
Taioviny - 9
Taioviny - 10
Taioviny - 11
Taioviny - 12
Taioviny - 13
Taioviny - 14
Taioviny - 15
 
 
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná (B,L)
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná po (M,P,S)
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná po (V,Z)
Jazykový koutek - m/mn
Jazykový koutek - psaní b/bje, v/vje, p
Jazykový koutek - zdvojené souhlásky
Jazykový koutek - pedloky s/z
Jazykový koutek - pedpony s/z/vz
Jazykový koutek - dvojice slov
Jazykový koutek - malý testík