Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Andrea,
ztra Jon.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

BEZ  MONOSTI  VOLBY
 
...bez vdomí vlastní identity ale v souladu se Zákonem pírody, byli jsme rodii pivedeni na tento Svt.  Ve vtšin pípad i v souladu s jejich páním, ve vtšin pípad i s jejich láskyplným oekáváním. Nás, dtí rodi, neptal se nikdo zda chceme na Svt ano i ne, zda v této neklidné dob a v této rodin. Zda v které zemi a s jakou barvou pleti. A pedevším, zda jako chlapec i dvátko. íká se tomuto Údl.  Modrá barva pro chlapce, daný  zpsob výchovy a uplatnní. Rová barva pro dvátka s mašlí, pipravována k  enským povinnostem. Platí to stále?

Pi svém porodu shledali mne chlapcem a takto se mnou vdy jednáno. Vetn Základní vojenské sluby. Nic víc. ádné otázky. ádné pochybnosti. Jsou zde však poslední dobou zetelné emancipaní snahy menší skupiny obyvatelstva, výrazn nesouhlasící se svým Údlem v majoritní spolenosti a s tlakem na zmnu právního stavu svého postavení. Nechci uívat spisovného oznaení - Homosexuální mui a lesbické eny.  Uvedené heslo píí se doslovným pekladem i zprofanovaným, nejistým významem.  Jisté pro mne je poznání, e rozdíl mezi Muem a enou není urován výhradn jen obsahem trenýrek a zpsobem uívání tohoto.  Hranice rozdílu zasahuje mnohem hloubji do osobnosti kadého z nás; hloubji, ne jsme si ochotni pipustit. Krajní meze nejsou dostaten a zcela jasn vyznaeny.  Chci zcela oteven pedestít  názor, e v kadém Mui nachází se i ena; v kadé en nachází se i Mu. Jsme spojité nádoby v jediné.  Vnjší znaky píslušnosti jsou jednoznané, obsah promnlivý. Velmi promnlivý. A potebný pro souasnou, promnlivou dobu. Potebný pro vnímání sebe a svých spoluoban.  Pro vnímání své vlastní sexuální orientace. K emu však to?

Pi nedávném jednání parlamentu eské republiky byl halasen i zákon o Registrovaném partnerství. Mnoho se o zákonu mluvilo, mnoho pedsudk bylo vysloveno. Praktický výsledek tém nulový. Pro? Zvykli jsme si, MY,  všechny skupiny spolenosti, pohybovat se v ivot jen zpsobem „od výhodného k výhodnjšímu“. Nikoliv „od potebného k potebnjšímu“. Jakékoliv závazky jsou na obtí. Proto dnes  „moderní“, neuzavené svazky pár smíšených, (rozumj – mu a ena), i pár nesmíšených, (rozumj – mu a mu; ena a ena), jsou na úrovni svazk „pátelských“. Co však slovo – pátelství - znamená pro naplnní významu partnerského svazku a tím je myšleno poetí a výchova dtí, jest záhadou.  Záhadou slovní, etickou, právní. Nejeví se souasným a únosným, kdy významov jasné  „pijetí osobní odpovdnosti“ je zamováno zamlujícím pojmem „pátelství“. Týká se toto všech mu a en v jakémkoliv zpsobu, druhu i oznaení vzájemného partnerského souití. Heterosexuál i homosexuál.

„Na psí kníku“ jmenujeme volný svazek partner, bez vyznaeného práva a povinností vi druhovi, ale pedevším vi dtem poatým z tohoto souití. Zvíata mám rád a hafáky obzvláš. S nkterými si i tykám. Psí  vrnost je  píslovená. Odmítám však pijmout schéma t.zv. „pátelství“ a tím vydat lidská mláata všanc neuritelnému, obecnému vztahu jejich rodi. Vzájemné pátelství a vzájemná úcta jsou základní emocí vztahu mezi jakýmikoliv partnery. Láska kultivující nadstavbou biologické nutnosti. O vášni nemluv. Avšak kadý z nás, piznaných starousedlík manelských ví, a to zcela konkrétn, e Láska i Váše jsou faktorem promnlivým. Ach jo…Le spolené dílo  ku prospchu mláat je teba konat bez ohledu na stav libida v podvsku mozkovém. Nejvyšší Primáti mají nejlépe organizovanou práv péi o potomstvo. Co však s tímto faktem pro  4% našich spoluoban?  A co my, heterosexuálové se svými frustracemi z popírání základního loveckého instinktu? (Dámy prominou). Nejsme ji Lovci, nejsme ale ani Sbrai. Co ve skutenosti jsme, netroufám si pojmenovat.  Vím však a veejn rozhlašuji, e je nám gruntovn potebná tolerance. Tolerance mu vi enám a naopak. Tolerance vi druhému pohlaví ukrytému v kadém z nás. Tolerance majoritní skupiny vi skupinám minoritním. Je však teba íci naplno a poadovat, e je nám, heterosexuálm, teba i tolerance ze strany okrajových sexuálních skupin, vi skupin pevaující. Bez sektáství a pocitu výjimenosti, i méncennosti. Podmínka hodnotného partnerského vztahu není otázkou sexuální orientace. Je to pedevším osobní odpovdnost vi sob samému. Odpovdnost vi svým nejbliším a odpovdnost vi následkm svého konání.  Zde je teba zváit  bez osobní zaujatosti, zda souití a výchova dtí rodii stejného pohlaví je tím nejlepším modelem biologicky dvojpólové lidské spolenosti. Tím nejlepším vzorem pro formování dtské pedstavy o Svt. Zda prosazováním svých tajných pání  není ubliováno bezbrannému jedinci. Zda nevytváíme Údl. Bez monosti volby. Bez monosti obrany.   

Vše ostatní jsou jen hloupé, spekulativní pedsudky. Nech hodí kamenem, kdo…
Betislav Kotyza
* * *


Komente
Posledn koment: 01.06.2021  09:22
 Datum
Jmno
Tma
 01.06.  09:22 Betislav Vladimrovi
 01.06.  09:07 Betislav Panu Jaroslavovi
 01.06.  08:39 Von
 01.06.  08:18 Jaroslav