Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Kamila,
ztra Laura.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

JAZYKOVÝ KOUTEK
aneb co se nám u z hlavy vykouilo
 
Ped njakým asem se v komentáích pod vyprávním o souboji malého Vietnamce Taie se záludnostmi eštiny objevil nápad, aby se souástí magazínu stal jazykový koutek, který by pomohl omést prach z vdomostí, které jsme kdysi ve svém dtství do hlav pracn vpravili. A kdy se na osobu, která tento nápad vypustila z úst, nesneslo hromobití, byl nápad rozšíen o dotaz, zda bych se jazykového koutku neujala já. Ba dokonce se našla i taková „šprtka“, která slibovala, e si oee tutiku a posadí se do první lavice, aby jí neušlo ani slovo! (Zapomnla ovšem, e nejvtší „šprti“ sedí v lavici poslední a nevyznaují se oezanou tutikou, nýbr pytlíkem ovoce z vlastní zahrádky poloeným nenápadn na uitelský stolek…) Nu co! Mateština m ivila po nkolik desetiletí, tak se o takové malé poradenství pokusím. A kdy tenái nebudou spokojeni i pomine zájem, jazykový koutek prost skoní…
 
 
Psaní  m / mn
aneb Zapomnli jste pravopis m/ mn? Tak je nejvyšší as, abyste se zase rozvzpomnli!
 
Chybné psaní tvar zájmena, tedy tvar  m, mn, patí k nejoblíbenjším chybám ák snad u od poátk písma. Pitom pro toho, kdo ovládá pádové otázky, by správný tvar neml být problém.
Tvar m (který té me být zastoupen tvarem mne – bez háku!) píšeme ve 2.pád(koho,eho?) a v pád 4. (koho, co?). Dobrou pomckou se nám tady stávají také tvary zájmena „ty“ – t / tebe.
Take nap.: Pozoroval m ( jako pozoroval t), ale dlal, e se na mne ( jako na tebe) nedívá. (Koho, co pozoroval? Na koho,co se nedívá?)  Ptal se m ( jako ptal se t), jestli tam me jít beze mne ( jako bez tebe ). (Koho, eho se ptal? Bez koho, eho tam me jít?)
Všimli jste si?  Jestlie ped zájmenem stojí pedloka (na, bez…), dáváme pednost tvaru  mne (m je ovšem taky správn).
 
Tvar  mn píšeme ve 3.(komu, emu?) a 6.pád (o kom, o em?).
POUZE ve 3.pád existuje i tvar mi. Avšak tvar  mi  nikdy nestojí na zaátku vty!!!
Take nap. : Mi to neíkej! = NESPRÁVN  x   Mn to neíkej! = SPRÁVN
Mi do toho nic není. = NESPRÁVN  x  Mn do toho nic není. = SPRÁVN
I tady si meme pomoci tvary zájmena „ty“ – tob/ ti.
Nap. : Mn Jana napsala(jako tob napsala) , e mi/ mn (e ti/tob)  u neví. (Komu, emu napsala? Komu, emu neví?)  Bavili se o mn ( jako bavili se o tob) , jako bych tam nebyla. (O kom, o em se bavili?)
 
A nakonec bonus pro ty, kdo mají rádi ísla:  m se skládá ze 2 písmen, take se uívá ve 2. a 4.pád  x  mn se skládá ze 3 písmen, take se uívá v 3. a 6. pád.
 
U píslovcí utvoených od pídavných jmen si pomáháme tvarem píslušného pídavného jména. Jestlie ve tvaru pídavného jména  N  v pípon slyšíme, píšeme  N  i v píslovci.
Nap.: sebevdomý lovk   -   chová se sebevdom
           soukromý pozemek   -    vyešili to soukrom
           zejmý nedostatek     -    zejm to neumí
                                              X
          rozumný lovk          -    chová se rozumn
          skromný dárek            -    mluví skromn
 
POZOR!  Slovo tamjší  píšeme  -m- , protoe bylo utvoeno od slova  „tam“, nikoli „tamní“.
 
Váháme-li, zda psát –m- i –mn- ve slovesných tvarech a slovech odvozených, vezmeme si na pomoc tvar 3.os. pítomného asu:
umí --- umt, uml … um
rozumí--- rozumt, rozuml … porozum
uzem(anténu) --- uzemnit, uzemnil, uzemnní  atd.
 
A na úplný konec primitivní, ale uitená íkanka:
 
Já jsem na to zapomnl.
Kdy jsi mi to pipomnl,
rychle jsem si vzpomnl
a v mé hlav vznikla domnnka,
e ta kytka je pomnnka.
 
 
Zapamatovali jste si ji? Pak máte pohromad všechna ošemetná slova, v nich  se v pravopise skupiny –mn-  asto chybuje. (A kdybyste ji náhodou zapomnli, mete uít i „neškodné“ tvary  zapomenul, pipomenul, vzpomenul.)
Míla Nová
Taioviny - 1
Taioviny - 2
Taioviny - 3
Taioviny - 4
Taioviny - 5
Taioviny - 6
 
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná (B,L)
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná po (M,P,S)
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná po (V,Z)