Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Mistr Jan Hus,
ztra Bohuslava.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Chvála krize a recese
 
Uslyší-li normální lovk slova krize a recese, tém zcela jist se otese, nebo mu alespo naskoí na tle husí ke jak struhadlo. Kdy pak navíc ped ta dv otesná slvka pipojím slovo chvála, pak si asi mnozí významn zaukají na elo. Ale na to jsem si u dávno zvykl. 

 

U to, v jakém poadí budu ty dva dsivé fenomény chválit, si ádá vysvtlení. Co se týe míry dsivosti, bylo by logitjší pouít obvyklou ekonomickou gradaci od recese ke krizi, já ale dávám pednost postupu podle stáí slova a vlastn i podle abecedy. Navíc musím váené tenáe uklidnit a prozradím, e samozejm se více zamím a více slov a argument pro chválu tchto dvou fenomen snesu na recesi ne na na krizi.

Slovo krize je pvodu eckého a pvodn se jím obecn oznaoval rozhodující moment, obrat i vrcholné období pekonávající nejvtší tkosti, vlastn tedy jakákoliv tká, le pechodná situace. Všichni dobe víme, e krize me nastat v jakékoliv ivotní situaci jedince i celé spolenosti, v jakémkoliv vztahu, vývoji i vdním oboru. Prost – krizi meme spatit, kam jen pohlédneme. Krize spoleenská, ekologická, ropná, energetická, diplomatická, politická, vládní, sociální, mezinárodní… Ale také krize osobní, manelská, krize stedního vku nebo krize jako rozhodující fáze nemoci. A e nám hrzu nahání a je tedy zcela nechvalitebná zejména krize hospodáská, za to mohou jednak miliony nenasyt všech odstín a pak také ekonomové, kteí se v tom marastu neustále nimrají! (To jsem jim to nandal, co?)

A pitom i na krizových situacích lze leccos chválit. Jako jeden píklad za všechny je mono uvést krizi jako jednu ze základních sloek všech literárních dramat, bez ní by nevznikla vrcholná díla svtové literatury a dramatu. No – nakonec krize manelská a krize stedního vku jsou také velmi hledanými, a tedy chvályhodnými tématy umní všeho druhu, a e takové sladké usmiování po manelské krizice nemusí být k zahození, to snad poznal tém kadý. A te hurá na chválu recese.

 

Slovo recese pochází z latiny, je tedy jen nepatrn mladší ne slovo krize a je to vlastn pouhé synonymum pro ústup, ústupek a pohyb zpt. Ve všech chytrých slovnících pak nacházíme pouhé dva významy tohoto slova. Nejprve se musím vyrovnat s tím problematitjším. Take - s prominutím – hospodáská recese je definována jako pokles reálného hrubého produktu po nkolik tvrtletí za sebou. V novinách se v tomto pípad objevují poplašné zprávy o jakýchsi ervených íslech a, jak známo, ervená barva drádí nejen býky! Pro nás spotebitele je pak recese zajímavá zejména tím, e ceny pi ní mohou – kupodivu – jak stoupat tak i klesat! Dále snad nemá cenu to pitvat.

Recese ale také znamená výstední ert, a tak doufám, e po petení tchto posledních slov kdekdo s úlevou zjistí, e se konen dostávám ke svému, a doufám e i ke tenáovu šálku kávy. Zde opt nostalgicky zabrousím do svého vzdáleného mládí, nebo slovo recese patí do mnoiny cizích slov, která jsem nadšen a bez jakýchkoliv potíí pijal velmi brzy do svého slovníku. Samozejm se jednalo o recesi, kterou jsme poznávali prostednictvím bájených kníek Jaroslava áka, a u z prostedí trampského i zejména studentského a také z filmových veseloher.

 

A na samý závr si dovolím popsat jednu naši studentskou recesi asi z poloviny padesátých let 20. století. Tahle píhoda by se jist hodila do jedné z minulých chvál o hospdkách, ale vzpomnl jsem si na ni a nyní.

V nejmenované hospdce poblí Albertova jsme „jednou“ takhle odpoívali po namáhavém studiu. Bylo nás pt jak v Polákov skvlém románu a kadý z nás ml v sob jen asi dv pnící „zrzavé vody“, tehdy bratru po 1,40 Ks. Je známo, e íšníci nikdy nejsou rádi, kdy za celý stl platí jeden lovk, ale mli jsme ty árky zapsány na jednom lístku, tak neml nárok. Spoetl to, pijal bankovku, profesionáln zachrastil mincemi v kapse a docela se zdsil, kdy náš platící kamarád si nechal vysázet na stl nazpt drobné do ptníku! Pan vrchní nevícn zakroutil hlavou, obrátil oi v sloup a znechucen odcházel. Tu ho ale náš recesista zavolal zpt a mával tehdy papírovou ptikorunou. íšníkovi se rozjasnila tvá, pijal bankoveku s díky a hlubokou úklonou. a te pišlo recesní finále. Kamarád s ledovým klidem pronesl – “pane vrchní, pineste mi, prosím, troje Partyzánky a sirky!” íšníkovy grimasy by stály za zaznamenání na filmový pás. Jedny cigarety tehdy stály 1,60 K a zápalky 20 halé, co je poslední „nevysvtlitelné“ vysvtlení.

Co dodat? Správn natoené pivo abys tehdy pohledal, byli jsme študáci, korunek nebylo nikdy dost a zda to byla chvályhodná recese, to ponechám na laskavém posouzení tená.
 
Vladimír Vondráek
Foto autor a internet
Zobrazit všechny lánky autora
 
 

Komente
Posledn koment: 13.05.2022  08:52
 Datum
Jmno
Tma
 13.05.  08:52 Von Pro Ivana
 12.05.  23:58 Ivan Vladimirovi
 12.05.  19:11 Von
 12.05.  18:39 Pemek
 12.05.  14:38 Vesuviana dky
 12.05.  13:40 Ivan
 12.05.  09:32 olga jankov
 12.05.  09:04 Vclav
 12.05.  08:55 zdenekj
 12.05.  07:31 Milada