Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ferdinand,
ztra Kamila.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

JAZYKOVÝ KOUTEK
aneb co se nám u z hlavy vykouilo
 
Ped njakým asem se v komentáích pod vyprávním o souboji malého Vietnamce Taie se záludnostmi eštiny objevil nápad, aby se souástí magazínu stal jazykový koutek, který by pomohl omést prach z vdomostí, které jsme kdysi ve svém dtství do hlav pracn vpravili. A kdy se na osobu, která tento nápad vypustila z úst, nesneslo hromobití, byl nápad rozšíen o dotaz, zda bych se jazykového koutku neujala já. Ba dokonce se našla i taková „šprtka“, která slibovala, e si oee tutiku a posadí se do první lavice, aby jí neušlo ani slovo! (Zapomnla ovšem, e nejvtší „šprti“ sedí v lavici poslední a nevyznaují se oezanou tutikou, nýbr pytlíkem ovoce z vlastní zahrádky poloeným nenápadn na uitelský stolek…) Nu co! Mateština m ivila po nkolik desetiletí, tak se o takové malé poradenství pokusím. A kdy tenái nebudou spokojeni i pomine zájem, jazykový koutek prost skoní…
 
MALÝ TESTÍK  ukáe, kdo má v hlav uivo 3. tídy a kdo tam má mezery…
 
Moji milí áci,
 
prázdniny uplynuly jako voda v horské bystin a my u jsme nabhli do nového školního roku. Prázdninové vánky však asto z ákovských hlav ást nabytých vdomostí vyfoukají a zbytek s sebou odnesou vody koupališ. Abyste se pesvdili, jaký osud postihl vdomosti ve vašich hlavách, vyešte si následující test obsahující pravopisné jevy, které jsme v minulém školním roce probrali.
 
Zamte se na slova vytištná tun. Nkterá jsou napsána správn, jiná obsahují chyták . Pokuste se chyby odhalit a slova, která chyby obsahují, napsat správn. Tato slova pak najdete v ešení za testem. Nepochybuji o vaší poctivosti. Jist si správnost svého ešení zkontrolujete, a budete mít test vypracovaný, protoe nepochybn není ve vašem zájmu, abyste obelhávali sami sebe. Za testem také najdete ohodnocení  svých znalostí eského pravopisu.
Pipraveni? Tak tedy hodn úspch!
 
1. Nejjednoduší  by bylo, kdyby sis vzpoml    , v kolik hodin ranní autobus odjídí.
2. Kdy  kytarista uhodil do strun, pozbíral jsem všechnu odvahu, vztal jsem ze idle a zaal      zpívat.
3. Zkušen uchopil skumavku, protepal její obsah, prohlédl si ho proti svtlu, ale zejm      
    nebyl s výsledkem svého výskumu spokojen.
4. Snaili jsme se v paíšských obchodech dorozumnt  nmecky, ale francouští  obchodníci
    pro naše snahy nejevili ádné porozumní.
5. Uvdome si, e naši sportovci dobili v Pekingu cenné medaile.
6. V týdeníku Kvty jsem si peetla lánek o Jelenním píkopu v Praze.
7. Kup m v obchod kousek mkého  sýra a hlávku raného salátu.
8. Jejich obtí bylo velé, ale zdálo se m, e mezi nimi vládne njaké napjetí.
9. Tamnjší  krkonoští  obyvatelé jsou schopni obtí, aby netknutou pírodu ochránili.
10. Mi  to neíkej, já vím, e jeho rozhodnutí asto bývají bezubá.
11. Záhon osázený pomnkami tvoil rovnoramenný trojúhelník.
12. Kde jinde bys chtl mlýt obilí ,kdy ne ve mlýn?
13.  Kdy napíšeme tuto vtu, budeme ji sto urit, kdo z koho.
 
Peetli jste si všechny vty pozorn? Jestlie jste si svým ešením jisti, podívejte se do následujících výsledk a zjistíte, kde na vás byly nastraeny chyby.
 
SPRÁVNÉ   EŠENÍ
 
1. Nejjednodušší……vzpomnl…
2. …posbíral… vstal…
3. …zkumavku…výzkumu…
4. …paíských…dorozumt…francouzští…
5. Uvdomme si… dobyli…
6. …o Jelením …
7. Kup mn…mkkého…
8. …objetí…zdálo se mn…naptí…
9. Tamjší krkonošští…
10. MN to neíkej…bezzubá.
11….pomnnkami…
12. …mlít…
13. … (budeme) s to…  kdo s koho.
 
V testu na vás íhalo 38 pravopisných jev.
 
HODNOCENÍ
 
Jestlie jste nechybovali vbec nebo pouze jednou, pak vám blahopeji, vaše znalosti jsou výborné.
Chvalitebné znalosti má ten, kdo chyboval ve 2 a  5 pípadech.
Jako dobré lze oznait znalosti toho, kdo se dopustil 6 a  10 chyb.
Ten, kdo udlal  11 a  19 chyb, má znalosti pouze dostatené.
No a ten, na jeho kont lze najít 20 a více chyb, by se ml radji poohlédnout, zda letošní 3.b nepijímá ješt áky…
Míla Nová
Taioviny - 1
Taioviny - 2
Taioviny - 3
Taioviny - 4
Taioviny - 5
Taioviny - 6
Taioviny - 7
Taioviny - 8
Taioviny - 9
Taioviny - 10
Taioviny - 11
Taioviny - 12
Taioviny - 13
Taioviny - 14
Taioviny - 15
 
 
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná (B,L)
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná po (M,P,S)
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná po (V,Z)
Jazykový koutek - m/mn
Jazykový koutek - psaní b/bje, v/vje, p
Jazykový koutek - zdvojené souhlásky
Jazykový koutek - pedloky s/z
Jazykový koutek - pedpony s/z/vz
Jazykový koutek - dvojice slov
 
Za perlami Francie - 1
Za perlami Francie - 2
Za perlami Francie - 3
Za perlami Francie - 4
Za perlami Francie - 5