Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

JAZYKOVÝ KOUTEK
aneb co se nám u z hlavy vykouilo
 
Ped njakým asem se v komentáích pod vyprávním o souboji malého Vietnamce Taie se záludnostmi eštiny objevil nápad, aby se souástí magazínu stal jazykový koutek, který by pomohl omést prach z vdomostí, které jsme kdysi ve svém dtství do hlav pracn vpravili. A kdy se na osobu, která tento nápad vypustila z úst, nesneslo hromobití, byl nápad rozšíen o dotaz, zda bych se jazykového koutku neujala já. Ba dokonce se našla i taková „šprtka“, která slibovala, e si oee tutiku a posadí se do první lavice, aby jí neušlo ani slovo! (Zapomnla ovšem, e nejvtší „šprti“ sedí v lavici poslední a nevyznaují se oezanou tutikou, nýbr pytlíkem ovoce z vlastní zahrádky poloeným nenápadn na uitelský stolek…) Nu co! Mateština m ivila po nkolik desetiletí, tak se o takové malé poradenství pokusím. A kdy tenái nebudou spokojeni i pomine zájem, jazykový koutek prost skoní…
 
i / y v koncovkách slovesných tvar
 
aneb Kapi u vodu nekalí ani štiky vodu nekalí, zatímco Kapi vodu kalili  a také štiky vodu kalily
 
Ne se dostaneme k tomu, na co naráejí úvodní píklady, zapamatujeme si jedno sympatické pravidlo. Zní takto:
V koncovkách pítomných tvar sloves  píšeme vdy mkké í, take já prosím, ty nosíš, my házíme,eny trpí ,vy volíte,  babiky ehlíddeci se holí atd.
 
Vtší problémy u pisatelm dlají  i / y  v koncovkách píestí minulého.
Pi volb mkkého i tvrdého y se ídíme mluvnickou shodou písudku s podmtem.
(A hned první ást výkladu bude vnována Rence, ledoborce u dlouho nedávají spát.)
 
1. Je-li podmtem podstatné jméno rodu muského ivotného v mnoném ísle , píšeme v koncovkách píestí minulého vdy –i, nap. chlapci utíkali, spisovatelé psali, závodníci zvítzili, mui pracovali…
Ale POZOR!  I podstatná jména rodu muského oznaující pedmty neivé mohou být mluvnicky ivotná. „Zivotují“ je koncovky  -i, -é, -ové a v písudku pak píšeme mkké –i. O mkkém -i i tvrdém -y v písudku pak rozhoduje , jestli  podmt rodu muského má i nemá „zivotující“ koncovku, nap..:
Snhuláci  („zivotující“ koncovka –i) roztáli.
Ledoborci („zivotující“ koncovka –i) boili ledové kry.
ALE  správné je také
Ledoborce (není „zivotující“ koncovka) boily ledové kry.
Stejn tak:
itatelé („zivotující“koncovka –é) byli seteni.
i
itatele (koncovka –e) byly seteny.
Další dvojice: torpédoborci-torpédoborce, initelé-initele, slaneci- slaneky, mikrobi-mikroby…
 
Další skupinu tvoí podstatná jména, u nich rozlišení ivotnosti a neivotnosti souvisí se zmnou významu slova.
Nap.: Nosii (ivotné   -i) zavazadel nabízeli svoje sluby.
          Nosie (neivotné –e) na kolech byly kovové.
          Vodii ( ivotné –i) velbloud vedli zvíata bezpen.
          Vodie (neivotné –e) tepla doslouily.
          Papíroví draci (ivotné –i) létali vysoko.
          Draky (neivotné –y) letadel nebyly nateny.
 
Poznámka: Se „zivotující“ koncovkou –ové se dnes u v ivém jazyce nesetkáváme, jedná se o archaický tvar (Dnové nastali, hájové se zelenali, hrobové se otvírali…).
 
POZOR! Podst. jména  kon, lidiky, rodie jsou mluvnicky ivotná, pestoe mají  neivotnou koncovku, take píšeme:
Petrovi rodie u odjeli.
Kde se tady ti lidiky vzali?
Vraní kon beli tryskem.
ALE!  Devné houpací kon stály ve výloze hrakáství.
 
PAMATUJTE! Podst. jméno den má v mno. ísle ve shod vdy koncovku –y bez ohledu na zakonení, take:
Dny rychle ubíhaly.
Dni rychle ubíhaly.
 
 
 
2. Je-li podmtem podstatné jméno rodu muského neivotného v mnoném ísle nebo podst. jméno rodu enského v mnoném ísle, píšeme v koncovkách píestí vdy  -y.
Nap.: Stromy šumly. Vaie nehály. Stroje pracovaly pesn.
           Vrány krákaly. Re vonly. Vsi se probouzely.
 
3.  Jestlie je podmtem podst. jméno rodu stedního v mnoném ísle, píšeme v koncovkách píestí  vdy pouze  -a.
Nap. : Koata si hrála. Štata kuela. Auta nestartovala. Dvata se hlasit smála.
 
ALE !  Podst. jméno dít má v jednotném ísle tvar rodu stedního, avšak v ísle mnoném tvar rodu enského, proto píšeme v mnoném ísle  koncovku  -y  :
Dti si hrály, smály se a vesele štbetaly.
Toté platí i pro podmty  oi, uši, take :
Oi vidly a uši slyšely.
 
V píští lekci se budeme zabývat shodou písudku s podmtem nkolikanásobným, co jist uspokojí i nároné jedince. J
 
Míla Nová
Další lánky autorky:
Taioviny - 1
Taioviny - 2
Taioviny - 3
Taioviny - 4
Taioviny - 5
Taioviny - 6
Taioviny - 7
Taioviny - 8
Taioviny - 9
Taioviny - 10
Taioviny - 11
Taioviny - 12
Taioviny - 13
Taioviny - 14
Taioviny - 15
Taioviny - 16
Taioviny - 17
 
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná (B,L)
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná po (M,P,S)
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná po (V,Z)
Jazykový koutek - m/mn
Jazykový koutek - psaní b/bje, v/vje, p
Jazykový koutek - zdvojené souhlásky
Jazykový koutek - pedloky s/z
Jazykový koutek - pedpony s/z/vz
Jazykový koutek - dvojice slov
Jazykový koutek - malý testík
Jazykový koutek - podmiovací zpsob 
Jazykový koutek - provrka znalostí