Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Maxmilin,
ztra Ferdinand.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

JAZYKOVÝ KOUTEK
aneb co se nám u z hlavy vykouilo
 
Ped njakým asem se v komentáích pod vyprávním o souboji malého Vietnamce Taie se záludnostmi eštiny objevil nápad, aby se souástí magazínu stal jazykový koutek, který by pomohl omést prach z vdomostí, které jsme kdysi ve svém dtství do hlav pracn vpravili. A kdy se na osobu, která tento nápad vypustila z úst, nesneslo hromobití, byl nápad rozšíen o dotaz, zda bych se jazykového koutku neujala já. Ba dokonce se našla i taková „šprtka“, která slibovala, e si oee tutiku a posadí se do první lavice, aby jí neušlo ani slovo! (Zapomnla ovšem, e nejvtší „šprti“ sedí v lavici poslední a nevyznaují se oezanou tutikou, nýbr pytlíkem ovoce z vlastní zahrádky poloeným nenápadn na uitelský stolek…) Nu co! Mateština m ivila po nkolik desetiletí, tak se o takové malé poradenství pokusím. A kdy tenái nebudou spokojeni i pomine zájem, jazykový koutek prost skoní…
 
Malá provreka
ukáe, zda zásady shody písudku s podmtem pochopili všichni .
 
Oznate ve vt podmt (jestlie je nevyjádený, vypište do závorky za vtu, ím byste ho vyjádili)  a doplte správnou koncovku.
Píklad: Mysleli jsme (my všichni) , e to vera hlásili v rozhlase (kdosi, oni).
 
  1. Nevdl- jsme, kam se koata a štn zatoulal-.
  2. Babika a dti nastoupil- do autobusu.
  3. Ze svahu sjídl- dti i jejich rodie.
  4. Lopaty, hráb i koleka byl- sklizen- v kln.
  5.V rákosí hnízdil- racci i divoké kachny.
 6. Vera to íkal- na schzi.
 7. Vrcholky hor i jejich svahy se pi západu slunce zbarvil- doervena.
 8. Uitelé dtem písn pikázal- , aby se nedotýkal- vystavených exponát.
 9. Dvata, vy jste m neslyšel-?
10. Zahoukala siréna, ze vrat továrny se vyvalil- zástupy dlník a spchal-                                     ke svým domovm.
                                                        ***
Jestlie jste si všechny vty poádn rozmysleli a zkontrolovali, srovnejte si svoje ešení s následujícím:
 
 1. Nevdli jsme (my všichni)…zatoulaly (koata a štn=rod st. v jed. ís.)
 2. ….nastoupily (babika a dti = rod enský)
 3. …sjídly (dti i rodie), nebo  sjídli (dti i rodie)
 4. …byly sklizeny (lopaty, hráb i koleka)
 5. … hnízdili (racci i kachny)
 6. … íkali (oni, nkdo)
 7. … zbarvily (vrcholky i svahy)
 8. … pikázali (uitelé)….. se nedotýkaly (DTI!)
 9. … neslyšela (dvata  = st.rod v mno. ísle)
10. … se vyvalily (zástupy)… spchaly (zástupy), nebo  spchali ( dlníci = shoda podle smyslu)
 
Poznámka: Povšimnte si, e v pípad nkolikanásobného podmtu je ten podmt, jeho rod „ zavinil“ koncovku píestí minulého v písudku, vytištn siln.
 
Celkový poet pravopisných jev: 14
 
Hodnocení:
0 – 1 chyba  = 1
2 – 3 chyby  = 2
4 – 5 chyb   = 3
6 – 8 chyb   = 4
9 a více chyb = pokyn k optovnému prostudování píslušných lekcí
Míla Nová
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná (B,L)
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná po (M,P,S)
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná po (V,Z)
Jazykový koutek - m/mn
Jazykový koutek - psaní b/bje, v/vje, p
Jazykový koutek - zdvojené souhlásky
Jazykový koutek - pedloky s/z
Jazykový koutek - pedpony s/z/vz
Jazykový koutek - dvojice slov
Jazykový koutek - malý testík
Jazykový koutek - podmiovací zpsob
Jazykový koutek - provrka znalostí
Jazykový koutek - koncovky slovesných tvar
Jazykový koutek - Shoda písudku s podmtem
Jazykový koutek - Ostatní zvláštnosti