Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Valdemar,
ztra Vilm.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pohled z okna
Postupn se zaínáme poznávat, zvykat si na sebe a stávat se páteli, potkávat se, a tak snad bude namíst (kdo chce - není podmínkou) piblíit ostatním své okolí, své milé, zájmy atd. Zaali jsme pohledem z okna. Dalším pohledm se však meze nekladou, samozejm v etických hranicích, daných provozem tchto stránek.
Chcete se také zapojit? Je to jednoduché, pošlete text (pípadn i foto)  na info@seniortip.cz a my z toho udláme dokument, který se objeví na hlavní stránce v tématickém okruhu - Pohled z okna.  Zatím to tak funguje a zde je jeden z dalších pohled - avšak pozor (!) název „Pohled z okna“ je jen penesený...
Pímo dušikový zaátek tohoto roku zpsobil, e jsem se ani já necítila ve své ki. Hledala jsem proto, ím bych si zlepšila náladu, jene nic kloudného mne nenapadalo... „A pedevírem!...“
 
"Co jsem to vlastn chtla...?"
O všem - pro oi mé a mých pátel.
 
Všude íhá nebezpeí
Nedá se nic dlat - já a tlocvik jsme zkrátka spolu nikdy neladili.  Ješt e jsem aspo tu a tam našla srovnatelnou "spolunešiku"! Ta nejkvalitnjší se mnou chodila do tídy na gymnáziu, vlastn jedenáctiletce - tak se tehdy tento druh stední školy jmenoval. Svj "špikový výkon" (a ml by  být spíše oznaován -  jak se za chvíli dotete - jako "výkon patový") uskutenila, kdy jsme byli v 10.tíd.
Náš tlocviká  Arnošt Krátký nás ten den vyvedl na školní dvr, který byl uzpsoben k tomu, aby se tam daly hrát míové hry a realizovat jednoduché tlocviné úkony, mimo jiné také vrhy a hody rzným náadím, u nho se nepedpokládala píliš dlouhá letová dráha. Z vaku, který nesl pes rameno, vylovil tentokrát dv tké koule a sdlil nám, e se dnes budeme uit vrhat koulí.  Shromádil si nás všechny za zády, aby se nkterá z nás nestala terem jeho ukázkového vrhu, a jal se nám názorn pedvádt postoj, rozkmitání a posléze samotný vrh koulí. Potom pišla ada na nás. Jeho instruktá jsme mly uvést do ivota. Pokusy mých spoluaek byly tu více, tu mén úspšné, ale nedlo se nic mimoádného. Za árou, kterou jsme nesmly kvli bezpenosti pekroit, zstaly poslední dv atletické hvzdy - Eva a já. Pišla jsem na adu. Pi svých tehdejších njakých 42 kg jsem kouli sotva zvedla, ne tak abych s ní ješt pedepsaným zpsobem kamsi vrhla. Po chvíli zápasu s náadím jsem velmi nestylov pemístila kouli do jakési zanedbatelné vzdálenosti a moje místo zaujala Eva. To bylo na rozdíl ode mne dve "krev a mléko" aneb, jak íkávala moje babika, "pkn opluskaná". Tlocviká, jen naše výkony sledoval z pravoboku,se asi nechal unést vidinou obda, který nás po této hodin všechny oekával, a ponkud polevil ve své pozornosti.To ovšem neml dlat! Eva zabrala -  síla jí opravdu nechybla, zato oko mla z Kašparovy krávy - a koule jí vrená náhle nabrala neekaný smr a nezadriteln se ítila na  tlocvikáe. Ten se probral v posledním okamiku a uskoil. Ale el ne úpln. Jedna noha u to nestihla a koule ji zasáhla pímo do paty! Nebohý Arnošt, a byl Krátký, vydal dlouhý sten a šel k zemi. No a my, jeho ákyn, jsme byly nuceny si potom v praxi vyzkoušet pepravu ranného na tzv. idlice.
Po ase u mezi námi Krátký zase  hopsal  po jedné noze, popípad se belhal o hlce s "chodicí" sádrou, ale pokud si vzpomínám, a do maturity jsme ji v tlocviku koulí nevrhali...!
Míla Nová
Není nad slušivý sestih...
Nesušte se u sloupu!
Zázrané uzdravení
Doktorky Bolíto
asy se mní
No a?
"Zloin" a trest
Vtip se musí umt podat!
okoláda
Tlocvina a já
Nad roklí