Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Karolna,
ztra Jindich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Ji probhlé Fotosoute/Fotohrátky:

Fotohrátky 2020
Fotohrátky 2019
Fotohrátky 2018
Fotohrátky 2016
Fotosout s CK MLK 2012
Fotosout s hotelem MAS
Fotosout s CK Lotos 2011
Fotografická sout 2009
Fotografická sout - 2007
Vánoní fotografická sout - 2006/2007
Prázdninová fotografická sout - 2006
 
 

FotoHrátky o ceny 2020

Sout byla ukonena!
 

Vyhlášení vítz soute
 
Ve Spolenosti senior, z.s. bylo provedeno slosování cen Fotosoute roku 2020.
 
Jména výherc jsou uvedena v poadí jak byla vylosována:
 
Kubíek  Josef
Pakostová Alena
iklová Helena
Hrnárková Jana
Vondráek Vladimír
Preclíková Lenka
ikl Jií
Pek Jií
Rozntínská Kvta
Nosková Marta
Kubošová Naa
Haasová Jana
Beránková Alena
Machová Eva
Herfort Dušan
Arnoštová Václava
  
Všem výhercm blahopejeme!

Upozornní pro výherce - pro zaslání výhry je poteba sdlit poštovní adresu na E-mail: info@seniortip.cz. Ceny nevyzvednuté do 28. 2. 2021 propadají ve prospch dalších soutí.
 
Za tým www.seniortip.cz
Ludmila Holubová
 
* * *
FotoHrátky probíhaly 1. dubna do 31. prosince 2020. FotoHrátky byly ureny všem registrovaným lenm s trvalým pobytem na území R.Tématické okruhy:
 
Co skrývá mj archiv
Co jsem potkal/a cestou
KvtinyRegistrovaný návštvník me vloit kadý msíc 3 fotografie. Vítzové Fotohrátek obdrí vcné ceny.
 
Pravidla:
 

1. FotoHrátek se mohou zúastnit pouze registrovaní lenové.
2. FotoHrátky jsou ureny amatérským fotografm.
3. Hlasovat me kadý návštvník portálu SeniorTip.cz. Hlasy nemají však vliv na poadí vítz.
4. Úastníkem FotoHrátek se stává kadý, kdo vloí fotografii (ve formátu JPG).
5. Poadatelem FotoHrátek je Spolenost senior, z.s. a Koordinaní centrum senior Ostrava (dále jen poadatel).
6. Vítzi vcných cen budou vybráni veejným slosování cen.  
7. Do hodnocení FotoHrátek bude zaazen kadý úastník, který splní stanovená pravidla. Poadatel je oprávnn vyadit ze soute fotografie, které:
            - budou obsahovat prvky násilí i erotické prvky v rozsahu pekraujícím pípustnou
               míru nebo míru vhodnou pro zamýšlený úel uití fotografie,
            - budou porušovat i by mohly porušovat práva tetích osob, i budou obsahovat
              prvky, jejich uití anebo šíení by porušovalo práva tetích osob,
            - které budou v rozporu s tmito pravidly,
            - které budou (i jejich uívání by bylo) jinak v rozporu s eským právním ádem,
              veejným poádkem i dobrými mravy.
           - Vloením soutní fotografie úastník potvrzuje své autorství a souhlas ke
              zveejnní.
8. Uivatel, který provádí vkládání fotografie je zodpovdný za její obsah.
9. Výherci budou o výhe vyrozumni na stránkách SeniorTip www.seniortip.cz. Poadí cen není stanoveno.  


Organizátor „Fotohrátek“ si vyhrazuje právo kdykoliv v prbhu trvání akce pozmnit pravidla, fotografie stáhnout ze zveejnní i sout úpln zrušit bez udání dvodu. Úastí ve Fotohrátkách  vloením fotografie vyjaduje úastník souhlas s jejími pravidly a podmínkami.
 
Ceny jsou rozmanité nap.: sluchátka pro Skype, USB Flash disky, bezdrátová myš pro PC, kosmetické balíky a další dárkové pedmty…

Ceny do soute vnovali:

Firma EFKO - karton s.r.o. - tradiní eský výrobce kvalitních hraek
Statutární msto Ostrava
Spolenost senior, z.s.
Koordinaní centrum senior Ostrava, z.s.
SvetHostingu.cz - webhosting, serverhosting, domény
 


Za Spolenost senior, z.s. a  KCS Ostrava, z.s. 
Ludmila Holubová v.r.
 
Duben
Kvten
erven
ervenec
Srpen
Záí
íjen
Listopad
Prosinec