Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Maxmilin,
ztra Ferdinand.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

JAZYKOVÝ KOUTEK
aneb co se nám u z hlavy vykouilo

 

Ped njakým asem se v komentáích pod vyprávním o souboji malého Vietnamce Taie se záludnostmi eštiny objevil nápad, aby se souástí magazínu stal jazykový koutek, který by pomohl omést prach z vdomostí, které jsme kdysi ve svém dtství do hlav pracn vpravili. A kdy se na osobu, která tento nápad vypustila z úst, nesneslo hromobití, byl nápad rozšíen o dotaz, zda bych se jazykového koutku neujala já. Ba dokonce se našla i taková „šprtka“, která slibovala, e si oee tutiku a posadí se do první lavice, aby jí neušlo ani slovo! (Zapomnla ovšem, e nejvtší „šprti“ sedí v lavici poslední a nevyznaují se oezanou tutikou, nýbr pytlíkem ovoce z vlastní zahrádky poloeným nenápadn na uitelský stolek…) Nu co! Mateština m ivila po nkolik desetiletí, tak se o takové malé poradenství pokusím. A kdy tenái nebudou spokojeni i pomine zájem, jazykový koutek prost skoní…

 

Psaní velkých písmen

v názvech svátk a v místních názvech
aneb

Nový rok a nový rok netrvají stejn dlouho
2.ást

 

Dnes se nejprve zastavíme u nejfrekventovanjších pojmenování svátk a významných dn.
Na rozdíl od dívjšího pravopisu se Vánoce a Velikonoce dnes ji opt píší velkým písmenem (ale vánoní svátky, svátky velikononí).
Jestlie napíšeme pátelm, e jim pejeme šastný Nový rok 2009, pejeme jim šastný pouze 1.leden. Chceme-li jim popát šastný celý nový rok, pak musíme napsat ve spojení nový rok ob písmena malá.
Jednoslovné názvy tradiních svátk píšeme písmenem velkým (Hromnice, Dušiky…), u víceslovných názv významných dn píšeme velkým písmenem jen první slovo (nap. 28.záí slavíme Den eské státnosti).

 

Názvy obcí a mstských tvrtí
Pojmem „obec“ zde oznaujeme msta i vesnice. Všimneme si opt tch, jejich název je víceslovný.
Obecn v názvech mst píšeme velkým písmenem všechna slova krom pedloek, nap. Ústí nad Labem, Nové Msto na Morav, Hradec nad Moravicí, Bystice pod Hostýnem,Dlouhá Lhota u Mladé Boleslav… Tyto pípady jist nebudou dlat potíe nikomu, protoe pojmy Labe, Morava, Mladá Boleslav, Moravice, Hostýn apod. jsou obecn (nebo aspo krajov) známé. Ponkud sloitjší je pravopis víceslovných názv, které obsahují další víceslovný název. Takovým pípadem je nap. známý Kostelec nad ernými lesy. Tady píšeme malým písmenem i slovo „lesy“, protoe Kostelec leí nad oblastí zvanou erné lesy, piem pravopis této oblasti se ídí pravidlem, e se obecn ve víceslovných názvech (krom názv obcí a mstských tvrtí) píše velkým písmenem jen první slovo. (iv si vás pedstavuji, jak se chytáte za hlavu a astujete mne nelichotivými názvy. Ale vydrte! Dalšími víceslovnými názvy se budeme zabývat píšt. ) Take stejným zpsobem budeme psát nap. i Herálec pod ákovou horou, Deštné v Orlických horách, Albrechtice v Jizerských horách apod.

 

Stejným pravidlem jako u názv obcí se ídíme i pi psaní víceslovných názv mstských tvrtí, take píšeme nap. Staré Msto (praské), Nové Msto, Malá Strana, Zahradní Msto (v Praze)…erná Pole, Královo Pole (v Brn) apod.

 

Jestlie název ulice, námstí i budovy zaíná pedlokou, píšeme velkým písmenem tuto pedloku a první slovo, které za ní následuje, nap. ulice U Kostela, ulice Mezi Zahrádkami, námstí Pod Platany, hostinec Na Rku, dm U Bílého jednoroce, lékárna U Zlatého lva apod.


Míla Nová

Jazykový koutek - slova vyjmenovaná (B,L)
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná po (M,P,S)
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná po (V,Z)
Jazykový koutek - m/mn
Jazykový koutek - psaní b/bje, v/vje, p
Jazykový koutek - zdvojené souhlásky
Jazykový koutek - pedloky s/z
Jazykový koutek - pedpony s/z/vz
Jazykový koutek - dvojice slov
Jazykový koutek - malý testík
Jazykový koutek - podmiovací zpsob
Jazykový koutek - provrka znalostí
Jazykový koutek - koncovky slovesných tvar
Jazykový koutek - shoda písudku s podmtem
Jazykový koutek - ostatní zvláštnosti
Jazykový koutek - malá provrka
Jazykový koutek - velká písmena 1. ást