Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

JAZYKOVÝ KOUTEK
aneb co se nám u z hlavy vykouilo
 
Ped njakým asem se v komentáích pod vyprávním o souboji malého Vietnamce Taie se záludnostmi eštiny objevil nápad, aby se souástí magazínu stal jazykový koutek, který by pomohl omést prach z vdomostí, které jsme kdysi ve svém dtství do hlav pracn vpravili. A kdy se na osobu, která tento nápad vypustila z úst, nesneslo hromobití, byl nápad rozšíen o dotaz, zda bych se jazykového koutku neujala já. Ba dokonce se našla i taková „šprtka“, která slibovala, e si oee tutiku a posadí se do první lavice, aby jí neušlo ani slovo! (Zapomnla ovšem, e nejvtší „šprti“ sedí v lavici poslední a nevyznaují se oezanou tutikou, nýbr pytlíkem ovoce z vlastní zahrádky poloeným nenápadn na uitelský stolek…) Nu co! Mateština m ivila po nkolik desetiletí, tak se o takové malé poradenství pokusím. A kdy tenái nebudou spokojeni i pomine zájem, jazykový koutek prost skoní…
 
Další zdvojené souhlásky a obtínjší skupiny souhlásek
 
aneb   Me nás rozzlobit, kdy v tom nejjednodušším a nejjasnjším slov udláme chybu
 
Ke zdvojení souhlásek  dochází pi odvozování:
 
1.jestlie pedpona koní  stejnou souhláskou, jakou zaíná základové slovo, nap.:
 
nej + jasnjší = nejjasnjší
nej + jistjší   = nejjistjší
bez + zubý     = bezzubý
pod + daný    =  poddaný(feudála)  X   ALE! podaná (ruka)
od + daný      =  oddaný
 
2. jestlie pi stupování pídavných jmen  základ (koen) slova koní stejnou souhláskou, jakou zaíná pípona –dochází k tomu, e se poslední souhláska základu zmkí na š, tj. pizpsobí se pípon –ší, nap.:
 
vysoký – vys + ší = vyšší
jednoduchý – jednoduch + ší = jednodušší
suchý – such + ší = sušší
 
3. jestlie pi skládání nebo odvozování slov (popípad pi jejich ohýbání =skloování nebo asování) se na konci základu objeví stejná souhláska, jakou zaíná základ druhého slova, pípona nebo koncovka, nap.:
 
lec + cos = leccos
špaek + í = špaí          (k>)
kukaka + í = kukaí        „
keek + í = keí              „        ( X keí od ke)
(k) pecce                           (k>c)     (od  pecka X pece od pec)
racci                                      „        ( od racek X raci od rak)
uvdomme si
seznamme se
 
Co se týká výslovnosti, v tchto slovech vesms zachováváme výslovnost zdvojenou, protoe pi zjednodušené výslovnosti by došlo ke zmn nebo aspo zkreslení významu.
 
POZOR!   Pravopis nkterých slov si musíme prost zapamatovat, nap. mkký. Pak existuje celá ada slov, v nich se souhláskové skupiny asto píší špatn pod vlivem nedbalé výslovnosti, nap.: který, hebík, pjit, srdce, dcera, dbán,švestka
 
Jestlie odvozujeme pídavná jména  píponou  -ský (která se v mnoném ísle mní na zmkené -ští), dáváme pozor na pravopis:
Krkonoše – krkonošský – krkonošš
Aš – ašský – ašš
Francouz – francouzský – francouzští
Paí – paíský – paíští
 
Jestlie je základ (koen) zakonen na –s, -c, pak místo –ský pidáváme pouze –ký:
Brandýs – brandýský – brandýští
Odsa – odský – odští
Hradec – hradecký – hradetí
kupec – kupecký – kupetí
 
Dále si PAMATUJME:
dít –  dtský - dtství ,
ALE  dcko, zvíecký, zvíectvo, kníectví  (zde se pravopis ustálil na základ výslovnosti)
Míla Nová