Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vilm,
ztra Maxmilin.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Putování Pobaltím - 2
 
KAUNAS
Veer nás pivítal KAUNAS, druhé nejvtší litevské msto, a v nm hotel se vskutku jednoduchým názvem Takiojii Neris. Moderní mezinárodní hotel byl umístn v centru msta, a tak hned po veei, jejím hlavním chodem byla ryba a zákuskem nezbytný ovocný rosol se zmrzlinou, jsme vyrazili na výzvdy. Hned u hotelu zaínala jedna z hlavních ulic msta, která svým uspoádáním vyzývala k odpoinku, eventuáln k bloumání po obchodech. Uprosted ulice byla vysázená alej lip (lípy najdete v Litv všude, ale jsou proti svým eským sestrám celkov subtilnjší), mezi nimi cesta a po jejích obou stranách zvaly k odpoinku laviky. No a po kadé stran aleje vedla cesta lemovaná domy, z nich skoro kadý ml v pízemí výlohu obchodu nebo butiku. Celek psobil velmi klidn, navozoval atmosféru ospalého provinního msta. ivot se na tchto místech pln probouzel a v dob po poledni. Nedaleko hotelu nás pekvapil mohutný chrám v byzantském slohu, jeho foto nechybí snad v ádném prvodci. Je zasvcen archandlu Michaelovi.
Druhý den ráno ji ulice Kaunasu trochu oily. Po opulentní snídani jsme pšky vyrazili do Starého msta. Naše kroky nejprve vedly na historické Radniní námstí, jeho dominantou je mohutná radnice nazývaná pro svj tvar i barvu Bílá labu, která spojuje prvky klasicistní a barokní. K námstí piléhá i nejvtší gotická katedrála v Litv, zasvcená sv.Petru a Pavlovi, co zdaleka není jediný krásný kostel  v Kaunasu. Protoe ve mst práv probíhaly njaké slavnosti výtvarného umní, potkávali jsme cestou bu ji hotové rozmrné obrazy, které zdobily mstská prostranství jako osobité bilbordy, nebo napnutá velká plátna, na nich umlci tvoili pímo na ulici. Autobus nás vyvezl na Zelený vrch, odkud se nám otevel pohled na celé msto (vyjet se sem dá také "zubakou"), a pak u jsme smovali do modernjší tvrti msta, kde nás ekalo Muzeum. Najdete tam i trochu pihlouplého Drdova Matesa, i krutého démona odnkud z Bali... Koho erti moc vydsili, šel se uklidnit do Umleckého muzea M. K. iurlionise. Tento umlec se doil jen 36 let, ale zanechal po sob tolik krásy, e by staila na ivot stoletý. A tak procházíte sály s nádhernými snovými obrazy tohoto umlce a všude vás provází stejn snová, pekrásná hudba tého autora. lovk by se jen díval a poslouchal...
Jene u je tu zase naše milá Vasilisa a popohání nás do autobusu. V pozdním odpoledni nás oekává Klaipeda...
 
KLAIPÉDA
jediný litevský námoní pístav, obývá dnes asi 200 000 lidí. Historie nás pouuje, e ješt na zaátku minulého století tvoili ve mst asi polovinu obyvatelstva Nmci. A ti více i mén ovlivovali ivot msta a do roku 1945. Naposledy se do jeho historie zapsali za 2.svtové války, kdy byl prakticky celý historický sted msta znien. ásten zrekonstruován byl v dob, kdy Litva byla jednou z republik bývalého SSSR. Minulost spojenou s Nmci dnes ve mst pipomíná sí pravoúhlých ulic a hrázdné domy. V souasnosti se ve mst celý sted opt rekonstruuje, a tak ten, kdo se vydá na obhlídku centra pšky, zdolává rozkopané ulice, obchází lešení, vyhýbá se výkopm...
Zkrátka - pipadá si jako doma! Klaipéda není bohatá na historické památky, a tak nás krom nkolika stedovkých (zejm hospodáských) budov a malebných uliek s krásn opravenými hrázdnými barevnými domeky (bohuel i tam ádili sprejei...) spíše  pitahovala historická plachetnice zakotvená u nábeí a v dálce les jeáb napovídající,  e tam asi bude onen nákladní pístav. A protoe hodiny ukazovaly, e u odbila 20.hodina (jinak se to nepoznalo - díky zaínajícím bílým nocím bylo svtlo a tém do 23 hodin), odvezl nás autobus do hotelu Baltpark, který nl nad okrajovou ástí msta a svou sytou modí tvoil kontrast k šedivým panelákm vedlejšího sídlišt, je nás upoutaly bizarn zasklenými lodiemi – styl "kadý pes jiná ves". Bohatá veee zakonená samozejm ovocným rosolem, tentokrát pro zmnu se šlehakovou pusinkou, nás dobe naladila, take z nás spadla i únava po víc jak 200km dlouhém pejezdu z Kaunasu, a my se vydali po veei na výzvdy - smr nákladní pístav. Byli jsme od nj sice relativn nedaleko, ale pístup k nmu moný nebyl, a tak jsme jen chvíli okounli za plotem a pak se radji vydali zpt k hotelu, aby nás teba nkdo neobvinil ze špionáe! I tentokrát bylo ubytování na západoevropské úrovni, a tak se nám krásn spalo. Bylo teba naerpat síly,vdy píští den nás ekal první trajekt a Kurská kosa!
Ale o tom zase píšt. 
Text a foto Míla Nová
 
 1. KAUNAS - byzantský chrám sv.Michala
 2. Pohled na Kaunas ze Zeleného vrchu
 3. Radnice zv. Bílá labu
 4. Z Muzea ert
 5. Jeden z obraz M.K.iurlionise
 
Pobaltí - 1
 
Další lánky autorky:
Bráškovy vejšplechy
Není nad slušivý sestih...
Nesušte se u sloupu!
Zázrané uzdravení
Doktorky Bolíto
asy se mní
No a?
"Zloin" a trest
Vtip se musí umt podat!
okoláda
Tlocvina a já
Nad roklí
Všude íhá nebezpeí
Létající kruh
Jak to vlastn zaalo...
Zpívam jen v sebeobran