Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Kniha mého mládí  a srdce
 
Nkolik výroí se shluklo letos nad tou  mnou u od útlého dtství tolik opeovávanou knihou  a  kterou etlo mnoho minulých  generací na celém svt a také mí souasní potomci: její italský autor Edmondo de  Amicis zemel ji ped sto lety v roce 1908, první svou knihu Vojenské rty (pozdji Vojenský ivot)  vydal  v roce 1868 krátce poté, kdy opustil jako nadporuík po uritém zklamání italskou armádu. Ale za nkolik let se dokal velkých úspch s knihou Srdce (v podtitulu Kniha pro hochy), která pekonala nkolik desítek vydání ve vlastní zemi a peklad ve všech svtových jazycích. Všechny jeho  další knihy  (romány a cestopisy) zstaly v hlubokém stínu této jedinené kníky. Stala se „Mont Blancem“ v literatue pro mláde.  Zapsobila všude svým ušlechtilým humanismem a pedagogickým ideálem. eské tenáe na ni upozornil Jaroslav Vrchlický a poprvé se u nás objevila na sklonku let 1888-89.
 
Mám její eské vydání z roku 1928 v pekladu Františka Petráka, které vyšlo nákladem J. Touimského v Praze – Vršovicích. S velkým rozechvním jsem její stránky  prohlíel  poprvé  pod vánoním  stromkem  ve svých 12 letech v roce 1938. V osudovém roce, kdy se mj tatínek zklamaný a poníený musel v záí vrátit  z hodonínských kasáren, kam narukoval  jako záloník jezdeckého pluku, s ním   peil vánoní taení na Halii a do osvobození v roce 1918. Mobilizace byla zbytená, naši republiku hanebn  zaprodali. Vtší smutek v oích nejen svého otce, ale všech lidí kolem, ve škole a v obci, jsem do té doby neznal.
 
A v tomto hlubokém rozpoloení venkovského kluka, který vnímá citliv všechno, ím ijí jeho maminka, otec, dv sestry,  všechno, o em mu vyprávjí jeho vlastenetí uitelé, všechno, co te a o em pemýšlí i  poslouchá v rozhlase, jakoby se ocitl sám v dji svého  dávného  vrstevníka, chlapce  s nesmírn  velkým srdcem a neobyejnými záitky v jednom  školním roce. Ty jsou navíc umocnny  „povídkami msíce“, které jim ve škole pravideln vyprávl pan uitel: Malý vlastenec z Padovy, Malá lombardská hlídka, Malý florentský písa, Sardinský bubeník, Tatínkv ošetovatel, Romaská krev, Obanská statenost, Od Apenin k Andám, Ztroskotání lodi.
 
Všechny jsem je peetl nkolikrát, stejn tak deníkové zápisky ze sešitu „áka tetí tídy obecné školy v Itálii“, které jeho tatínek uspoádal a on sám pozdji na gymnáziu k nim dodal leccos nového. Sousedky, které k nám chodily drát peí práv tu zimu, na mne naléhaly, kdy jsem se jim snail z kníky nco ve zkratce povdt. „Ne, ti nám to, synáku, a nám to draní lépe utíká...“ Veer co veer jsem etl všechny ty msíní povídky, a mi nad jednou z nich srdce doslova usedalo a maminka mne k sob pivinula, aby nebyly vidt v mých oích slzy... Tak silné dojmy jsem nad tou knihou proíval, a pak  putovala  z ruky do ruky, od soused k sousedm, k mým spoluákm.
 
Zakoupil jsem si i její souasné vydání v pekladu  Tomáše Uchytila, s reprodukcemi vynikajících  originálních devoryt, a které vyšlo v  eském klubu,  v nakladatelství Josefa Šimona. Navíc jsou v nm základní encyklopedická data o dob syna krále Sjednotitele Viktora Emanuela II. a podrobné vysvtlivky k nkterým datm, událostem, jménm a zempisným pojmm. Souhlasím s ediní poznámkou o tom, e kniha Srdce byla mostem pes rozbouené eky asu, e je i nadále vroucným dokumentem o kráse, síle a opravdovosti dtského vidní svta. Její souasné vydání respektovalo italské dobové reálie, zachovalo  patetickou dikci vyprávní, autentinost   morálních apel.
 
A tady vzniká zákonit otázka: najde si toto dílo i dnes svého tenáe?  Kdo pivede souasné  Potterovy odchovance a „prince dvojí krve“ k tomuto dílu? Najdou se takoví? Vdy jsem  sám nové vydání kupoval ji za podstatn sníenou cenu v „Levných knihách“, protoe z dnešních regál  bylo vytlaeno soudobými napínavými a jinak dobrodrunými tituly. Pesto -  a moje pravnuka doroste, rád ji to souasné vydání daruji. Ani srdce  mých dalších potomk nesmí okorat.
 
Miroslav Sígl
 
Edmondo De Amicis - citáty

Láska je vdy nco pibliného, nikoli nco jistého.
Láska je jen to, co nás pitahuje proti naší vli.
Síla je v tom, ne nenávidt, kdy máme k nenávisti dvod.
V tvái eny me být ješt nco krásnjšího, ne co nazýváme krásou, a to ena v zrcadle nevidí.
Z lásky k sob ijeme, z lásky k jiným umíráme.
Blázni, mete prchat ped enami, pece však nemete uniknout jejich lásce.
Jako se víno neopatrným zacházením zlomí v ocet, tak se me láska záhy promnit v nesnesitelnost. Láska je jediný druh vdy, která se obejde docela dobe bez konverzace a korespondence. Velikost lásky je závislá teprve na zpsobu, jakým jí bylo dosaeno.
 
 
Další lánky autora:
Sbratelé MASARYKIAN
Píprava na smrt
Kehká, ale statená
ínský básník promlouvá esky
Z obou stran Šumavy