Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Karolna,
ztra Jindich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Fotosout s Cestovní kanceláí LOTOS

 

Ji probhlé Fotoute:

Fotografická sout 2009
Fotografická sout - 2007
Vánoní fotografická sout - 2006/2007
Prázdninová fotografická sout - 2006


Sout probíhá v msících leden, únor, bezen, duben 2011.
V kvtnu 2011 budou zveejnni vítzové.

 

 

Vyhlášení vítz soute:

 

Nebylo vbec jednoduché urit vítze. Ješt štstí, e nám s tím pomáhali odborníci. U kadého úastníka se nejprve vyhodnotila nejlepší fotka. Ty potom ukázaly konené poadí.

 

Prví tyi soutící mli vdy nkolik skvlých fotek a tko se vybírala nejlepší. Ale nkdo prost zvítzit musí, tak mezi prvními tymi nakonec rozhodl los.


1. Odpoledne na Hamerském potoce; Josef Arnošt
2. Východ slunce; Jana Trojanová
3. as se vrátit nedá... ; Miloslav Kíek
4. Kry táhnou; Zdenka Tureková - Dolealová
5. Panenský Týnec; Kvta Rozntínská
6. Nepál; František Blabla
7. Rosa; Marta Heraltová
8. Opuštná okna; Marta Nosková

 

Všem výhercm blahopejeme!
(Upozornní pro výherce, je poteba sdlit poštovní adresu pro zaslání výhry.)

 

Blahopejeme ale také ostatním soutícím, protoe se v souti objevily skuten krásné fotky.

 

Za tým www.seniortip.cz
Ludmila Holubová
 

 

 

 


Do soute o hlavní cenu a další vcné ceny budou zaazeny všechny fotografie splující zadané téma. Do soute se mohou zapojit všichni registrovaní lenové. Vítzné fotografie budou posouzeny a vybrány odborníkem fotografického studia.

 

Sout se týká tchto tématických okruh:

Návh námt - Milan Pech, okénko Radíme si - fotografování


as – hodiny, hodinky, budíky, orloje a jiná asomrná zaízení.
Voda – ve všech skupenstvích
Zub asu – rozpadající se budovy, oprýskaná barva, rezavá auta, ztrouchnivlé devo...


Souástí hodnocení fotografie je i název snímku. Fotografie, které jsou mimo zadané téma nebudou hodnoceny. Poet pidaných hlas nemá vliv na poadí vítze. Hodnocen bude hlavn nápad a estetika fotografie.

 

Registrovaný návštvník me vloit kadý msíc 3 fotografie. Vítzové soute se mohou tšit na vcné ceny (viz níe).


Pravidla soute


Soute se mohou zúastnit pouze registrovaní lenové
Sout je urena amatérm
Hlasovat me kadý návštvník portálu SeniorTip.cz
Úastníkem soute se stává kadý, kdo vloí fotografii (ve formátu JPG)
Poadatelem soute je Spolenost senior, ob. sdruení (dále jen poadatel)
Vítzi vcných cen budou vybráni odborníkem fotografického studia
Do hodnocení soute bude zaazen kadý úastník, který splní pravidla této soute. Poadatel je oprávnn vyadit ze soute fotografie, které:
-   budou obsahovat prvky násilí i erotické prvky v rozsahu pekraujícím pípustnou míru,
-   budou porušovat i by mohly porušovat práva tetích osob,

-   budou obsahovat prvky, jejich uití anebo šíení by porušovalo práva tetích osob,
-   budou v rozporu s tmito pravidly,
-   budou (i jejich uívání by bylo) jinak v rozporu s eským právním ádem, veejným poádkem i dobrými mravy.
Vloením soutní fotografie úastník potvrzuje své autorství a souhlas ke zveejnní.
Hlasování – poet pidlených hlas nemá vliv na umístní v souti.
Uivatel, který provádí vkládání obrázku je zodpovdný za jeho obsah.


Výherci budou o výhe vyrozumni na stránkách www.seniortip.cz 


Organizátor soute si vyhrazuje právo kdykoliv v prbhu trvání soute pozmnit pravidla i sout úpln zrušit bez udání dvodu. Úastí v souti vloením fotografie vyjaduje úastník souhlas s pravidly a podmínkami soute.


Jaké jsou ceny?


Dva cestovní poukazy s Cestovní kanceláí LOTOS do ecka – Stavros - Chalkidiki v termínu 9. 6. – 20. 6. 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poukaz obsahuje dopravu autobusem, ubytování v apartmánu vybaveném soc. zaízením, kuchykou, balkonem. Spoteby veškerých energií, povleení, pobytovou taxu, pojištní CK proti úpadku.

 

 

Léebná kosmetika od firmyNatur produkt s r.o.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Léebná kosmetika od Bayer & Romsy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další ceny - nap.: sluchátka pro Skype, webová kamerka s mikrofonem pro Skype, USB Flash disky a další…


                  

Ceny do soute vnovali:


CK LOTOS

Natur Produkt s r.o. 

Bayer & Romsy

Spolenost senior, obanské sdruení

Firma SvetHostingu.cz

a další…


Všem dárcm dkujeme!

 

Za Spolenost senior: Ing. Ludmila Holubová

 

Obrázky pro jednotlivé msíce (obrázky zobrazíte kliknutím na konkrétní týden):

Leden
Únor
Bezen
Duben