Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vilm,
ztra Maxmilin.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Spojený vlastenec
Bunkrolog Jan Polášek má hodn pevného koníka
      
 O pevnosti Slezska, které nás za první republiky mly chránit ped okupanty ze severu, se dnes stará hrstka nadšenc. Pedevším jejich zásluhou se v Hluín-Darkovikách nachází ucelený a funkní komplex, který za rok navštíví desítky tisíc návštvník. Kadoron se zde ve spolupráci s Armádou R poádá ukázka boj o pevnosti. Nestorem všech bunkrolog v naší republice je tyiaosmdesátiletý Jan Polášek.
Povídám si s ním v pro nj typickém prostedí,  vojenské palandy, svícen z dlové nábojnice, oprýskaná lampa a všude beton.    
„Základy  pevnosti  MO-18 Obora jsou a v hloubce pti metr,“ íká. „A pln funkní studna má hloubku padesát metr.“ 
Promite, co vás pivedlo k tak netradinímu koníku, jako jsou vojenské pevnosti?
„Mám tch koník víc – auto, moto, kino, rádio, foto, ale to všechno s bunkry souvisí. Co m pivedlo? Vlastenectví. Vím, e dnes u tento pojem ada lidí ani nechápe, ale já ml otce, matku, knze i uitele opravdové vlastence. Vštípili mi, e kde se lovk zrodí, tam se hodí a musí se starat. Stavby bunkr jsem vnímal jako kluk, protoe náš rodinný pítel pan Josef Procházka byl jejich stavbyvedoucím od Bohumína a po Kozmice a spolupracoval s vojáky. Pak pišel Mnichov, spojenci nás vypláchli… Málokdo si dnes uvdomuje, e našimi skutenými spojenci byli jen Rumunsko a Jugoslávie, ty zem odolaly jak Hitlerovi, tak Stalinovi.“
Pomrn astá otázka historikm zní: myslíte, e bychom se ubránili?
„Nebýt zrady spojenc… kdo ví? Naše strategická, technická, kulturní i morální úrove patila mezi nejvyšší v Evrop. Profesor Bechyn uril postupy technologické a stavební postupy, mli jsme cementárny, elezárny, odhodlané lidi. Navzdory zrad jsme mli nadji.“
Jaký byl stav pevností po válce?
„Nmci nejdíve roztrhali zvony na pevnostech, demolovali je a vykradli. V roce 1944 se pak paradoxn bránili v bunkrech ped sovtskou a naší armádou. S nkolika páteli jsme se po válce rozhodli, e aspo nco dáme do pvodního stavu. Pracoval jsem tehdy jako technik u Státního filmu, pozdji u krajského Filmového podniku. Mimochodem, Severomoravský kraj ml v té dob 400 kin. Ml jsem hodn sluebních cest, pi kterých jsem si stav všech bunkr mohl zmapovat, a zárove pevnosti v Darkovikách doplovat pvodní technikou.“
Co vám v této innosti dalo nejvíce zabrat?
„Napíklad turecké hospodáství a pesvdovaní potentát, aby pomáhali myšlence vlastenectví. Tenkrát byla opravdu jiná doba, Vlastence generála Píku popravili vlastní lidé. Knz Dr. Ladislav Kubíek, který ve Svinov postavil kostel Krista krále, byl vznn a pronásledován. Naproti tomu, vdy se našli lidé, kteí pomohli. Teba bez  tehdejšího editele Muzea osvobození v Ostrav Alfonse Beziny bychom areál v Darkovikách stí dali dohromady. V roce 1987 se nám podail „majstrštyk“, kdy jsme pesthovali tyiadvacetitunovou a tém padesátitunovou kopuli z Orlických hor. S velmi dobrými kolegy  Janem Guanem a  Petrem Kuchaem jsme je hned usadili podle pvodních plán. Dnes nám ve všem  pomáhá Slezské zemské muzeum v Opav vele s editelem dr. Kalusem".  
Mete zhodnotit, co vám neobvyklý koníek dal a vzal?
„Dal mi revma – prostory v bunkrech jsou studené a vlhké. Obas jsem se musel pohádat, ale to patí k vci. Ovšem dal mi také sebeuspokojení a pocit, e dalším generacím pedáváme hmatatelnou památku. Moná se budete divit, ale já jsem v bunkrech strávil i svatební cestu. Jednu sobotu jsme se s Miluškou vzali a v nedli u jsme cestovali po pevnostech, i do Osoblahy a Jindichova".
Poslední otázku mám a ponkud intimní: ím to je, e k úsmvu máte poád blízko a vyzauje z vás inorodost?
"Jsem spokojený. Bh mi mnohokrát drel palce. Opravdu, kdybych se ml znovu narodit, chtl bych proít práv takový ivot, jaký jsem proil. A moc se tším na manelku. A dostanu „povolávací rozkaz“, ona se m urit zeptá: kdes byl tak dlouho?“           
 Jií Muladi