Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Mistr Jan Hus,
ztra Bohuslava.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

KNIHA KNIH – 18

KNIHA Dvanáct prorok
Citace z Bible:  Po tech velkých prorocích (Izajáš, Jeremjáš, Ezechiel – Daniel mezi n nepatí) následuje v hebrejském kánonu dvanáct ´malých´, asi jako protjšek ke tem velkým praotcm (Abraham, Izák, Jákob) a dvanácti malým (synové Jákobovi). Nejpozdji od 2. stol. p. Kr. tvoí tchto dvanáct prorockých knih nedílný celek. Nejstarší doklad toho poskytuje spis Sírachovcv ze 2. stol. p. Kr. ve ´Chválách otc´. Odtud se nazývají souhrnn ´Dvanáct prorok´. Od Augustina se rozšíilo i oznaení ´Malí proroci´.

Pi azení Dvanácti rozhodovaly pedevším ohledy chronologické. O šesti prvních (Ozeáš, Jóel, Ámos, Abdijáš, Jonáš, Micheáš) se pedpokládalo, e pocházejí z doby rozmachu asyrské veleíše, tedy ped zánikem severoizraelského království, další ti ( Nahum, Abakuk, Sofonjáš) z období rozkladu Asýrie a nástupu Babylónie, tedy ped pádem Jeruzaléma a poslední ti (Ageus, Zacharjáš, Malachiáš) z doby po návratu ze zajetí babylónského, tj. z doby perské.
 
Moderní vda má k tomuto datování výhrady, zvlášt pokud jde o prvních šest. Pro druhou šestici se tradiní stanovisko v podstat pijímá; vánjší rozpaky v názorech jsou jen u  tzv. Druhého Zacharjáše. Za nejstaršího z Dvanácti prorok se pokládá Ámos. O nco mladší je Ozeáš, který je navíc jediný prorok severoizraelského pvodu, jeho poselství se dochovalo písemn. Za ním následuje Micheáš kolem r.700. Stará idovská tradice klade Jóela a Abdijáše do 8., ne-li a 9. stol. p. Kr., co je tím spíše moné, e tu není nejmenší historické opory pro datování. U Jonáše rozhodovalo jeho poslání do Ninive, které padlo r. 612.
 
Mluvívá se bn o prorocích a toto oznaení se nesprávn chápe jako vštní o budoucích vcech a událostech. ´Proroctví´ však je citlivé, tvrí i smlé aplikování zákona Mojíšova do mnících se podmínek. Starozákonní proroci vdy mluvili pedevším  do konkretních pítomných pomr. Proto práv nkterá jejich slova jsou nám dnes tko srozumitelná. Neznáme však situaci, do které byla zamena, zatímco tehdy staila pouhá naráka a souasníci jí rozumli velmi dobe. U ´Dvanácti´ pes všechnu jejich konkrétnost, jsou nkteré texty zejm upraveny pro liturgické uití; všeobecn se to uznává pro knihu Jóelovu a Nahumovu, ale obdobn to platí i pro Abdijáše. Zde všude je mono mluvit spíše o liturgii neli o proroctví.
 
V dnešní své podob jsou všechny knihy sbírky Dvanácti u literárním zpracováním nkdejších prorockých slov. Je teba rozlišovat mezi dobou prorokova vystoupení a dobou sepsání jeho zvsti. Ve výjimených pípadech se me obojí krýt (patrn u Nahuma), ale zpravidla nelze poítat s tím, e by prorok ml klid a as, aby svoje slova ihned zaznamenal nebo si je dokonce pedem pipravil písemn. Prorocké výroky zpravidla kolovaly jistou dobu ústn, teba i po více generací, ne byly áky píslušné prorocké školy nebo snad kními zachyceny písemn. Mnohé výroky ovšem nenávratn zapadly. Sepsána byla hlavn ta slova, která se poslucham vryla nejhloubji do pamti. I jejich poadí bylo pvodn nejednou jiné. Dnešní podoba knih vykazuje tém napoád plánovité uspoádání výrok. Pitom nelze vylouit monost, e obas se do nkteré sbírky dostalo i slovo jiného proroka nebo e poadatel i redaktor sbírky nco doplnil sám.

Toto vše souvisí s tím, e starovk neznal pojetí autorství jako naše doba. Jména, oznaující jednotlivé knihy nejsou mínna jako podpisy, nýbr jsou to nadpisy vystihující zpravidla ráz knihy. Byla-li pak pod takový nadpis pojata jen slova jednoho lovka nebo více lidí, není rozhodující. Záleelo na tom, e ústy jak jednoho, tak pípadn i druhých mluvil sám ivý Bh. On mluví i k nám dnes, do našich konkretních zápas a úkol také skrze svých ´dvanáct´  svdk, kteí ped nás pedstupují ponkud viditelnji z onoho ´oblaku svdk´, skrze n „mnohokrát a mnohými zpsoby mluvíval Bh k našim otcm“. Prostednictvím svých svdk nám otvírá oi i srdce, abychom dovedli pijmout toho, kterému oni pipravovali cestu – Jeíše Krista.
 
OZEÁŠ: HOSPODINV  SOUD  NAD  IZRAELEM
                 Mj lid zajde,
                 protoe odmítá poznání.
                 Ty jsi zavrhl poznání
                 a já zavrhnu tebe;
                 nebudeš mým knzem.
                 Zapomnls na zákon svého Boha;
                 i já zapomenu na tvé syny.
 
JÓEL: OHLÁŠENÍ  SOUDU  NAD  PRONÁRODY
             A stane se v onen den,
             e z hor bude kanout mladé víno,
             z pahork potee mléko,
              všemi judskými potoky bude proudit voda,
              z Hospodinova domu vytryskne pramen
              a napojí Úval akácií.
              Z Egypta bude zpustošený kraj, z Edómu zpustošená step
              za násilí na synech judských,
              za to, e v jejich vlastní zemi prolévali nevinnou krev.
              Ale Judsko bude osídleno navky,
              Jeruzalém od pokolení do pokolení.
              Jejich krev prohlásím za nevinnou,
              nikoho nenechám bez trestu.
              Hospodin pebývá na Sijónu.
 
ÁMOS:   HLAD  PO  SLYŠENÍ  BOÍHO  SLOVA
                  Hle, picházejí dny, je výrok Panovníka Hospodina,
                  kdy pošlu na zemi hlad,
                  ne hlad po chlebu ani íze po vod,
                  nýbr po slyšení slov Hospodinových.
                  Budou vrávorat od moe k moi
                  a ze severu na východ;
                  budou pobíhat a hledat slovo Hospodinovo,
                  ale nenajdou.
 
 
ABDIJÁŠ:   SOUD  NAD  EDÓMEM
                      Blízko je den Hospodinv
                      proti všem národm.
                      Co jsi uinil ty, to bude uinno tob,
                      vrátí se ti to na hlavu, jak zasluhuješ.
 
 
JONÁ:   JONÁŠOVA  MODLITBA
                   Ti, kdo se šalebných pelud drí,
                    o milosrdenství se pipravují.
                
 
MICHEÁŠ:   SOUD  NAD  JERUZALÉMEM
                         Slyšte to, pedstavitelé domu Jákobova,
                         vdcové izraelského domu,
                         vy, kteí si hnusíte právo
                         a pekrucujete, co je pímé!
                        Sijón budujete krveprolitím,
                        Jeruzalém bezprávím.
                        Jeho pedstavitelé soudí za úplatek,
                        jeho kní uí za odmnu,
                        jeho proroci vští za stíbro.
                        Pitom spoléhají na Hospodina a íkají:
                        „Co není Hospodin uprosted nás?
                        Na nás nepijde nic zlého.“
                        Proto bude Sijón kvli vám
                        zorán jako pole,
                        z Jeruzaléma budou sutiny,
                        z hory Hospodinova domu
                        návrší zarostlá kovím.
 
 
NAHUM:    HOSPODIN  MSTITEL
                        Kniha vidní Náhuma Elkóšského.
                        Hospodin je Bh árlivý a mstitel.
                        Mstitel je Hospodin, vládce rozhoený.
                        Pomstou stíhá Hospodin své protivníky,
                        hnvem pronásleduje nepátele.
                        Hospodin je shovívavý a velkorysý,
                        ale viníka bez trestu neponechá.
                        Jeho cesta vede vichicí a bouí,
                        mrana jsou prach zvíený jeho nohama.
                        Hospodin je dobrý,
                        je záštitou v den souení,
                        zná se k tm, kteí se k nmu utíkají.
 
 
ABAKUK:    HÍCH  LIDU  A  BOÍ  SOUD
                        Výnos, který pijal ve vidní prorok Abakuk.
                        Jak dlouho ji volám o pomoc, Hospodine, a ty neslyšíš.
                        Úpím k tob pro násilí,
                        a ty nezachrauješ.
                        Pro mi dáváš vidt niemnosti
                        a mlky na trápení hledíš?
                       
 
SOFONJÁŠ:   ZASLÍBENÍ  BOÍMU  LIDU  A  NÁRODM
                          Zaplesej, sijónská dcero,
                          zahlahol, Izraeli!
                          Raduj  se a jásej z celého srdce,
                          dcero jeruzalémská!
                          Rozsudek nad Tebou Hospodin zrušil,
                          zbavil T nepítele.
                          Král Izraele, Hospodin, je uprosted tebe,
                          neboj se zlého!
                   
 
AGEUS:   ZASLÍBENÍ  O  STAVB  CHRÁMU
                   Kdo zstal mezi vámi z tch, kteí vidli tento dm
                   v jeho prvotní  sláv?
                   A jaký jej vidíte nyní?  
                   Není ve vašich oích jen pouhé nic?
 
 
ZACHARJÁŠ:   PÍCHOD ÍŠE MESIÁŠOVY
                              Obdaím judský dm bohatýrskou silou
                              a dm Josef zachráním.
                              Pivedu je zpt a usadím je do bezpeí,
                              protoe jsem se nad nimi slitoval.
                              Budou zas, jako bych na n nebyl zanevel,
                              já jsem Hospodin, jejich Bh, já jim odpovím.
 
 
MALACHIÁŠ:   PORUŠENÁ SMLOUVA
                              A ješt se dopouštíte další vci:
                              Hospodinv oltá smáíte slzami, pláete a sténáte,
                              protoe ji nehledí na obtní dar
                              a nemá zalíbení v tom, co pinášíte.
                              Ptáte se pro?
                              Proto, e Hospodin je svdkem mezi tebou
                              a enou tvého mládí,
                              vi ní ses zachoval vrolomn,
                              akoli je to tvá druka a ena dle smlouvy.
                              Co on neuinil lovka jednoho a nedal mu ástku ducha?
                              O má ten jeden usilovat? O Boí potomstvo.
                              Stezte svého ducha,
                              nikdo a se nezachová vrolomn k en svého mládí.

Další knihu oteveme pod jménem Tóbijáš.
Ilustrace: internet

 
Olga Janíková
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 21.05.2022  20:40
 Datum
Jmno
Tma
 21.05.  20:40 olga jankov
 21.05.  08:08 Von