Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Slavomr,
ztra Zdenk.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Tomáš Mácha:
Vydrí nám ta vláda do švestek, paní Müllerová?


A je to tady, paní Müllerová, nedvra v banky. Peníze a zlato v trezorové schránce je v bezpeí, úspory, jist poctiv nabyté, na útech u nich by nebyly. Vidíte, paní Müllerová, není nad trezor, akorát se zapomnlo, e se souhlasem soudu me policie i do nj. Nevadí, jsou i banky v zahranií, asi to byla jen taková ta ástka pro pípad nouze, pár desítek milión a njaký to kylíko zlata, to se na dovolenou me hodit.

Tak a je to tady, paní Müllerová, tyi ze zadrených, v ele Nagyovou, putují do vazby, pro, páteními slovy premiéra bezdvodn a pro malichernosti. Asi státní zástupce s policií neví, co dlá, e by nevdl ani soud, který o návrhu státního zástupce rozhodl? V naší eské kotlin je pece moné všechno.

Myslíte si, e premiér tušil, e pro souasné události bude mít tak výstiné jméno, Neas? Neas pro nho, neas pro šéfovou sekretariátu, neas pro ódesku, neas pro rebely, neas pro koalici, neas pro dvru.

Výstiné, otázka je, zda s tím poítal, jak se bude jednou jeho jméno hodit pro pojmenování vládní krize. Konec konc, i vláda by se mohla pejmenovat z vlády rozpotové odpovdnosti, na vládu neasu. Moná by to bylo výstinjší, ne jakýkoli jiný pívlastek, který je jí po celé vládnutí pisuzován.


Tolik ministr, ješt ádná polistopadová vláda nemla. Tolikrát ádná vláda nemla na kahánku, a tolikrát ádná vláda, a je to k nevíe, po tolika skandálech, nepeila. ádná polistopadová vláda nebyla doslova a do písmene drena nad vodou pidistranou, která nevzešla z voleb, pebhlíky i nezaazenými, to je jiná.


Tato vláda dokázala nevídané, skoro jako ten americký kouzelník co penášel vagóny a budovy, David Copperfield. Konec konc, za ta pedstavení taky tato vláda brala a bere dost slušné peníze, i kdy si myslím, David Copperfield je na tom s popularitou u široké veejnosti podstatn lépe.


Zase abychom jí, paní Müllerová, nekivdili. No ona je ta naše vláda taky hodn populární, ale bohuel jen mezi koaliními partnery.

V pátek pan premiér v parlamentu vyhlásil, e se jedná o mediáln politický guláš, e sice nemá nic proti orgánm inným v trestním ízení, ale dokud nebudou dkazy, e ho to, co se prezentuje na tiskové konferenci, nepesvdí k tomu, aby odstoupil.

Pašák, nedá se njakejma policajtama zmást nebo zastrašit, nato hlasit volající opozicí, vdy se vlastn nic nestalo. Akorát, u je jak prezident. Ti naši novinái pošpinili tajné sluby, ti policajti jsou ale drzí, fuj, hanba!


Z premiéra se stal nejen neas politiky, ale nový šéf pes kvalitní kuchy, pan Pohlreich asi pjde do dchodu, mediáln politická bramboraka, mediáln politický guláš, to bude nový gastronomický zázrak naší kulináské vlády v ele se šéfkuchaem premiérem.


Tak jsem o tom všem pemýšlel, paní Müllerová, v em je vlastn problém? Vdy se ani tolik nestalo.To, e pítelkyn pedsedy vlády a navíc editelka jeho kabinetu úkoluje generály vojenské výzvdné sluby, to mu vlastn ulehuje v nároném programu pedsedy vlády. Jak jinak by se mohl pak dozvdt, co dlá jeho manelka, kdy on tak tce pracuje, pesvduje lobbisty, chlácholí rebely a dbá na vyrovnaný rozpoet.

 

 

Aby se za celý den nco dozvdla o tom, co dlá jeho manelka v Ronov pod Radhoštm, poté co ho odveze za paní Nagyovou jeho idi, snad aby nezneuíval vládní vozidlo a dalších z jeho okolí, je pece zcela logické, e to musí nkdo sledovat, kdy premiér nemá celý den pro státní povinnosti as. Kdo jiný ne vládkyn kabinetu a e navíc nabízí rebelm za odmnu, kdy odejdou vas z parlamentu, výnosné zamstnáni, to je pece taky normální, kdy by to stihl on? Nezapomeme, e svým odstoupením pijdou rázem o poslanecký plat a další prebendy, jaké uplácení?


Kalousek na to ve státní kase najde peníze a taky bude rád, e vláda bude pokraovat a ani on nepijde o zaslouenou výplatu.

Akorát mi to njak nepijde stejné jako u toho vékae Bárty, ten uplácel své kolegy jednak ze svého a jednak je nenutil odejít z parlamentu, ve své podstat jim dával odmnu, prémie.
Ono je to vlastn úpln stejné, asi jsem to, paní Müllerová, hned na poprvé nepochopil, vdy i Neas to dával ze svých, vdy státní kasa je taky nás všech, tak i trochu Nease i Kalouska.


Tak vidíte, paní Müllerová, vdy vlastn o nic nejde, zvolili jsme si je ve svobodných volbách. Nevolili jsme je sice všichni, a tak nám vlastn nezbývá nic jiného, ne aby nám de facto vládla menšinová vláda. Pro se potom divíme, kdy si v náš prospch dlají, co chtjí a jak chtjí, vdy jsou v podstat neodvolatelní, po nás potopa.


Ješt abych nezapomnl, paní Müllerová, koalice sice zatím drí pospolu, ale paní Karolína u trochu myslí na budoucnost. Jemn naznaila, e se jí ta situace zase tak úpln nelíbí, asi v ní zaíná vítzit právnická fakulta a moná i právo. Nebo e by se jednalo pouze o budoucí politické body? Prohlásila: "Moje dvra v nj klesá pod bod mrazu", a to je zaínající léto. e by první politická sebereflexe v koalici?

Pedseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda je však plný optimismu, obvinní jsou nesmyslná.
Hned se pozná, e je renomovaný právník, vdy napsal i uebnici práva pro školy, pašák, právnická praxe v parlamentu od jeho mládí, vetn studií v prbhu poslaneckých mandát, je na nm znát. Moná, e by si premiér v pípad nejhorším, teda, e by sdlili njaké to nesmyslné obvinní, mohl Bendu vzít za obhájce.


Pozn. redakce: Autor lánku je povoláním advokát


* * *

Fotokoláe pro SeniorTip.cz © Marie Zieglerová

Zobrazit všechny lánky autora