Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

JAZYKOVÝ KOUTEK
aneb co se nám u z hlavy vykouilo
 
Ped njakým asem se v komentáích pod vyprávním o souboji malého Vietnamce Taie se záludnostmi eštiny objevil nápad, aby se souástí magazínu stal jazykový koutek, který by pomohl omést prach z vdomostí, které jsme kdysi ve svém dtství do hlav pracn vpravili. A kdy se na osobu, která tento nápad vypustila z úst, nesneslo hromobití, byl nápad rozšíen o dotaz, zda bych se jazykového koutku neujala já. Ba dokonce se našla i taková „šprtka“, která slibovala, e si oee tutiku a posadí se do první lavice, aby jí neušlo ani slovo! (Zapomnla ovšem, e nejvtší „šprti“ sedí v lavici poslední a nevyznaují se oezanou tutikou, nýbr pytlíkem ovoce z vlastní zahrádky poloeným nenápadn na uitelský stolek…) Nu co! Mateština m ivila po nkolik desetiletí, tak se o takové malé poradenství pokusím. A kdy tenái nebudou spokojeni i pomine zájem, jazykový koutek prost skoní…
 
Provrka znalostí  (navzdory pání 3.b)
 
Ovládáte pravopis i/ y v koncovkách podstatných a pídavných jmen?
 
Doplte i/y, í/ý a do závorky napište odvodnní podle následujícího vzoru:
 Vpedu se pásly  antilopy (eny), zezadu se ozval lví (jarní) ev.
 
1. Všechny tyi zdi ddekov-  chalup-  byly porostlé ps-m vínem.
2. Karlouš se chlubil rov-m mobilem.
3. Nad sousedov-m polem se vznášeli dva drav-  sokol-.
4.  Prav- vel-  med je vemi zdrav-.
5. Pozoroval jsem rychlé orl-, ale najednou mou pozornost upoutal velbloud se
dvma hrb-.
6. Rád se bavil s vesel-m-  pátel- , ale  k Pavlov-m rodim se choval chladn.
7. Zdenika chtla umýt tabul-  , ale ob houb-  nkam zmizely.
8. Ped dvma nov-m-  dom- rostly mladé strom-  : vrb- a líp-.
9.  Oba vtrolam-  byly tvoeny urostl-m-  topol-.
10. Stébla tráv-  byla poseta kapkam-  ros-  jako drobným-  drahokam-.
 
Jestlie jste doplnili vynechané i/y, í/ý  a poádn si  doplnné tvary zkontrolovali, mete si svoje dílo porovnat se správným ešením:
 
1. …ddekovy (matiny) chalupy (eny)….psím(jarním)…
2. …rovým (mladým)…
3. …sousedovým (matiným)…. draví (mladí) sokoli (páni)…
4. …pravý (mladý)  velí (jarní)…zdravý (mladý)
5. …orly (pány)… s hrby (hrady)…
6. …s veselými (mladými) páteli (mui)…k Pavlovým(matiným)…
7. …tabuli (ri) … houby (eny)…
8. … novými (mladými) domy (hrady)…stromy (hrady): vrby (eny)a lípy (eny)…
9. …vtrolamy (hrady)…urostlými (mladými) topoly (hrady)…
10. …trávy (eny)…kapkami (enami) rosy (eny)… drobnými (mladými) drahokamy (hrady)…
 
Hodnocení:
 
0 – 1 chyba   = výborn
2 – 3 chyby   = chvalitebn
4 -  6 chyb    =  dobe
7 -10 chyb    =  dostaten
11 – moooc chyb =  Lituji, ale je poteba ob lekce prostudovat znovu!
 
Poznámka: 
I chybné odvodnní poítejte za chybu!
 
Míla Nová
Další lánky autorky:
Taioviny - 1
Taioviny - 2
Taioviny - 3
Taioviny - 4
Taioviny - 5
Taioviny - 6
Taioviny - 7
Taioviny - 8
Taioviny - 9
Taioviny - 10
Taioviny - 11
Taioviny - 12
Taioviny - 13
Taioviny - 14
Taioviny - 15
Taioviny - 16
Taioviny - 17
 
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná (B,L)
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná po (M,P,S)
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná po (V,Z)
Jazykový koutek - m/mn
Jazykový koutek - psaní b/bje, v/vje, p
Jazykový koutek - zdvojené souhlásky
Jazykový koutek - pedloky s/z
Jazykový koutek - pedpony s/z/vz
Jazykový koutek - dvojice slov
Jazykový koutek - malý testík
Jazykový koutek - podmiovací zpsob