Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Aneta,
ztra Nataa.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Mezinárodní den zeber
 
Na poslední lednový den (31. ledna) pipadl Mezinárodní den zeber. Jeho cílem bylo pedstavit tyto africké lichokopytníky a zárove upozornit na to, e všechny ti druhy zeber patí k ohroeným zvíatm a je teba je chránit. V minulých letech mnohé zoologické zahrady pipravovaly nejrznjší akce, pednášky a další osvtové aktivity. Letos se kvli uzavení areál penesla ada aktivit na internet.
 
Zebry v pírod
Zebry patí mezi lichokopytníky a vyskytují se pouze v Africe na jih od Sahary. Rozeznáváme ti druhy zeber – zebru Grévyho (Equus grevyi), zebru horskou (Equus zebra) a zebru stepní (Equus quagga). U zebry horské rozlišujeme dva poddruhy – zebru Hartmannové (Equus zebra hartmannae) a zebru kapskou (Equus zebra zebra). Nkolik poddruh má i zebra stepní, jako je napíklad zebra damarská (Equus quagga antiquorum), zebra Böhmova (Equus quagga boehmi) nebo zebra Chapmanova (Equus quagga chapmani).
 

Mlád zebry Grévyho_foto M.Vlková
 

Ohroení zeber
Nejvtší hrozbou pro zebry je intenzívní vyuívání pdy jako pastvin pro dobytek a obsazování vodních zdroj dobytkem. V nkterých oblastech jsou i nelegáln stíleny. Nejohroenjším druhem je zebra Grévyho. V Mezinárodním erveném seznamu ohroených druh je azena v kategorii „Ohroený“ (Endangered). V pírod ijí necelé dva tisíce dosplých jedinc. O nco lépe je na tom zebra horská, která patí do kategorie „Zranitelný“ (Vulnerable). Divoká populace ítá okolo 35 000 dosplých zvíat. Zatím nejpoetnjší je zebra stepní. Poet dosplých jedinc se odhaduje na 150 a 250 000 a celková populace ítá asi pl milionu jedinc. Má také nejvtší areál rozšíení. Pesto se v nkterých oblastech vyskytuje pouze v chránných oblastech.
 
V pípad nejohroenjších (pod)druh zeber mají svj velký význam zoologické zahrady, které tato zvíata úspšn chovají, a mohou tak sehrát klíovou roli pi jejich zachování na Zemi.
 
Vyhubená zebra kvaga
Pvodn byla tato zebra povaována za samostatný druh, ale genetické výzkumy potvrdily, e se jedná o poddruh zebry stepní. Vyskytovala se v jiní Africe. V pírod byla naposledy pozorována v roce 1878. Poslední kvaga uhynula 12. srpna 1883 v amsterdamské zoo, ani by si tehdy nkdo uvdomil, e je to poslední jedinec svého (pod)druhu na svt. Kvagy byly také zabíjeny kvli potravní konkurenci s domácími zvíaty. V 80. letech 20. století byl zahájen projekt na obnovení kvagy šlechtním (nikoliv genetickou manipulací) zebry stepní. Píbh kvagy by ml být varováním, abychom nedopustili podobnou situaci u ostatních zeber. Namále ml i poddruh zebry horské, u nho ale naštstí nedošlo k úplnému vyhubení a podailo se jej zachránit.
 

Model kvagy v Zoo Ostrava

Zebry v Zoo Ostrava
V souasné dob chová Zoologická zahrada a botanický park Ostrava zebry Grévyho, a to ji od roku 1973. První mlád této nejvtší a zárove nejohroenjší zebry se v Ostrav narodilo v záí 1975. Byl to sameek, ale krátce po porodu uhynul. První úspšný odchov probhl o rok pozdji. Jednalo se také o samce. Celkem se v zoo narodilo 39 mláat, piem 26 se jich podailo odchchovat. Posledním mládtem je samec narozený 3. ervence (viz foto). Aktuáln ítá stádo šest len – jednoho chovného samce, tyi samice a zmínné loské mlád.
 


Zebra Böhmova v zoo v Kunikách

Krom zebry Grévyho byly v minulosti chovány v ostravské zoo i další zebry. První byla chována od roku 1954, tedy v dob, kdy se zoo ješt nacházela v Ostrav-Kunikách. Jednalo se o samici zebry Böhmnovy (Equus quagga boehmi). V historických dokumentech je zmínna i zebra Chapmanova (Equus quagga chapmani).
 
Zajímavosti o zebrách
Zebry jsou typické svým ernobílým pruhováním (mláata mají pruhy hndé). U nkterých poddruh se vyskytují hndé mezipruhy. Tak jako jsou u lidí jedinené otisky prst, tak i pruhování srsti je u kadého jedince unikátní. Existuje nkolik teorií vysvtlující, pro jsou zebry pruhované. Me to být kvli maskování v terénu nebo ke zmatení predátor nebo pro rozpoznání jednotlivých len stáda nebo kvli termoregulaci nebo jako ochrana ped bodavým hmyzem.
 
Test o zebrách
Zájemci si mohou provit své znalosti o zebrách obecn i o tch chovaných v ostravské zoo prostednictvím kvízu.
 
Foto: Monika Vlková a archiv Zoo Ostrava
 
Šárka Nováková, Zoo Ostrava
 
 

Komente
Posledn koment: 03.02.2021  14:21
 Datum
Jmno
Tma
 03.02.  14:21 Vesuvjana dky
 03.02.  14:12 Von
 03.02.  13:28 Karla I.