Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Karolna,
ztra Jindich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Píprava na smrt jako váný ivotní úkol
 
Obdrel jsem v poslední dob otázky, které se týkají posledních vcí lovka a rád bych na n aspo takto odpovdl...
 
Úvodem nutno uvést, e mnoho odpovdí lze nalézt v mé knize Co víme o smrti (nakladatelství Epocha 2006, 416 stran),  která se a dosud setkává s píznivou odezvou, o em svdí recenze v eském rozhlase, denním tisku (mj. Marta Švagrová v LN), ale zejména kladné posudky prof. Dr. Heleny  Haškovcové   z Fakulty sociálních studií UK nebo MUDr. Marie  Svatošové, zakladatelky hospicového hnutí v R po vzoru Velké Británie.  
 
V této zemi  pracuje moje dlouholetá pítelkyn (od roku 1945!) Zuzana Poláková, která zprostedkovala kdysi osobní návštvu Marie  Svatošové v tamních  hospicech. Zuzana  je zapojena do charitativní innosti v R i nadále, jezdí do R, je ve styku s našimi hospicovými zaízeními a ústavy se sociální a charitativní náplní.  Nejmén tikrát do roka se u nás objeví, rád se s ní vdy setkám, její ivotní výpov bude obsaena mj. v chystaném Almanachu eských noviná, jeho jsem editorem. (Vyjde v osmikovém jubilejním roce 2008 v nakladatelství Libri). Je to skvlá ena  a ve svém vysokém vku stále aktivní.
 
Nyní k otázkám a odpovdím.
 
1. Rozdíl mezi smrtí lovka a zvíete je pouze biologický. Avšak i zvíe cítí svj konec (za normálních okolností) a oekává od svého okolí, které s tím musí té poítat, v jeho posledních chvílích  péi, laskavost, pochopení. Kadý chovatel svého nmého pítele by se ml o tom informovat alespo u veterinárního lékae, jak postupovat, co dlat, ale existuje ji i odborná literatura. Bolestná a tíivá je kadá ztráta ivota pokud jde o ivého tvora. Ale pi normálním odchodu ze svta by nemla být ani stopa tragedie, ale ml by být pojímán   jako souást ivota, láskyplné rozlouení se svtem, se svými blízkými a páteli.
 
2.  Anonymní smrt ve filmech a médiích sniuje  práh citlivosti  ke skutené realit, e smrt se týká všech, e me pijít i neekan, bez ohledu na vysplost  medicíny. U nkterých, zvlášt mladých  lidí (vynechávám primitivní jedince)  se umocuje  pocit, e nenadálá smrt se týká tch druhých, kteí si prost nedávali pozor,  inu “holt“ mli smlu. A ti nejvtší hazardéi se ivotem si chtjí sami na sob dokázat, co všechno vydrí a zda  pekonají  sami sebe, pípadn nkteré nesmyslné  „rekordy“ v adrenalinových sportech. Nejde o obranný  mechanizmus, jak to nazýváte, ale podle mne jde vdy a jenom o hazard!  Co vdí tito lidé o ivot? Co vdí o smrti?  Aby se lovku dobe umíralo, musí se nauit ít, aby dobe il, musí se nauit o smrti. A to u od dtství, od školních let  -  a dosud je to stále tabuizované téma, ale kolem dtí umírají lidé, dti sledují televizi – všude tee krev. Kdo je pouuje nebo by ml pouit v této otevené, mnohdy divoké, kruté a nemilosrdné dob?
 
3. Pokud mono by se mli lidé v otázkách smrti a umírání vzdlávat, nevyhýbat se jim, snait se naopak získat co nejvíce informací o sob, svých blízkých, tce nemocných a naopak  o lidech  šastných,  rozdávajících energii druhým, kteí hledí do budoucnosti vstíc bez obav,  mají svj cíl, ideál, k nmu smují.  Takových píklad je mnoho, le málo zveejovaných.  Ti, kteí mají íze, tak se vdy napijí, ale pivézt  kohokoli k pramenu vody,  nemá-li íze, pít nebude. Tím spíše násilím...
 
4. Takovou nabídku, abych si proil ješt jeden ivot, bych nebral.  Jiná je záleitost hodnocení svého ivota, co jsem ml udlat jinak, lépe, ale copak je lovk u od narození vzdlaný, moudrý?  Pokud jsem získal njaké ivotní zkušenosti, dospl k uritým názorm, neml bych s nimi odcházet do hrobu. Jsou tu moji potomci, pátelé a s nimi bych o svých ivotních zkušenostech ml hovoit. Uleví se mi, jde o blaený pocit lovka, který má tém ivot za sebou, je sám se sebou vyrovnaný a od ivota nic jiného neeká, ne práv tu milosrdnou smrt. Víra v posmrtný ivot je také cesta, nikomu tuto víru neupírám, mám humánní cítní a vychování.
 
5.  Z pedchozích  odpovdí je zejmé, e se smrti nebojím. Mám ti dti, šest vnouat a jedno pravnoue. Vše, co jsem mohl pro n uinit bhem svého ivota, jsem uinil, a stejn tak obrácen – ctím tradiní rodinu, vzájemná setkávání, vzájemnou pomoc zejména v tíivých ivotních situacích. Jsem náboensky vzdlán, jsem ovlivnn uením TGM – našeho nejvtšího humanisty a vzdlance, lovka nesmírn lidského. O smrti toho najdete u nho velmi mnoho, zejména v souvislosti s jeho spisem o sebevradách. 
 
Rodina, píbuzní, škola, uitelé, spoluáci, pátelé, zamstnání, práce, spolupracovníci – tam všude  je nutné hledat  zdroj smyslu ivota a smrti.  Jde o dvojjedinný fenomén, na to nelze zapomínat.  Rodie, maminka a tatínek, jsou tmi,  kteí mají malého tvoreka, pivedeného na tento svt, uchránit pro ivot, vychovat, poskytnout mu monost vzdlání  a dalšího rstu – u více mén bez jejich pomoci.
 
Vzájemný respekt, tolerance, mravnost, svoboda – to jsou pro mne od prvopoátk, kdy jsem zaal chápat tento svt a nauil se „desateru“, pojmy nesmírn hluboké.
 
Váím si svého ivota, protoe jsem se sám ocitl v roce 2003 na pokraji ivota a smrti, rann mrtvicí a díky Bohu (v tomto pípad ztlesnném mojí enou, která dokázala ješt vas zavolat rychlou záchrannou slubu, a také lékai, kteí mj ivot zachránili) jsem zaal  jakoby znovu ít. Zahloubal jsem se pi rekonvalescenci  do otázek ivota a smrti natolik, e vznikla moje kniha Co víme o smrti. Ješt ne zemu,  pokusím se shromádit co nejvíce poznatk k tmto  vným tématm. To byla moje idea, zdaila se a jen si peji, aby alespo tch 2000 kus  jejich výtisk se dostalo mezi  lidi. Zatím se té kníky prodalo jen 700 kus podle nakladatele. I to je námt k pemýšlení...
 
Upímn a rád jsem odpovídal,  nesmírn si váím kadého, kdo o tchto problémech pemýšlí, tím spíše mladého lovka, který má ivot teprve ped sebou.

Miroslav Sígl 

 

Další lánky autora:

Sbratelé MASARYKIAN