Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vilm,
ztra Maxmilin.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Ji probhlé Fotosoute:
Fotosout s CK MLK 2012
Fotosout s CK Lotos 2011
Fotografická sout 2009
Fotografická sout - 2007
Vánoní fotografická sout - 2006/2007
Prázdninová fotografická sout - 2006

 

Sout byla ukonena. Momentáln neprobíhá ádná nová sout.

 


Fotosout


Sout probíhá v msících erven a srpen 2012.
V záí 2012 budou zveejnni vítzové.

 

Hlavní cenou soute jsou 2 poukazy na týdenní rekondiní pobyt ve Wellness Hotelu MAS***
Termín pobytu si dohodne výherce s Hotelem MAS.

 

2. – 10. cena - vcné ceny (píslušenství k PC, léebná kosmetika, dekoraní pedmty)Do soute o ceny budou zaazeny všechny fotografie splující zadané téma. Do soute se mohou zapojit všichni registrovaní lenové.

Sout se týká tchto tématických okruh:

Moje nejhezí dovolená
Slunce/paprsek/kontrasty
Fauna / flóra

Registrovaný návštvník me vloit kadý msíc 3 fotografie.


Pravidla soute:
Soute se mohou zúastnit pouze registrovaní lenové
Sout je urena amatérm
Hlasovat me kadý návštvník portálu SeniorTip.cz
Úastníkem soute se stává kadý, kdo vloí fotografii (ve formátu JPG)
Poadatelem soute je Spolenost senior, ob. sdruení (dále jen poadatel)
Do hodnocení soute bude zaazen kadý úastník, který splní pravidla této soute. Poadatel je oprávnn vyadit ze soute fotografie, které:
- budou obsahovat prvky násilí i erotické prvky v rozsahu pekraujícím pípustnou míru nebo míru vhodnou pro zamýšlený úel,
- budou porušovat i by mohly porušovat práva tetích osob, i budou obsahovat prvky, jejich uití anebo šíení by porušovalo práva tetích osob,
- které budou v rozporu s tmito pravidly,
- které budou (i jejich uívání by bylo) jinak v rozporu s eským právním ádem, veejným poádkem i dobrými mravy.
Vloením soutní fotografie úastník potvrzuje své autorství a souhlas ke zveejnní.
Hlasování – poet pidlených hlas nemá vliv na umístní v souti. Ceny budou slosovány.
Uivatel, který provádí vkládání obrázku je zodpovdný za jeho obsah.


Výherci budou o výhe vyrozumni na stránkách www.seniortip.cz po ukonení soute.
Organizátor soute si vyhrazuje právo kdykoliv v prbhu trvání soute pozmnit pravidla i sout úpln zrušit bez udání dvodu.
Úastí v souti vloením fotografie vyjaduje úastník souhlas s pravidly a podmínkami soute.

Ceny do soute vnovali:

   Wellness Hotel MAS*** Sezimovo Ústí

 

   Spolenost senior, obanské sdruení

 SvetHostingu.cz - webhosting, serverhosting, domény
a další…


Všem dárcm dkujeme!

Vyhlášení vítz soute

Ve Spolenosti senior bylo provedeno veejné slosování cen Fotosoute s Wellness hotelem MAS***
Jména výherc jsou uvedena v poadí jak byla vylosována.

1. cena - týdenní rekondiní pobyt ve Wellness Hotelu MAS***
Eva Machová

2. a 10. cena (píslušenství k PC)

Zdenk Jeklovec
Karla Adamcová
Zdenka Tureková-Dolealová
František Blabla
Eva Macháová
Jindra Válková
Jana Trojanová
Dušan Herfort
Libuše Wernerová


Všem výhercm blahopejeme!
Upozornní pro výherce: Pro zaslání výhry je poteba sdlit aktuální poštovní adresu na info@seniortip.cz ! Ceny nevyzvednuté do 15. 10. 2012 propadají ve prospch dalších soutí! 

Za tým www.seniortip.cz
Ludmila Holubová

Obrázky pro jednotlivé msíce: (obrázky zobrazíte kliknutím na konkrétní msíc)