Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vilm,
ztra Maxmilin.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pohled z okna
Postupn se zaínáme poznávat, zvykat si na sebe a stávat se páteli, potkávat se, a tak snad bude namíst (kdo chce - není podmínkou) piblíit ostatním své okolí, své milé, zájmy atd. Zaali jsme pohledem z okna. Dalším pohledm se však meze nekladou, samozejm v etických hranicích, daných provozem tchto stránek.
Chcete se také zapojit? Je to jednoduché, pošlete text (pípadn i foto)  na info@seniortip.cz a my z toho udláme dokument, který se objeví na hlavní stránce v tématickém okruhu - Pohled z okna.  Zatím to tak funguje a zde je jeden z dalších pohled - avšak pozor (!) název „Pohled z okna“ je jen penesený...
Pímo dušikový zaátek tohoto roku zpsobil, e jsem se ani já necítila ve své ki. Hledala jsem proto, ím bych si zlepšila náladu, jene nic kloudného mne nenapadalo... „A pedevírem!...“
 
"Co jsem to vlastn chtla...?"
O všem - pro oi mé a mých pátel.
 
Jak to vlastn zaalo...
Tak jsem zase nedávno zaslechla na svou adresu, kdy jsem se bezelstn pihlásila ke své bývalé profesi:"J, úa! To zase bude!" Tohle struné zvolání mne vyprovokovalo k tomu, e jsem zaala pemýšlet, kdy a pro jsem se pro tu "úu" vlastn rozhodla. Po dlouhém pemýšlení jsem došla k závru, e jsem vlastn nikdy niím jiným být nechtla. Ostatn nic divného. Vyrstala jsem v ist kantorské rodin v dob, kdy ješt áci své uitele nestíleli, ba ani nefackovali, nenazývali je   do oí jmény domácích zvíat atd. Do školy jsem chodila ráda, take pro ne?
A tak od chvíle, kdy jsem zaala rozum brát, jsem na otázku: "Milinko, ím budeš, a budeš velká?"odpovídala strun:"Maminkou." Tím jsem ovšem nemínila  mateské povinnosti, ale maminino povolání. Uila eštinu a djepis. Zcela zeteln jsem své plány dala najevo, kdy jsem konila osmou tídu. Tehdy byla moje maminka povena , aby vybrala a koupila pro nejlepší áky kníky, které mli dostat na závr školní docházky. Maminka  mne do knihkupectví vzala s sebou coby vkov pimeného odborného poradce. Prohlíela jsem kníky, vybírala ty podle mého názoru vhodné, kdy vtom! Uvidla jsem KNÍKU! Byla to pkn vypasená "bichle" v luté plátné vazb, titul vytištný ervenými písmeny. Jen jsem si její název peetla, byla jsem ztracená. Vbec mi nevadilo, e není vytištná na zvláš pkném papíe, e v ní nejsou ádné ilustrace, a zaala jsem škemrat. Maminka obracela oi k nebesm a snaila se mne pesvdit, e jsou mnohem hezí kníky, ale já jsem vedla svou: "Mamí, prosím t, jenom tuto kníku!" Nakonec  se na mou stranu pidala i prodavaka, a tak se kýená kniha posléze stala mým majetkem.
A která e kniha mne tak okouzlila? Na jejím hbet bylo erveným písmeny vytištno A. S. Makarenko: Pedagogická poema... 
Kníku jsem peetla celou, dokonce dvakrát, a nutno íct, e ani ona mne od kantorské dráhy neodradila. Znemonit mi vysnnou dráhu se však tém podailo náplni pijímacích zkoušek na tehdejší pedagogický institut - tak se tehdy jmenoval pedchdce  pozdjší pedagogické fakulty. Mám podezení, e tm, kdo sestavovali pijímací zkoušky pro budoucí uitele druhého stupn, ponkud uniklo, e kandidáti uitelství na druhém stupni (tj.v 6.- 9.t.) chtjí studovat eštinu, matematiku, fyziku, djepis atd., a e sotva budou v praxi své pedmty vyuovat ve visu na hrazd za vlastnoruního doprovodu houslí. Pro by tedy mli uchazei o studium uitelství na druhém stupni skládat pijímací zkoušky z tlesné a hudební výchovy? A protoe bych (jak u jsem se díve zmínila) z tchto dvou pedmt zkoušku urit neudlala, pihlásila jsem se rovnou na fakultu filozofickou, kde pi zkouškách tlocvik ani hudebka nehrozily. Svj sen jsem si ovšem mohla splnit jen na 50%: studovala jsem sice svoji vysnnou eštinu, ale musela jsem se vzdát studia výtvarné výchovy, protoe tento obor se na mé fakult tehdy neotvíral. Ale kreslení a výtvarné umní se stalo mým celoivotním koníkem, a tak si vlastn ani nestuji...
Míla Nová
Další lánky autorky:
Bráškovy vejšplechy
Není nad slušivý sestih...
Nesušte se u sloupu!
Zázrané uzdravení
Doktorky Bolíto
asy se mní
No a?
"Zloin" a trest
Vtip se musí umt podat!
okoláda
Tlocvina a já
Nad roklí
Všude íhá nebezpeí
Létající kruh