Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Valdemar,
ztra Vilm.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

BÁJENÁ PROVENCE - 2
Den druhý - NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE A PÍRODNÍ REZERVACE  PARC NATUREL  RÉGIONAL DE CAMARGUE
 
Kdy mne budík po 6.hodin probudil, píliš sví jsem se necítila. Letmý pohled do okna na tém šedivou oblohu mi na nálad taky nepidal – ani dnes to nevypadá na slunnou Provence. Snídan je avízována na dobu mezi pl 8. a tvrt na 9, ale protoe nejsme na prvním zájezdu, scházíme do jídelny ji krátce po tvrt na 8 a dobe iníme.
Dobrá polovina osazenstva našeho autobusu ji švédský stl znan proistila. Prvodce  Jaroslav pichází pesn a s dobrou zprávou: oblanost by se bhem dne mla protrhat a mlo by se objevit nefalšované provensálské slunce. Hýkáme si tedy kadý svj kousek nadje a naloujeme se do autobusu. Te nepojedeme píliš daleko. Po ránu nás eká projíka autobusem kolem Starého pístavu v Marseille a prohlídka chlouby Marseille – chrámu Notre-Dame-de-la-Garde.
 
Kolem Starého pístavu skuten jen projídíme (více asu na prohlídku Marseille máme mít a poslední den), prvodce nás upozoruje na místo, odkud odplouvají lod na ostrov s pevností d´If (i tento bod programu máme absolvovat pozdji), letmo nás upozoruje na hotel na pravé stran pístavu, který nápadn pipomíná architekturu stalinské éry a z toho dvodu je také lidov nazýván Kijev. Okolí Starého pístavu bylo za války znieno, a tak kdy bylo v 50. letech 20.století teba rychle vybudovat nové domy, nebyl as píliš hledt na krásu.
Ješt si povšimneme mohutné pevnosti, je se zvedá na svahu nad pístavem, a u náš autobus vjídí do uliek starého msta. Nazývám-li tyto ulice ulikami, vím, co íkám. Všechny jsou kivolaké, lomí se v nejmén oekávaných úhlech, nezídka jejich šíka staí tak práv na šíku autobusu. A všechny vedou více i mén strm vzhru, nebo Notre-Dame  se vypíná na tom nejvyšším kopci, vlastn skále, nad mstem. Autobus vrí, vzdychá, chvílemi i sténá, ale jede. Jeho idi pedvádí skutené mistrovství. Nakonec se autobus zastaví na parkovišti  u úpatí vrchu, na nj musíme po mnoha schodech vylézt u po svých. A tak lezeme, funíme a jsme neskonale vdni, e jsme tu cestu nemuseli absolvovat pšky celou.
 
Ji pi prvních krocích naše uši zachytí hudbu. Jak se blííme k cíli, hudba sílí a my rozeznáváme melodii Schubertovy Ave Maria. A kdy pijdeme ke kované brán, která nás oddluje od prostoru kolem samotné baziliky, uvidíme i toho, kdo nás tak krásn a poeticky vítá. Je to hornista, který svou hrou navozuje skuten velebnou náladu. Zastavuji se a zakláním hlavu. Pímo nade mnou se na špici 60m vysoké zvonice na 12m vysokém podstavci tyí 9,7m vysoká pozlacená socha La Bonne Mére, Panny Marie, ochránkyn msta. Obí  bazilika stojící na 162m vysokém vápenci byla postavena v letech 1853-1864, údajn jako výraz dík za poráku Komuny. Je vybudována v okázalém  ímsko-byzantském stylu, zdobí ji rzné druhy mramoru, mozaiky, fresky a  pozlacené pedmty. Mne však uvnit baziliky upoutají nkteré stny pokryté mnostvím menších i vtších obrázk zobrazujících lod a potom dlouhá lanka visící podél chrámové lodi. Na nich jsou v pravidelných vzdálenostech zavšeny malé modely koráb. Jak obrázky, tak modely vyjadují dík zachránných námoník. Z plošiny ped bazilikou, ji zdobí nkolik krásných soch, je nádherný rozhled. Kdy jsme dorazili nahoru, bylo sice msto pod námi i hory na obzoru ješt v oparu, moe jsme spíš jen tušili, ale ne jsme dokonili prohlídku, zaínají se od zlaté Panny Marie odráet první paprsky a sluníko se vehementn hlásí o své místo na obloze. A tak se nám dol z kopce sjídí u mnohem lépe.
 
Z Marseille mííme na západ. Oekává nás prjezd rezervací -  Národním pírodním parkem Camargue. Delta, kterou se Rhóna dostává do Stedozemního moe, má rozlohu 95 tisíc hektar. Dalších 85 tisíc hektar je rozloha území mezi Velkou a Malou Rhónou. Rozprostírá se od Arles a po Saintes-Maries-de-la-Mer a od roku 1972 je  pírodním parkem - Parc Naturel Régional de Camargue. Bhem mnoha tisíc let posunula eka pomocí valounk, je s sebou pinesla, náspy do bain. Vlivem pobeních proud pak vznikly laguny. Pobeí se prý však ješt stále posouvá, i kdy se zdá, e hráze drí vše pohromad jako tenký lem. Po poledni máme dorazit do Saintes-Maries-de-la-Mer, a tak asi pl druhé hodiny projídíme touto krajinou. Co okamit upoutá naši pozornost, jsou po obou stranách silnice políka zalitá vodou, z ní vykukují  zatím pouze vrcholky rostlin. Odborníci zjistili, e se v tomto kraji výborn daí rýi, a tak se valná ást pozemk zmnila v rýovišt. Na loukách, které rýovišt stídají, se tu a tam popásají malá stádeka povstných bílých koní, kteí prý jsou potomky divokých prehistorických koní. Další atrakcí tohoto území jsou erní býci, prý pocházejí od Attilových hord. Jsou menší ne ti, které známe u nás, jejich roztodivn zatoené rohy vypadají docela hroziv, ale jejich majitelé se lín vyvalují v bahn a vbec nevypadají na to, e budou dív nebo pozdji zápasit s njakým toreadorem smlým. Odborné publikace ješt slibovaly hejna rových plameák a komáry. Plameáci však asi práv stávkují, nebo v dálce zahlédneme jen jedinou skupinku, a komái? Ti na nás do autobusu naštstí nemohou.
 
Pesn v poledne dojídíme na moské pobeí, kde nás vítá vesnice Saintes-Maries-de-la-Mer, první z cíl dnešního odpoledne, zalitá sluneními paprsky. Ale o ní a zase píšt.
Text a foto:Míla Nová
Foto:
Marseille
Notre -Dame-de-la-Garde
Pieta u Notre-Dame
Pohled na Marseille
 
Další lánky autorky:
Taioviny - 1
Taioviny - 2
Taioviny - 3
Taioviny - 4
Taioviny - 5
Taioviny - 6
Taioviny - 7
Taioviny - 8
Taioviny - 9
Taioviny - 10
Taioviny - 11
Taioviny - 12
Taioviny - 13
Taioviny - 14
Taioviny - 15
 
 
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná (B,L)
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná po (M,P,S)
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná po (V,Z)
Jazykový koutek - m/mn
Jazykový koutek - psaní b/bje, v/vje, p
Jazykový koutek - zdvojené souhlásky
Jazykový koutek - pedloky s/z
Jazykový koutek - pedpony s/z/vz
Jazykový koutek - dvojice slov
Jazykový koutek - malý testík