Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vavinec,
ztra Zuzana.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Jak ijeme, tak ídíme
 
Nový silniní zákon, od nho  ministr  dopravy se svými odborníky, jako i zákonodárci, oekávali vtší káze na silnicích, mén nehod, mrtvých a zranných, platí u pes tyi msíce. Pokud by Policie R opravdu na dodrování zákona dohlíela a jeho porušování dsledn penalizovala, mohlo dojít k trvalé náprav. Nestalo se tak a snad ani nemohlo. Stávající pomry na silnicích jsou toti pouze hlubokým odrazem pomr ve spolenosti. Svým chováním na silnici idii vyjadují svj vztah k okolí, k ostatním spoluobanm i k celé spolenosti.
Nedodrování pravidel silniního provozu je souástí obecné neúcty k zákonm, které poetná ást obyvatel povauje za zbytené omezování osobní svobody a je ochotna dodrovat jen ty z nich, které uzná za vhodné, nebo které slouí k osobnímu zvýhodnní. Z naší ateistické spolenosti se vytratila výchova ke slušnosti a léta totality z mnohých udlala mistry v obcházení zákon  a v jejich nedodrování. Ti, co nedbali na tradiní morálku a slušnost, a komunistický reim podporovali, byli odmnni lepším startovním polem v nových zaátcích, a tm, kdo zloinný reim dokonce vytváeli, se nic nestalo. A pokud ji jsou v dchodu, jsou na tom lépe, ne ti, kdo si zachovali tvá a nekolaborovali. Toto neblahé poselství, e kašlat na morálku a zákony se vyplácí, se skrývá v obecném podvdomí a vytváí základ chování nejen mnoha podnikatel, ale i poetných úastník silniního provozu.
Jestlie idi soustavn porušuje rychlostní limit, a takových je opravdu mnoho, je to výrazem jeho sobectví a namyšlenosti. Cítí se být dleitjší ne ostatní, a na rove tm, kteí smjí ze zákona jezdit s majákem a s pedností v jízd. Ochotu respektovat pravidla povauje za slabost, která písluší jen neúspšným.
astým zlozvykem je zbytené pedjídní. Poskytuje pvodci pocit vítzství a pokoení mén rychlého a ukáznného idie. Je to vlastn podvdomá kompenzace komplexu méncennosti, podobn jako volba velkého a luxusního vozu, která má zdraznit vysoký sociální status majitele. Obvykle tak idi drahého vozu vnitn pociuje  potebu pedjet lidovjší vz, i kdy ten jede maximální povolenou rychlostí. Nedostatek asu nebývá tím rozhodujícím initelem, v obci na nejbliší kiovatce obvykle stojí s pomalejším vedle sebe a ekají spolu na zelenou. Je to výrazem nynjšího dravého ivotního stylu, v nm jde o to, druhého napálit a peválcovat.
 Zárove však  takový idi hlásí svtu, e je neodpovdný, protoe pedjídní patí mezi nejnáronjší idiské disciplíny. Chceme-li pedjet, musíme brát v úvahu rozhled a viditelnost, situaci za sebou, situaci ped pedjídným, rychlost vlastního vozu a jeho schopnosti akcelerovat, rychlost pedjídného vozidla, potebnou dráhu pro pedjídní, vzdálenost a rychlost protijedoucího vozidla, sklon, šíku a povrch vozovky, vodorovné i svislé dopravní znaení. Je toho dost, a to vše musí idi zhodnotit ve zlomku sekundy. Zapomene-li na nco a  špatn odhadne situaci, tzn. eeno s psychology, e situaní zát pesáhne jeho situaní kapacitu, me dojít k nesprávnému rozhodnutí o pedjetí. Následkem je zoufalá snaha odvrátit nebezpeí nouzovými manévry anebo - havárie. A k tomu ješt mnohý pan Veledleitý tímá u ucha mobil a eší firemní problémy…
            Nebezpenost pedjídní zvyšuje ješt ta okolnost, e pedjetý, dodrující pravidla, se cítí poníen a nkdy to neunese. Zavsí se za „vítzem“ do nebezpené blízkosti a eká na okamik, kdy mu bude moci „poráku“ oplatit. Taková situace se obas vyskytuje mezi idii kamion, ale té nap., kdy prestiní vz je pedjet vozem mén honosným.
 Také jízda v závsu hodn vypovídá o šoférovi. Signalizuje ostatním, e je nezkušený, e nezná základní idiskou pouku o tom, e bezpený odstup od vozidla vpedu vyaduje, aby na místo, jím projel idi ped ním, nedorazil díve ne za dv vteiny: jinak toti neme vas zastavit,  jestlie idie ped ním donutí situace náhle brzdit. Také se dá takový postup hodnotit jako výraz lehkomyslnosti a nezodpovdnosti. A chtli byste mít takového obchodního partnera? A u ivotního partnera vám to nevadí?
Stává se, e zkušený a odpovdný  idi bezpenou vzdálenost od vozidla vpedu dodruje, ale ten za ním se vehementn do této mezery vecpe. Pedjetému nezbývá, ne vzdálenost znovu upravit s vdomím toho, e se stal obtí hazardéra, který se domnívá, e jemu, v jeho postavení a s jeho vozem, se nic stát neme. Pravda je ovšem jiná. Fyzikální zákony jsou, na rozdíl od tch lidských, neúprosné a potrestají kadé porušení. Nedají se oklamat. Nemají uši – nedají se okecat, nemají  oi – nedají se uplakat, a nemají kapsu – nedají se uplatit.
Ohleduplnost a solidarita je cosi, co se z našeho ivot postupn vytrácí. Slušnost se povauje za slabost. Výrazem toho je zakázané pejídní kolony po tramvajovém pásu nebo po odstavném pruhu, úmyslný prjezd kiovatkou nesprávným jízdním pruhem. Výrazem bezohlednosti me být pedasný návrat do pravého pruhu po pedjetí za dešt, kdy sprška špíny pedjeté vozidlo nejen ohodí, ale nakrátko i znemoní výhled.
Situací na silnici, v nich bezdky odhalujeme svj charakter, je bezpoet. Slušný lovk však zákon dodruje ne proto, e mu hrozí postih, ale práv proto, e je slušný.
V obanském ivot se lidé snaí pedvádt se v nejlepším svtle. Do spolenosti picházejí istí, oholení, pouívají parfém, oblékají se podle módy a chodí ve znakovém obleení. Dávají pednost dám ve dveích, ruku podávají podle vitých pravidel. Snaí se zachovat dekorum, být dvryhodní a rozšiovat potenciální okruh pátel a obchodních styk. Jakmile se posadí za volant a ztratí se v plechové anonymit, odhalí svj opravdový charakter. Vnjší pozorovatelé jim nevadí, jsou pro n bezvýznamní. Pro rozumné spolucestující a okolí však vydávají o sob dleité svdectví.
Pamatujte na to!
Ivo Antušek