Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Valdemar,
ztra Vilm.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

BÁJENÁ PROVENCE - 4
Den tetí - dopoledne
ARLES, SAINT- RÉMY- DE - PROVENCE
 
Ráno tetího dne našeho putování po Provenci navozuje dobrou náladu. Paela je zapomenuta a chutná snídan a pkné poasí dobrou náladu jen podtrhují. Opouštíme Hotel baladins (tento nápis se skví nad vchodem – a stejný nás bude provázet i v dalších místech našeho noclehu) opt o pl deváté a jedeme jen zcela krátce. Parkovišt, kde zanecháme autobus, leí vedle zbytku starých mstských hradeb a ásten zachovaný mohutný korpus ve se pro nás stane orientaním bodem.
 
Pozvolna procházíme starobylými mstskými ulicemi a ulikami, prohlédneme si i pozstatky proslulých Konstantinových lázní, zastavujeme se  u  Théátre Antique, lépe - u toho, co z nho zbylo, a neomyln smujeme k nejvtší zajímavosti msta- k amfiteátru (Les Arénes Romaines).
 
Arles, msto, kde dnes ije asi 50 000 obyvatel, se rozkládá na ece Grand Rhóne, nkolik kilometr jinji od místa, kde se oddluje Petit Rhóne. V novjší dob získalo svou proslulost hlavn díky tomu, e v nm il  v letech 1888-1889 Vincent van Gogh, ale svou nejslavnjší éru zailo po roce 49 p.n.l., kdy Caesar  podporovaný Arlesany obsadil a vyplenil Marseille. Arles se pak rychle stalo hlavním pístavem kraje a v prbhu dalších 150 let si vydobylo úasný amfiteátr pro více jak 20 000 divák a divadlo pro 12 000 osob, aby se lid ml kde bavit. Oboje plní svj úel dodnes. V malebných troskách divadla se hraje peván v dob arleského festivalu na pelomu ervna a ervence.
K monumentu, jím amfiteátr dodnes bezesporu je, jsme došli bhem pl hodiny. Pedstavte si stavbu o rozmrech 136 na 107 metr, o dvou vysokých patrech, z nich kadé má 60 oblouk. Pi prchodu niší pasáí jsme si povšimli tunel, jimi byla do arény nahánna dravá zvíata pi gladiátorských zápasech. Dnes se tady konají býí zápasy a rzné festivaly a duch románské doby tady prost ije.
 
Od amfiteátru se vydáváme ke kostelu St. - Trophime. Po cest nám stále nco pipomíná fakt, e jsme ve mst, je je spojeno s osudem Vincenta van Gogha. V obchdcích se suvenýry nacházíme námty z van Goghových obraz na tch nejrznjších pedmtech, ped obchdky vlají trika s motivem svtoznámých slunenic. Na Place du Forum míjíme kavárnu Café de la nuit, je byla restaurována podle  van Goghova obrazu. Jen „lutý dm“, v nm malí bydlel a v nm si také v záchvatu šílenství uízl ucho, nenajdeme. Byl za druhé svtové války znien a u nikdy nebyl obnoven.
 
Picházíme na Place  de la République, na jeho horní stran nás vítá pekrásn zdobený, nedávno renovovaný portál katedrály St. - Trophime, který pochází z 12. století. Chrám, zasvcený prvnímu biskupovi v Arles, je nádhernou ukázkou provensálského románského stylu. Ne vejdeme dovnit, upoutá naši pozornost o kousek ní na námstí stojící štíhlý a vysoký obelisk, který s sebou pivezl  Caesar z Egypta a který ml být postaven v ímském cirku, v cíli závodu voz. Vnitek katedrály tone v píšeí, v nm o to více vyniká krása vitráí chrámových oken. Najdeme tam nádherná sousoší s námty z konce Kristova ivota, jednoduchou a vzdušnou výzdobu, umlecky upravené kvtiny. Kdy vyjdeme na proslunné námstí, všimneme si i rázovitých postaviek, které se na námstí usadily: u obelisku se na zemi rozloila skupinka mladík, my bychom ekli tramp, doprovázených velkými psy, kteí viditeln znepokojují psíka, který si pro jistotu vyskoil na laviku, ne ní sedí jeho panika-„dáma v erném“. Je obleena v erném, zejm slavnostním odvu asi z 2. ple 19. století, obliej jí stíní erný slamný klobouk a v ruce drí zdobný erný vjí. Krom vylekaného psíka ji provázejí další dva hafani, které však cizí psi nechávají v klidu. Dáma je zejm zvyklá na fotografování, je asi jednou z místních atrakcí.
 
Vcházíme do kláštera St.-Trophime. Zde zhlédneme kíovou chodbu, je byla pro svou krásu zahrnuta do seznamu kulturního ddictví UNESCO. Vyjdeme i nahoru na ochoz chodby, který nám skýtá nový pohled na komplex katedrály a kláštera. Na píjemném míst chvíli pobudeme, ale blíí se poledne a je poteba se vydat  k dalšími cíli. Tím je Saint-Rémy-de-Provence. Cestou k autobusu procházíme trištm, které drádí naše smysly spoustou barev a vní. Na jedné obrovské pánvi zahlédnu i povdomou lutou rýi paely, a tak ji radji obcházím obloukem.
 
Po cest se z autobusu snaím fotografovat blavé skály, je lemují tento úsek cesty. Kdy dojedeme do St.-Rémy na parkovišt, potkává nás druhá smla v poadí. (Tou první byl vera pád jedné úastnice zájezdu ze strmých schdk autobusu, co jí vyneslo pohmodný kotník a nutnost vybírat si jen ty cíle, kam se mohla dobelhat.) Vjídíme na docela prostorné parkovišt, kde v té dob stojí jen pár osobních aut. Ve chvíli, kdy náš šofér popojídí, aby autobus co nejmén pekáel ve vjezdu, rozhodl se idi audiny, e bude couvat. No, couvl! Pímo do levého pedního rohu našeho autobusu. Jeho milákovi se nestalo nic, ale náš autobus to odnesl promáklinou. (Oprava prý pijde na 60 tisíc K prozradil nám prvodce pozdji.) I nastalo vyizování a vysvtlování, pi nm bylo teba našeho pana Jaroslava, a tak jsme byli odesláni, abychom se zatím v nedalekém areálu kochali zachovalým triumfálním obloukem, který byl vybudován snad na poest dvou vnuk císae Augusta, a mohutným mauzoleem. Mauzoleum však bylo ped našimi dychtivými zraky ukryto z velké ásti v lešení, take jsme se pokochali celkem rychle. Naštstí náš prvodce mezitím dorazil a mohli jsme pokraovat dál. Procházíme starou ástí msteka a tady, v ulice tak úzké, e fotoaparátem nelze zabrat celou výšku domu, se náš prvodce zastavuje ped prostým, úzkým patrovým domem a upozoruje nás na malou pamtní desku. Na ní se doítáme, e v tomto dom se 14.prosince 1503 narodil  Michel de Nostredame zvaný Nostradamus, astrolog. A po této zastávce  ji smujeme k autobusu, který nás popoveze k bývalému augustiniánskému klášteru Saint-Paul-de Mausole, od roku 1807 léebnému ústavu, kde se léil i Vincent van Gogh.
 
Ale  tato ást programu si zaslouí víc prostoru, a proto se sem vydáme a píšt.
Míla Nová
 
 
Další lánky autorky:
Taioviny - 1
Taioviny - 2
Taioviny - 3
Taioviny - 4
Taioviny - 5
Taioviny - 6
Taioviny - 7
Taioviny - 8
Taioviny - 9
Taioviny - 10
Taioviny - 11
Taioviny - 12
Taioviny - 13
Taioviny - 14
Taioviny - 15
 
 
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná (B,L)
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná po (M,P,S)
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná po (V,Z)
Jazykový koutek - m/mn
Jazykový koutek - psaní b/bje, v/vje, p
Jazykový koutek - zdvojené souhlásky
Jazykový koutek - pedloky s/z
Jazykový koutek - pedpony s/z/vz
Jazykový koutek - dvojice slov
Jazykový koutek - malý testík
Jazykový koutek - podmiovací zpsob