Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vilm,
ztra Maxmilin.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pamtníci, vzpomínejte!
Vzpomínky, které nosíme v hlav mají jednu nevýhodu, dokud je nenapíšeme na papír nebo nevyprávíme, neme do nich nikdo nahlédnout. Je velká škoda  odcházejí-li do nekonena s námi, ani by pouení i radost odevzdaly jiným. V této rubrice se budeme snait zabránit jejich ztrát. Spolu s vámi budeme popisovat djiny všedního dne obyejných lidí od dtství, pes poznávání svta a po pekáky, které pípadn museli pekonávat. Tšíme se na píspvky, které posílejte na info@seniortip.cz   Nemáte-li autorské vlohy, nevadí, vaše píspvky redakn upravíme tak, aby byly tivé.
 
Do jednoho píbhu se te s námi peneste.
Jsou to vzpomínky na píhody, které jsem proívala a proívám s malým  Vietnámkem Taiem, jeho douuji eštinu. Já moje vyprávní nazývám "taioviny"…
 
Tai

Je všeobecn známo, e v kadé trochu vtší eské i moravské obci dnes najdeme vietnamského obchodníka. Ani v našem msteku tomu není jinak. Usadily se tady tyi vietnamské rodiny. Ta první rodina-tehdy vlastn manelský pár- se u nás zabydlela u nkdy v polovin 90. let minulého století. Zaínali v malém stánku na místním trišti, prodávali venku za kadého poasí, a kdy byly v zim ty nejkrutjší mrazy, zahívali se pituleni k sob jako dva naepýení vrabáci. Ona byla tehdy velmi mladá, snad nco málo pes dvacet, vdy úsluná a usmvavá. On vypadal o  dost rok starší, tváil se vtšinou ván a do diskusí se zákazníky se moc nepletl. Spíš se staral o to, aby nevázl písun zboí.

Asi po tyech letech se uvolnila hned za trnicí, na ní prodávali naši Vietnamci, prostorná prodejna. Nezaváhali a konen mli stechu nad hlavou. Rozšíili sortiment, zaalo se jim vést lépe, ale zákazník si váili stále stejn, a i kdy se mezitím v msteku objevila konkurence, jejich obchod nikdy nezeje prázdnotou.Práv naopak – milý úsmv, velká ochota a pi vtším nákupu i drobný „to dárek“ dokáí u zákazník divy.

Za rok poté, co naši Vietnamci získali stechu nad hlavou, zaala se „naše“ Vietnamka kulatit a pak na njaký ten týden zmizela ze scény. Ne však nadlouho. A kdy se vrátila, rozrostlo se zaízení prodejny o dtský koárek, v nm se rozkošnický protahoval rozkošný okatý a a neuviteln hodný Vietnámek. A tak ne se našla paní, která se o malikého Nama zaala starat v dob, kdy jeho maminka byla v obchod, mla prodejna o jednu atrakci víc. Zákaznice se tém do jedné rozplývaly nad roztomilým plavákem.
Ale narozením Nama vietnamská pekvapení neskonila. Kdy ml Nam asi 4 roky, objevil se najednou v prodejn asi desetiletý chlapec  se starším pánem - Vietnamcem, který-a byl v civilu- drením tla a vybraným chováním dával najevo, e prošel kvalitní dstojnickou školou. Ten desetiletý chlapec byl Namv starší bratr, který zstal ve Vietnamu, kdy rodie odletli do Evropy za prací. Vychovávali ho babika a ddeek a ten také chlapce te pivezl za rodii.

Chlapec se jmenuje Tai, dnes je tady u 3 roky, a protoe se te dostal na osmileté gymnázium, chodí ke mn, aby se zdokonalil v eštin. Je to kluk, jak má být - bystrý, zvídavý a ivý, a tak s ním zaívám kadou chvíli njakou píhodu. Však uvidíte!
 
Helma a klíek
V rámci urychlení pesunu se Tai rozhodl, e k nám bude jezdit na kole, akoli cesta pšky by mu trvala sotva 10 minut. A protoe je lovk zodpovdný- a hlavn poslouchá své rodie, nasazuje si i na tuto cestu cyklistickou  helmu. Helma je pkná, s modrou metalízou, a Tai je na ni patin hrdý. Nenechává ji ani u nás v pedsíni, helma musí vdy bhem hodiny trnit vedle nho.

Kdy hodina skoní, dodruje Tai svj pravidelný rituál. Nejprve si dotazem oví, jestli si dobe zapamatoval, kdy má pijít píšt, pak schová sešit, Pravidla eského pravopisu a propisku do batku a pak dojde na helmu. Zálibn si ji prohlédne, sete z ní neviditelné smítko, obadn si ji nasadí na hlavu a utáhne upevovací emínek. Pak vykroí do pedsín obout si boty.

Tady ovšem musím pedeslat, e naše paneláková pedsí je jako dla a navíc velmi úzká, take kdy se Tai pedkloní, aby se obul,  opírá se pozadím o dvee do koupelny a hlava se opírá o  dvee tzv. úklidové skín. A práv v tomto okamiku vdy došlo k havárii. Jak se Tai rychle shýbal, vdy nabral hlavou klíek, který trel ze dveí úklidové skín, a to zadunlo. Hlava však u byla obrnná helmou, take se Taiovi nic nestalo.Kdy se mu to pihodilo poprvé, ponechal situaci bez komentáe. Kdy ale stejn havaroval i pi píští hodin, narovnal se a povídá mi se zadostiuinním: „Tak te u aspo vím, pro ta helmá nosím!“
Míla Nová
Za perlami Francie - 1
Za perlami Francie - 2
Za perlami Francie - 3
Za perlami Francie - 4
Za perlami Francie - 5
 
 
Pobaltí - 1
Pobaltí - 2
Pobaltí - 3
Pobaltí - 4
Pobaltí - 5
Pobaltí - 6
Pobaltí - 7