Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Darina,
ztra Berta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pamtníci, vzpomínejte!
 
Vzpomínky, které nosíme v hlav mají jednu nevýhodu, dokud je nenapíšeme na papír nebo nevyprávíme, neme do nich nikdo nahlédnout. Je velká škoda  odcházejí-li do nekonena s námi, ani by pouení i radost odevzdaly jiným. V této rubrice se snaíme zabránit jejich ztrát. Spolu s vámi popisujeme djiny všedního dne obyejných lidí od dtství, pes poznávání svta a po pekáky, které pípadn museli pekonávat.
 
Tšíme se na píspvky, které posílejte na info@seniortip.cz Nemáte-li autorské vlohy, nevadí, vaše píspvky redakn upravíme tak, aby byly tivé.
 
Do jedné vzpomínky se te s námi peneste.
 

VZPOMÍNKY NA PÁRU

Vzpomínky na vlaky a nádraí mám z raného dtství. Bydleli jsme poblí ikovského nákladového nádraí v Praze. Mj o devt let starší bratr miloval parní lokomotivy a tak m asto bral s sebou na "mašiny“. Mn byly tehdy tyi roky. Naše cesta vedla podél zahrádkáské kolonie a pak „kozí stezkou“ do kopeka na most nad nádraím, kde jsme postávali a ekali na vlak, který pijídl po jednokolejce od Malešic. Byl slyšet z dálky a kdy se blíil k mostu, mla jsem z erného koue zprvu strach a zavela oi. Ovanul nás píjemn teplý a voavý kou. Ano, mn ten kou vonl. Pak u jsem se nebála a na další lokomotivy se tšila. Bratr znal jednoho výpravího, s ním si obas o mašinkách popovídal, a tak se dozvdl, e nkteré starší typy budou vyazeny. Tak jsme se s jednou starou lokomotivou, která pijela naposledy, rozlouili, já se slzami. Jednou stalo, e na moje velké adonní m výpraví vysadil do lokomotivy ke strojvdci. Svezla jsem se jen nkolik metr za most, vidla pikládání do kotle,  a byl to pro m úasný a nezapomenutelný záitek.
 

Nádraí v Praze - Bubeni (skica)

Díky bratrovi jsem si lokomotivy také zamilovala. Dodnes slyším charakteristické zvuky nárazník pi "šíbování", které jsme také se zájmem pozorovali. Bohuel ikovské nádraí u je dávno opuštné.

Cestovali jsme výhradn vlakem, a to i pozdji s našimi dtmi, auto jsme nemli a ani jsme je nechtli. Cestování vlakem je nejen pohodlné, ale lovk má monost pozorovat, poznávat a doslova vychutnávat krajinu, kterou projídí. I kdy jezdí po urité trati opakovan, krajina je pokadé trochu jiná a má co nabídnout. Ve vlaku pichází inspirace, obas se rodí básn a dokonce se dá i kreslit, teba jen na kolen.

 

Vlak pod Hazmburkem

Poslední moje vzpomínka na cestu „párou“ je z jedné ervnové nedle roku 1985. Vraceli jsme se z Plzn do Prahy, a jaké bylo naše pekvapení, kdy na druhém nástupišti Hlavního nádraí (tehdy ješt Gottwaldova nádraí), odkud byly vypravovány vlaky do Prahy, stál vlak s devnými vagóny a parní lokomotivou. Cesta byla úasná, dti nadšené. Tehdy se toti konala poslední celostátní Spartakiáda, a proto byla doprava posílena historickými vlaky.
 
         

asto jsme chodívali na výstavy historických lokomotiv, které se konaly v Holešovicích a v Kralupech nad Vltavou. Své kouzlo mají i lokálky - ervenobílé motorové vláky a ráda vzpomínám na ervené „Hurvínky“, v nich byla kamna.

Nádraí a procházky podél tratí potší i po stránce botanické. Byla jsem pekvapena bohatou kvtenou, kterou bych nazvala „elezniní“. Rostou zde teplomilné druhy, které dobe snášejí sucho. Pro zajímavost uvedu jen nkteré podle barev kvt:
bílé:          ptainec, istec roní. lomikámen trojprstý
luté:        podbl lékaský, mochna pímá, kozí brada pochybná, ilimník rakouský, rukevník východní, divizna malokvtá, pupalka dvouletá, lnice kvtel (blolutý)
rové:    konopice úzkolistá, sléz pimový, ioreka pestrá
ervené: mák vlí, mák rolní
fialové:    bodlák nící, pchá blohlavý, pilát lékaský (tmav fialový), chrastavec rolní (svtle fialový)
modré:    ekanka obecná, kakost luní, hadinec obecný (modronachový), blotrn kulatohlavý (svtle modrý)
Poslední jmenovaný hadinec obecný (Echium vulgare) (obrázek vpravo) je jednou z nejetnjších rostlin našich eleznic.

Na závr pidávám verše, inspirované cestou vlakem:

PARNÍ

Ve vzpomínkách
krajina v zái ervánk
a modravá silueta
kopc v dáli

Den zmoený árem
ukládal se ke spánku
a luté kvty
pupalek u trati
se probudily
do soumraku

Rychle se peene
a do ticha burácí
srdce rozhavených
uhlík a síla páry
se svatozáí jisker
po sob zanechá
vni dálek

Zmizela v koui
ztratila se v kraji
její obraz ije
jen as neúprosný
po kolejích
bí dál ...

 
Jana Haasová - Vesuvanka
* * *

Náhled do malíské tvorby Jany Haasové
eské stedohoí – obrazy Jana Haasová
Z vernisáe výstavy obraz
Básn - Jana Haasová
Být echem… Jana Haasová, souasná eská malíka a spisovatelka
Další lánky autorky


Komente
Posledn koment: 04.06.2021  18:25
 Datum
Jmno
Tma
 04.06.  18:25 Vesuvjana premkovi
 04.06.  09:56 premek
 03.06.  12:31 Vesuvjana premkovi
 03.06.  11:05 Vesuvjana Ivan Len
 03.06.  09:32 premek ke vzpomnce na pru
 02.06.  19:20 Ivana Lena
 31.05.  15:44 Vesuvjana Olze Jankov
 31.05.  13:10 Vesuvjana dky
 31.05.  12:36 Vesuvjana Betislavovi
 31.05.  12:17 Vesuvjana Von
 31.05.  10:49 olga jankov
 31.05.  10:26 Vesuvjana Kvt
 31.05.  10:04 Betislav
 31.05.  09:16 Vesuvjana Ludmile
 31.05.  08:29 Von
 31.05.  07:13 Kvta dkuji