Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Hanu,
ztra Justna.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Marie Zieglerová: BABIBAJKY (2)


Seniorský vk dostihl i mne a vnoval mi AS – as na odpoinek po hektickém pracovním období, as na vnouata, na relaxaci nad záhony v zahrad, na knihy bhem let kupované a odkládané bez tení na dobu, a na n zbude as...


Dal mi také monost seznámit se s „plechovou bedýnkou“ plnou ip a drátk, tím zázrakem dvacátého století. Zaátky s ní mi ulehil dárek – CD s nkolika tisíci klipart. Pi jejich prohlíení se mi zaaly vybavovat rzné záitky z proitých let, které jsem se snaila v nkolika vtách zachytit. To, co jsem bhem let zkušeností nasbírala, dostalo formu krátkého vyprávní, nkde skoro pohádky, povzdechnutí, píslibu. A protoe stojí na samé hranici reality a bajky a protoe jejich autorkou je babika, dostaly název BABIBAJKY.


Ne kadá se povedla, písní kritici najdou mnohé nedostatky, škarohlídi je zavrhnou zcela, ale pesto doufám, e se najde i dost tená, kteí se zasmjí, souhlasn pokývají hlavou a leckterá bajka v nich vyvolá jejich vlastní vzpomínku, nebo je vlastní fantazií povede dál v nartnutém dji. Peji všem dobrou náladu.


Mara


BABIBAJKY
* 2 *

 

Krindapána! Co to bylo za tvora, který tady nadlal tyhle šlápoty? Trochu mi to pipomíná poádnou chlapskou jedenáctku. Ale ne fotbalovou! To by ješt scházelo, aby tolik muskejch mlo tak velikou nohu! A vbec, pro jsou ty šlápoty tak erný? To vypadá, e nkde nkdo rozlil barvu na školní tabule a jinej nkdo pak prošel tou ernou louí. No, normální lovk by to neudlal, to dá rozum. A hele, on to opravdu nemohl být normální lovk, protoe tady tomu narostly prsty opan!


Jestli to není náhodou ta proslulá lupiská banda, co si íkala erná ruka erná noha. Mli takovou hymnu, co zpívali, ne šli loupit. Jak to jen bylo?
erná ruka erná noha objeví se dneska znova, boj se, boj, lítý bude boj; vbec na nic neekej, na útk se honem dej.


Uklidním vás, padla kosa na kámen, pochytali je a zaveli do vzení na Špilas. Ale ervíek pochybností se pece jen kroutí: pochytali je opravdu všechny?!

 

* * *

Tak u necháme strašení, to není dobré pro nervovou soustavu a taky aludek trpí, ješt z toho dostaneme vedy nebo gastritidu. Na rozdíl od erných šlápot na isté podlaze je pohled na mistra kuchae v bílém velmi uklidující. To rychlé staccato noe krájejícího cibuli, syení rozpáleného oleje, do kterého práv vloil kehounký kuecí ízeek, vn linoucí se z hrnce s polévkou …a tak dál a tak dál …


 No, pátelé, pišli jme práv vas. Na svátením ubruse nablýskané píbory a talíe, skleniky se jen jen tetelí v oekávání muškátem vonícího moku. Nadechujme zhluboka, aby nám neunikl ani ten nejjemnjší závan vní linoucí se z kuchyn. Konen! Nechejte si chutnat!


A pokud vás maminka nenauila vait, vdejte se za mistra kuchae, milé dámy!


* * *


Vykládaly si tuhle dv tuky, e u je to nebaví jen tak se povalovat v šuplíku. Vdy tam ani nic není vidt pro samou tmu, špatn se jim dejchá, protoe na n nkdo hodil jakýsi pomáraný sešit s oslíma ušima a vbec … jsou na svt pece proto, aby kreslily a psaly, ne ?


Kdy je malá ruka vylovila na svtlo, byly celé ztuhlé a hroty mly ulámané.
Ó, co by za to daly, kdyby znovu leely v obchod a záily novotou. To mly špiky ostré jako jehla a te – jaká potupa! Jo, milé tuky, ivot není peíko, a jestli chcete aspo trochu vypadat jako kdysi, strte pkn hlaviku do oezávátka. A ádné fukání, e to bolí! Myslete na výsledek!


* * *


Nejsem ádný televizní maniak, co musí vidt všechno a pokud mono i na všech stanicích. Sice si obas v programu vyberu, co by teba stálo za podívání, ale praxe je taková, e se k televizi stejn dostanu a v podveer a to si nejradj najdu nco o pírod. A vera se mi dostalo pekvapujícího pouení o motýlech. Boe, taková to jsou kehká a krásná stvoení a jak graciézn poletují z kvtu na kvt!


V úasu jsem ale zírala, jak se slétají k bohat prostenému odpadkovému „barpultu“, aby si vychutnali zkvašené šávy nahnilého ovoce zalitého všelijakými fujtajbly. A jako opilci taky skonili!


Nkteí vrávorali a neudreli se na nohou, jiní se pímo poloili na míst inu, nedokázali ani kidélkem pohnout. Jaká to podobnost s lovím svtem! e by Matka Píroda nadlila neesti do vínku všem svým tvorm?!

 

 

* * *


To byl jednou jeden chrabrý rytí, jak u tak mnozí rytíi bývávali. il se svojí paní v kamenném hradu na nedostupné skále, odkud byl krásný rozhled po kraji. Aby nevyšel z formy, piln se cviil ve zbrani a úastnil se všech rytíských turnaj, které jeho panovník poádal, a málokdy se nkomu podailo vyhodit jej ze sedla. Kdy vyjel na kolbišt ve vycídné zbroji, nejen oko jeho eny na nm zálibn spoinulo .


A dnes stojí na tiché chladné chodb hradu, kudy od podzimu do jara projde snad jen noha kastelána, jeho prázdné brnní. Akoli kdo ví, teba se za temných nocí vyloupne z obrazu postava chrabrého pána, nasouká se do elezného obleku a znovu proívá všechna dobrodruství mladých let. To pak zpod helmice záí havé oi a ruka mává tkým palašem, jako kdy pírkem lechtáte za uchem .


Tak u to chodí. I kdy se tlo dávno na prach rozpadlo, dokud ije podobizna, ijí i vzpomínky na vykonané iny .


Ach, zapomnla jsem vám íct, e si asto povídá, procházeje se sínmi, s krásnou paní zahalenou bílými závoji.

 

 

* * *

Zobrazit všechny lánky autorky